En kort oppsummering fra møtet med DdB om utregningsprogrammet med foreløpige beslutninger
 
Utregningsprogram
1.      NBF får sitt eget område på DdBs server hvor denne administreres av NBF sådan at utregningsansvarlige i NBF kan selv legge inn de data som er nødvendige for å få programmet til å kjøre. NBF betaler en leie for plass på serveren til DdB. Denne er ikke avklart.
2.      NBF betaler DdB en timeavgift pålydende kr 250 for den tid DdBs sekretariat bruker på NBF i forbindelse med utregningsprogrammet.
3.      Det ble besluttet at det ikke behov for endringer i programmet slik det foreligger nå. Unntatt er utregningsformler til poengsystem norske mesterskap. Problemet med løpenummer på ringerne løses ved å sette foreningsnummer 930 på alle norske ringer med løpenummer opp til 9999. På ringene fra 10000 og oppover markeres disse ringerne med foreningsnummer 931 således at 1 i 931 symboliserer 10000.
4.      Det er en målsetning at få utregningsprogrammet opp å gå for det norske forbund i løpet av februar. DdB ved Bjarne har fått et forslag til fordeling av de norske grupper og foreninger inn i nye grupper og seksjoner ihht utregningsprogrammet. Mulighetene er 9 grupper med plass til 9 seksjoner i hver gruppe. Se forslag i vedlegg. Når dette er utført vil Bjarne lære opp undertegnede hvordan man skal legge inn de norske medlemmene og så de norske duer (vaksinasjonslister). De norske kappflyvningsplaner skal så legges inn med GPS-data på slippene og også på medlemmene. Så må de norske mesterskapene legges inn.

5.      DdB har avklart med Tauris at avtalen som DdB har med Tauris kan videresendes til de norske medlemmer hvor bl. a. innbytte av gamle anlegg og med SMS-rapportering til resultatservice fra anlegg til server følger med.

Tidsskrift
Det ble uttrykt enighet om å prøve å få til felles tidsskrift SBU. Dette er en sak som for NBF må fremlegges på Representantsskapsmøte 2014. Undertegnede vil foreslå for den norske redaktør og styret NBF at det produseres to felles tidsskriftsutgivelser på høsten 2013 som sendes ut til de respektive medlemmer i SBU. Man kan da høste en erfaring til å vurdere ut fra til kommende årsmøte 2014. Møtet ønsket å opprette en kontakt med den norske redaktør og DdBs sekretariat om saken.
Det er behov for å finne en nøkkel for fordele kostnader ved felles tidsskrift/utgivelse og det må det arbeides videre med.