Norges Brevdueforbunds vedtekter

§ 2. Medlemskap 

[..]Enkeltpersoner blir vanligvis medlemmer ved å søke om medlemskap i en forening.

Enkeltpersoner kan stå direkte tilsluttet NBF hvor foreninger ikke finnes eller hvis forholdene ellers ligger til rette for en sådan tilslutning.[...]

 

NBFs Vedtektskommentarer. Vedtatt 1977. Revidert siste gang 23.01.16.

§ 2. Medlemskap.

C. [...]Person(er) som ønsker å bli medlem(mer) i en forening, må søke skriftlig om dette.

Slike søknader avgjøres med simpelt flertall i et foreningsmøte.

Det skal på forhånd være gjort skriftlig kjent for medlemmene at slik(e) søknad(er) skal behandles på vedkommende møte.

Det skal føres protokoll fra foreningens behandling av søknaden(e).

Person(er) som ikke får innvilget sin(e) søknad(er) om medlemskap, kan anke foreningens avgjørelse inn for gruppestyret, - som fatter endelig vedtak.

Et eventuelt mindretall i foreningens møte kan på samme måte anke saken(e) inn for gruppestyret. Gruppestyret kan velge å legge saken(e) fram for gruppens generalforsamling.[...]

 

B. Medlemmer kan være tilsluttet foreningene/gruppene i NBF som aktiv senior, junior eller passiv. En passiv gruppe kan ikke delta om NBFs premier og medlemmene skal betale passiv kontingent.

Med aktiv senior menes ett eller flere medlemmer som er eldre enn 18 år som flyr fra samme slag.

Med junior menes ett eller flere medlemmer som minst fyller 10 år i det aktuelle kalenderåret, og som ikke har fylt 18 år den 1.1 det aktuelle år. Gruppene kan søke om dispensasjon til NBFs styre for medlemmet, begrenset nedad til det år medlemmet fyller 6 år.

Med passiv menes medlemmer som ikke er med på premieslippene i foreninger, gruppe og forbund. Andre enn disse har ikke stemmerett i noen av NBFs organisasjoner. Det er kun de som betaler medlemskontingent til NBF som kan være med i valgte komiteer og styrer i foreninger, grupper og forbund.

I fall to eller flere medlemmer inngår kompaniskap, kan hver av dem betale de gjeldende årsavgifter til forbund, gruppe og forening. Disse har hver for seg fulle rettigheter i forbund, gruppe og forening når de betaler separate årsavgifter.

Når det betales kun en kontingent, har man kun en stemme i forening og gruppe, og teller som ett medlem i forhold til beregning av gruppens stemmetall i NBF. Et kompaniskap med en kontingent betaler og konkurrerer som senior hvis minst en er senior. Ved innmelding oppgis personlige data for hver av kompanjongene, - pluss at det angis hvem som er hovedansvarlig overfor NBF. En person/et kompaniskap kan kun være medlem(mer) i en forening/en gruppe. Når flere medlemmer flyr fra samme slag, må alle være medlemmer i samme forening og gruppe.

 

Er du usikker på hvilken forening som er nærmest deg? Ta kontakt NBFs sekretær.