Det ble vedtatt følgende statutter for SBUs Mesterskap fra 2012:

Klasse 1. Skandinavisk Mesterskap som forsøksår i 2012 og 2013

 

1. Resultatene beregnes på grunnlag av plasseringspoeng på følgende måte:

    Plasseringspoeng = 1000 – P x 1000/N hvor P er duens plassering og N er antall deltagende

    duer i konkurranseenhetene i de 3 land.  Det dreier seg om følgende enheter:

    Forbund (alle),  Gruppe og flyvesammenslutning (NBF), distrikt (SBF) og sektion (DdB).

    I Svenska Brevduveförbundet kan ”Direktanslutna föreningar” delta i denne klasse hvis

    de inngår i ett distrikt eller transportgruppe med felles premieliste med ett eller flere

    distrikter i transportgruppen.  

2. Konkurranseenhetene forutanmelder til sitt forbund, 5 slipp på minst 200 km. Det enkelte

    forbund videresender anmeldelsene til SBUs sekretær innen 20. mai.  

3. For at det skal kunne oppnås poeng, må det delta minst 6 slag i konkurranseenhetene i

    hvert av de slipp som er anmeldt på forhånd.

4. 4 duer som på forhånd er avkrysset (sportsduer) teller i poeng i hvert av de 5 forutanmeldte slipp innefor 20 % av de avsendte duer. I Svenske Brevduveförbundet er de 4 først innsatte duer til et slipp regnet som avkryssede eller = ”förprickade”.

5. Premieringing: Vinneren får nap| pi ”Silverduvan” + medalje. Diplom til de 15 beste. 5 premier a kr 2000 – 1000 - 750 - 500 - 250.

Kr 400 til beste junior i hvert land.

 

Kl.2 SBUs Langflyvermesterskap går ut. (slopas)

 

Kl.3 SBUs Essduer i Skandinavisk Mesterskap kl.1  2012 og 2013.

Essduepoengene beregnes på de enkelte deltagende duer på grunnlag av

plasseringspoeng etter samme formel som i kl.1.

Tellende slipp er de som fyller kravene til 6 deltagende slag og er anmeldt i kl.1.

SBUs Essduer er de som har flest sammenlagt poeng etter punkt 1 i de slipp som

er anmeldt etter punkt 2.  NB: Alle deltagende duer i en anmeldt flyvning i kl.1 deltar i Essduepremieringen i klasse 3. 

Det deles ut pengepremier kr 400 – 300 -200 til de 3 beste essduer. De 10 beste får

diplom.

 

Kl.4 SBUs Essduer i SBUs Langflyvermesterskap går ut (slopas)

 

Generelle bestemmelser:

1. Forutanmeldelser av slippsted med oppslippdato til SBU-klassene, skal innsendes fra hvert forbund til SBU-sekretær innen 20. mai hvert år. Det er bare slipp som er anmeldte i de godkjente konkurranseenhetenes slippeplaner som kan benyttes.

2. Begge SBU-klassene beregnes og innberettes i poeng.  De 15 beste i hver klasse i hvert

land innberettes til SBU innen 01.10.12 henholdsvis 1.10.13

3. I SBU er man junior når medlemmet ikke har fylt 18 år den 1.1. i konkurranseåret.

4. Innberetninger av årets resultater sendes SBU-sekretær innen 1.10 hvert år.

5. Hvert lands slippreglement gjelder ved innstillinger til SBU-premiering hvis ikke annet

er nevnt i premieklassens statutter eller SBUs generelle bestemmelser.

6. Når slipp som er anmeldt til SBU-klassene blir avlyst, kan nytt slipp anmeldes til sitt

forbund før nytt slipp finner sted.  SBF kan anmelde reservedager på sin anmeldte ”tävlingsplan”

7. Hvis et anmeldt slipp til SBU ikke lar seg gjennomføre og blir omdirigert til annen

slippstasjon, må nytt slipp anmeldes hvis det nye slippstedet er kortere enn 10 % av

krav til avstand ved anmeldelse. Ved ny anmeldelse, se punkt 6.

8. Pengepremiene til premievinnerne i SBU-klassene 1 og 3 oversendes kasserer i det

enkelte SBU-land i vedkommende lands valuta.

 

  Ungelandskamp Sverige - Norge – Danmark fra og med 2012.

1. Det arrangeres Skandinavisk ungelandskamp hvert år med De danske

    Brevdueforeninger som ansvarlig arrangør. Duene indsættes i et slaganlæg

    bestemt af DdB som har ansvaret for arrangementet i samarbejde med MVL-

    CUP.

2. Hvert land kan deltage med indtil 15 duer som det enkelte forbund selv udtager

    til repræsentere landet i ungelandskampen. Duene blir sat ind i slaget som

    arrangøren bestemmer. Den enkelte deltager i SBU-landskampen kan frivillig

    også deltage i MVL-CUP mod at betale indskudsbeløbet. Duen det er betalt for,

    deltager da om præmierne både i SBU-landskampen og MVL-CUP.

3. Ungene skal leveres i Aabenrå på de indleveringsdatoer som er fastlagt af MVL-

    CUP. Konkurranscn starter når duene bliver afleveret ved slaget i Aabenrå.

    Indlevering af unger til MVL-CUP 2012: Lørdag 21/4 og 28/4

    Arrangøren bestemmer hvor de enkelte SBU-duer skal indsættes i slaget hos

    MVL-CUP.

4. Træning og træningsflyvninger bliver som de øvrige flyvninger som foregår i

              MVL-CUP.

5. Finaleflyvningen i SBU arrangeres som en del af MVL-CUP - finalen.

    Finaleslippet er SBU-landskampen hvor vinderlandet er det land som har højest

    pointsum på indtil 5 duer efter dansk pointsystem (Hastighed x 1000 divideret

    med vinderhastigheden)

6. Vinderlandet får en præmie til en værdi af ca 1000 DKK indkøbt af DdB.

7. Esdue-konkurrensen går over 2 forudbestemte træningsflyvninger, samt

    finaleflyvningen. SBUs Esduer unger er de som har flest point på de 3

    forudbestemte slip.

8. Præmiering i finalen er Diplomer og Pengepremier i DKK 1500- 1000- 500 til nr

    1,2 og 3.

9. Essduepræmiering: 1500-1000-500 DKK til de 3 bedste. Diplomer til de 10 bedste.

10. Alle udgifter frem til duerne er leveret på arrangørstedet betales af

      deltagerlandet.

11. Det afholdes auktion over tilbageværende duer på slaget efter finaleflyvningen.

      Indtægten går med halvdelen til MVL-CUP for foder, træning, duestell og

      administration og den anden halvpart går til SBU.

12. De 3 SBU-land garanterer med lige store dele præmiebeløbet på 6000 DKK.

      DdB står for indkøb af præmien til vinderlandet i 2012 og 2013.

      I ungelandskampen gælder slipreglementet for De danske Brevdueforeninger.

 

Per-Kristian Hansen

SBU-sekretær.