Det er vedtatt følgende statutter for SBUs Mesterskap gjeldende for 2014 og 2015: 

Klasse 1 - Skandinavisk Mesterskap 2014-2015

 1. Resultatene beregnes på grunnlag av plasseringspoeng på følgende måte: Plasseringspoeng = 1000 – P x 1000/N hvor P er duens plassering og N er antall deltagende duer i konkurranseenhetene i de 3 land.  Det dreier seg om følgende enheter: Forbund (alle), Gruppe og flygesammenslutning (NBF), distrikt (SBF) og sektion (DdB). I Svenska Brevduveförbundet kan ”Direktanslutna föreningar” delta i denne klasse hvis de inngår i ett distrikt eller transportgruppe med felles premieliste med ett eller flere distrikter i transportgruppen.
 2. Konkurranseenhetene forutanmelder til sitt forbund 5 slipp, hvor tre av slippene må være på minst 100 km og to av slippene på minst 200 km. Det enkelte forbund videresender anmeldelsene til SBUs sekretær innen 20. mai.
 3. For at det skal kunne oppnås poeng, må det delta minst 6 slag i konkurranseenhetene i hvert av de slipp som er anmeldt på forhånd.
 4. To av fire duer (2 av 4) som på forhånd er avkrysset (sportsduer) teller i poeng i hvert av de 5 forutanmeldte slipp innefor 20 % av de avsendte duer. I Svenske Brevduveförbundet kan de 4 først innsatte duer til et slipp regnes som avkryssede eller = ”förprickade”.
 5. Premieringing: Vinneren får napp i ”Silverduvan” + medalje. Diplom til de 15 beste. 5 premier a kr 2000 – 1000 - 750 - 500 - 250. Kroner 400 til beste junior i hvert land. 

 

Klasse 3 - Essduer i SBU klasse 1 2014-2015

 1. Essduepoengene beregnes på de enkelte deltagende duer på grunnlag av plasseringspoeng etter samme formel som i klasse 1.
 2. Tellende slipp er de som fyller kravene til seks – 6 deltagende slag og som er anmeldt i SBU klasse 1.
 3. SBUs Essduer er de som har flest sammenlagt poeng etter punkt 1 i de slipp som er anmeldt etter punkt 2 i SBU klasse 1.
 4. NB: Alle deltagende duer i en anmeldt flyvning i SBU klasse 1 deltar i Essduepremieringen i klasse 3.
 5. Det deles ut pengepremier kr 400 – 300 -200til de 3 beste essduer. De ti -10 - beste får diplom.

 

Generelle bestemmelser:

 1. Forutanmeldelser av slippsted med oppslippdato til SBU-klassene, skal innsendes fra hvert forbund til SBU-sekretær innen 20. mai hvert år. Det er bare slipp som er anmeldte i de godkjente konkurranseenhetenes slippeplaner som kan benyttes.
 2. Begge SBU-klassene beregnes og innberettes i poeng.  De 15 beste i hver klasse i hvert land innberettes til SBU-sekretær innen 1.oktober på e-post: corneliussen@brevduesport.no
 3. I SBU er man junior når medlemmet ikke har fylt 18 år den 1.1. i konkurranseåret. 
 4. Innberetninger av årets resultater sendes SBU-sekretær innen 1.oktober hvert år.
 5. Hvert lands slippreglement gjelder ved innstillinger til SBU-premiering hvis ikke annet er nevnt i premieklassens statutter eller SBUs generelle bestemmelser.
 6. Når slipp som er anmeldt til SBU-klassene blir avlyst, kan nytt slipp anmeldes til sitt forbund før nytt slipp finner sted. SBF kan anmelde reservedager på sin anmeldte ”tävlingsplan”.
 7. Hvis et anmeldt slipp til SBU ikke lar seg gjennomføre og blir omdirigert til annen slippstasjon, må nytt slipp anmeldes hvis det nye slippstedet er kortere enn 10 % av krav til avstand ved anmeldelse. Ved ny anmeldelse, se punkt 6.
 8. Pengepremiene til premievinnerne i SBU-klassene 1 og 3 oversendes kasserer i det enkelte SBU-land i vedkommende lands valuta. 

 

SBUs ungduelandskamp 2014-2015

Det er vedtatt følgende statutter for ungdueelandskampen i SBU for 2014 og 2015

 

 1. Det arrangeres Skandinavisk ungelandskamp med De danske Brevdueforeninger som ansvarlig arrangør i 2014. Duene indsættes i et slaganlæghvor DdB har ansvaret for ungelandskampen i samarbejde med Danish Pigeon Race.
 2. Hvert land kan deltage med indtil 15 duer som det enkelte forbund selv udtager til at repræsentere landet i ungelandskampen. Duene blir sat ind i slaget som arrangøren bestemmer. Den enkelte deltager i SBU-landskampen kan frivillig også deltage i Danish Pigeon Race mod at betale indskudsbeløbet på 1000 DKK. Duen det er betalt for, deltager da om præmierne både i SBU-landskampen og Danish Pigeon Race. SBU-duer som deltager både om SBU-præmier og præmier i DaPiRace, skal kun auksjoneres i egen auksjon med SBU-duer og indtægten fordeles slik det fremgår i punkt 11.
 3. Ungene skal leveres i Åbenrå på de indleveringsdatoer som er fastlagt af Danish Pigeon Race. Konkurransen starter når duene bliver afleveret ved slaget  til Danish Pigeon Race i Åbenrå. Arrangøren bestemmer hvor de enkelte SBU-duer skal indsættes i slaget hos Danish Pigeon Race. 
 4. Træning og træningsflyvninger bliver som de øvrige flyvninger som foregår i Danish Pigeon Race.
 5. Finaleflyvningen i SBU arrangeres som en del af Danish Pigeon Race. Finaleslippet er SBU-landskampen hvor vinderlandet er det land som har højest pointsum på indtil 5 duer efter dansk (Berllandske) pointsystem (Hastighed x  1000 divideret  med vinderhastigheden).
 6. Vinderlandet får en præmie til en værdi af ca 1000 DKK. 
 7. Esdue-konkurrensen går over 2 forudbestemte træningsflyvninger, samt finaleflyvningen. SBUs Esduer unger er de som har flest point på de 3 forudbestemte slip.
 8. Præmiering i finalen er Diplomer og Pengepremier i DKK 1500- 1000- 500 til nr.1, 2 og 3.
 9. Essduepræmiering: 1500-1000-500 DKK til de 3 bedste. Diplomer til de 10 bedste.
 10. Alle udgifter frem til duerne er leveret på arrangørstedet betales af deltagerlandet.
 11. Det afholdes auktion over tilbageværende SBU-duer på slaget efter finaleflyvningen. Indtægten går med halvdelen til arrangøren av Danish Pigeon Race for foder, træning, duestell og administration og den anden halvpart går til SBU-premieringen.
 12. De 3 SBU-land garanterer med lige store dele præmiebeløbet på 600 DKK og præmien til vinderlandet i 2014.
 13. I ungelandskampen 2014 gælder slipreglementet for De danske Brevdueforeninger.