1. Krav fra Mattilsynet.

a) Det er et ufravikelig krav fra både norske og utenlandske myndigheter at duer som skal delta i kappflygninger og ustillinger i Norge, i EU og i EØS-land, skal være vaksinert mot paramyxovirusinfeksjon og skal komme fra besetning der alle duene er vaksinert.

Mattilsynet foreskriver til enhver tid bruken av slik vaksine som skal bestilles via Mattilsynet (VESO) og da gjennom lokal veterinær. Hver forening og/eller gruppe har ansvar for å ta kontakt med rekvirerende veterinær og sende inn vaksinasjonsattest for hvert enkelt medlem til det lokale Mattilsyn når vaksinering er utført.

Det skal bare benyttes godkjente skjema. «Vaksinasjonsattest» og «Samleskjema» produseres i foreningsprogrammet til hver enkelt forening. Disse skjemaene skal sendes digitalt til Matilsynets lokale kontor. Batch-nummer og holdbarhetsdato til brukt vaksine skal skrives i mailen sammen med foreningens navn og kontaktperson (vaksinasjonsansvarlig).

b) Medlemmer, foreninger og grupper vil bli nektet slipp i utlandet når det ikke foreligger vaksinasjonsattest fra veterinær og godkjennelse fra lokalt Mattilsyn.

c) For slipp i Danmark med dansk transport er det oppnådd lettelser i krav til Sunnhetsattest. Dette er akseptert av det norske Mattilsynet og betyr at vaksinasjonsattest (alle medlemmer fremkommer her) er den dokumentasjon som Fødevarestyrelsen i Danmark krever. Når alle godkjennelsene fra Norge/Danmark foreligger sendes disse til oppslipper i Danmark. For slipp i Tyskland sendes all dokumentasjon til Det tyske forbund sitt sekreteriat. Det er NBF som ordner søknader om slipp til Tyskland og Danmark.

d) For slipp i Sverige skal det medfølge duene attest fra gruppens lokale Mattilsyn som viser at duene er vaksinert mot paramyxo tidligst 6 måneder før og senest 1 måned før innførsel i Sverige. Det er foreningen/gruppen sin vaksinasjonsattest/sitt samleskjema som er sendt det lokale Mattilsyn som gir grunnlaget for slipptillatelse. Innførsel i Sverige skal skje i tilknytning til omsøkte oppslippstilfeller som angis i bilag til tillatelsen og gjelder det antall brevduer som angis i søknaden

2. Gjennomføring av vaksinering:

a) Det er hvert enkelt medlem i NBF sitt ansvar å sørge for at duene han/hun er i besittelse av er vaksinert i.h.h.t Mattilsynets bestemmelser. Alle aktive slag som skal delta i kappflygning skal vaksinere alle sine voksne duer mellom 1. mars og 1. april. Ungduer skal i året de er født vaksineres 14 dg før første slipp. Ungduer som ikke deltar på slipp skal vaksineres i løpet av det kalenderår de er født.

b) Vaksinering skal skje under rettledning og tilsyn av veterinær. Personer som er godkjent av veterinær kan vaksinere duer uten tilsyn fra veterinær.

c) Vaksinasjonsansvarlig: Hver forening og gruppe skal ha oppnevnt en person som er ansvarlig for kontakt mot veterinær/Mattilsyn. Personen skal ha ansvar for å sende inn nødvendige skjema til det lokale Mattilsyn og NBF.

Vaksinasjonsattest dvs skjema for hvert enkelt slag sine vaksinerte duer (produseres i foreningsprogram) og samleskjema (produseres i foreningsprogram) skal sendes det lokale Mattilsyn. Samleskjema til NBFs sekretær sendes på mail. Sendes til NBF sekretær samtidig som en sender til det lokal Mattilsyn. NB !! Alt sendes digitalt.

d) Personer som utfører vaksinering skal være opplært av veterinær.

e) Det skal bare brukes vaksine som er rekvirert fra og godkjent av Mattilsynet (VESO).

f) Av vaksinen NOBILIS skal det injiseres en dose på 0,25 ml pr. due. Det skal påføres Batch-nummer og holdbarhetsdato (Expire date) fra den benyttede vaksineflasken på mailen når denne sendes til lokalt Mattilsyn og NBF sekretær.

g) Alle duer som skal på kappflyvning i påfølgende år må ha attest fra det lokale Mattilsyn som viser at alle duene på slaget er vaksinert. For Danmark og Tyskland skal duene tidligst vaksineres 1 november inneværende år. Duer på slaget som ikke er vaksinert som unger i inneværende år må vaksineres første gang senest i januar påfølgende år og revaksineres sammen med de øvrige duer..

h) For slipp på utenlandske stasjoner skal det følge med transporten attest fra det lokale Mattilsyn med oversikt over de slag som har vaksinert duer. Slag som ikke har vaksinert alle sine duer kan ikke delta på flyvningene. Attesten for vaksineringen må ikke være eldre enn 6 måneder og duene må være vaksinert senest 1 måned før grensepasseringen..

3. Vaksinering av unger

a) Alle ungduer skal vaksineres senest 14 dager før duen deltar på utstilling eller i konkurranseflygning.

b) Alle ungduer skal vaksineres, også de som ikke skal delta på ungdueslippene.

c) Før første ungdueslipp skal vaksinasjonsattest og samleskjema for ungduer sendes digitalt til det lokale Mattilsyn. Husk å skrive batchnummer og holdbarhetsdato til vaksine ved digital oversendelse (mail). Samleskjema sendes digitalt til NBFs sekretær.

(revidert 18.08.2020)