NBFs økonomiske regulativ – revidert februar 2021

 

 

NBFs økonomisk regulativ for lønn og økonomiske godtgjørelser

1. Lønnede verv i NBF NBF har 7 lønnede verv. Disse er:

President, sekretær, økonomiansvarlig, materialforvalter, utrekningsansvarlig, regnskapsfører og webredaktør. De fem første verv utgjør NBFs styre.

 

1. Honorarer og lønn

Representantskapsmøtet bestemmer årlig satsene og rammene for de lønnede verv. Forslag fremmes spesifikt for de enkelte verv som en del av neste års budsjett. NBFs styre kan justere lønn innenfor budsjettrammer. Styret kan ikke øke sin egen lønn.

 

2.1. Satser for lønn og trekkfri utgiftsgodtgjørelse.

President

Kr. 3.000 

Sekretær

Kr. 4.500 Trekkfri godtgjørelse kr. 500

Økonomiansvarlig

Kr. 3.000

Materialforvalter

Kr. 3.000

Utrekningsansvarlig

Kr. 4.500 Trekkfri godtgjørelse kr. 500

Regnskapsfører

Kr. 4.000

Webredaktør

Kr. 8.000 Trekkfri godtgjørelse kr. 4.000

 

2.2. Lønnsutbetaling

Lønnsutbetaling finner sted en gang årlig. Utbetaling skjer forskuddsvis 1. mars etter representantskapsmøte og valg av nytt styre.

 

3. Reisegodtgjørelser

Det benyttes en fast kjøregodtgjørelse tilsvarende 50% av statens satser oppad avrundet til nærmeste hele krone. Utover dette betales nødvendige reiseutgifter, billetter og opphold etter regning.

 

4. Andre godtgjørelser

Utgjøres normalt av kostnader til nødvendig kontorrekvisita, porto o.l. for samtlige verv. Om ikke annet er avtalt utbetales det ingen andre økonomiske godtgjørelser enn de som er nevnt i dette dokument.

 

Revidert styremøte NBF 11. februar 2021