Norges Brevdueforbunds vedtekter

Vedtatt første gang på ekstraordinær generalforsamling 1970.

Siste revisjon 24.1.22

 

§ 1. Formål.

Norges Brevdueforbund er en gruppevis sammenslutning av norske brevdueforeninger og brevdueholdere som på grunnlag av gjensidige forpliktelser samarbeider til gagn for brevduesporten i Norge.

 

§ 2. Medlemskap

Som medlemmer av NBF kan opptas grupper som hver består av en eller flere foreninger.

Gruppene kan være aktive eller passive. Enkeltpersoner blir vanligvis medlemmer ved å søke om medlemskap i en forening. Enkeltpersoner kan stå direkte tilsluttet NBF hvor foreninger ikke finnes eller hvis forholdene ellers ligger til rette for en sådan tilslutning.

Styret kan fremme forslag om nedleggelse av en gruppe som ikke fungerer i henhold til NBFs vedtekter § 1 og § 2.

Endelig beslutning blir tatt av NBFs representantskapsmøte.

 

§ 3. Gruppens organisasjonsform.

Hver gruppe avgjør sin organisasjonsform innenfor rammen av NBFs vedtekter og vedtektskommentarer.  

 

§ 4. Representantskapet.

Forbundets høyeste myndighet er representantskapet som representerer gruppene i henhold til § 5.

 

§ 5. Representantskapets sammensetning.

Representantskapet består av styret og inntil 2 valgte representanter fra hver gruppe.

Hver gruppe har stemmetall etter 10 % av gruppemedlemmene med vanlig forhøyelse.

Passive grupper kan møte med inntil 2 representanter og har stemmetall som for de aktive gruppene. Slike grupper har dog ikke stemmerett i saker som har med kappflyvning å gjøre.

 

§ 6. Representantskapets møter.

Representantskapet har normalt møter en gang i året. Representantskapet for året før bestemmer sted for dette møtet. Forslag til NBFs representantskapsmøte må være sekretæren i hende senest 2 måneder før møtet og skal sendes ut til de enkelte grupper senest 1 måned før representantskapsmøte sammen med innkallingen. Styret innkaller til ekstraordinært rep.møte når de finner det nødvendig eller når minst 2 grupper krever det.

NBFs styremedlemmer har bare stemmerett til repr.møter hvis de er valgte representanter.

Avgjørelser treffes ved vanlig flertallsvalg.

Dagsorden for representantskapsmøtet må inneholde:

1. Årsberetning.

2. Regnskap.

3. Innkomne forslag og skriv.

4. Styrets budsjettforslag for neste år, herunder fastsettelse av kontingent og ringpriser.

5. Valg av styre og revisorer.

6. Valg av kontrollkomite.

7. Valg av valgkomite.

8. Protokoll fra NBF’s dommmerklubbs generalforsamling legges fram til orientering.

9. Møtested for neste representantskapsmøte.

Styret består av president, sekretær, økonomiansvarlig, materialforvalter og utrekningsansvarlig. Det velges to revisorer.

Valgkomiteen består av leder, nestleder og et medlem. Det velges tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Kontrollkomiteen består av leder og to medlemmer. Samtlige velges for ett år med alminnelig flertall.

 

§ 7. Styret.

Styret fastsetter forbundets forretningsgang og har medansvar overfor representantskapet besluttende myndighet. Utgifter til NBFs møter betales av NBF.

 

§ 8. Styrets hovedoppgaver.

1. Å representere norsk brevduesport utad, i første rekke ved de skandinaviske møte og forestå arrangementet av disse når det er NBFs tur.

2. Planlegge og drive propaganda for brevduesportens utbredelse i Norge.

3. Innhente de nødvendige tillatelser og øvrige papirer av felles interesse for alle grupper som flyr på utenlandske stasjoner.

4. Kjøpe inn nødvendig slipp- og kontrollmateriell, herunder fotringer, elektroniske ringer og plomber for videresalg til foreningene/gruppene.

5. Ansette Web-redaktør.

6. Ansette regnskapsfører dersom dette er hensiktsmessig/nødvendig for å få utført de oppgaver styret er pålagt.

7. Være valgkomite for NBF`s valgkomite.

8. Føre Forbundets korrespondanse.

9. Føre møtereferat, regnskap og sette opp budsjettforslag for neste års virksomhet.

10. Bringe til veie ærespremier, medaljer og diplomer til kappflukter og utstillinger, samt hedersmedaljer og æresmedaljer.

11. Ha ansvar for gjennomføring av representantskapsmøter og landsutstillinger i samarbeid med lokale arrangører.

12. Utføre alle vedtak fra representantskapsmøter.

13. Sørge for anskaffelse, administrasjon, utvikling og vedlikehold av elektronisk utregningsprogram samt brevduen.no.

14. Holde god kontakt med NBFs Dommerklubb.

 

§ 9. Premieslipp.

NBF har ingen bestemmende myndighet vedrørende gruppenes slippeplaner. Dette skal dog ikke være til hinder for at NBF kan arrangere fellesslipp på landsbasis, herunder propagandaslipp etc.

 

§ 10. Oppmåling.

Nye koordinater på slippstasjoner og medlemmets slag skal innhentes fra www.gulesider.no.  

 

§ 11. Tidsskriftet.

NBF utgir ikke tidsskrift fom 2021. Medlemmer/foreninger/grupper oppmodes til aktivt å bruke «brevduesport.no» og NBF sin Facebook side hva gjelder artikler, reportasjer og leserbrev mm.  

 

§ 12. Fotringer og kontrollmateriell.

NBF har enerett på salg av fotringer og kontrollmateriell til sine medlemmer. Prisen avgjøres av representantskapet.

 

§ 13. Formannsmøte.

Det avholdes hvert år, fortrinnsvis i løpet av oktober måned et møte med alle gruppeformennene, evt. andre representanter for gruppene, for å tilrettelegge neste års kappflyvninger og for å forberede sakene til representantskapsmøtet.

Formannsmøtet er rådgivende organ for NBF`s grupper, styret og representantskapsmøtet. De samlede reiseutgiftene for en representant per gruppe fordeles likt på de deltakende gruppene.

 

§ 14.

a) Æresmedlemskap.

Etter forslag fra gruppene kan æresmedlemmer innvoteres av representantskapet med 3/4 av de avgitte stemmer. Forslag herom avgjøres av representantskapet uten debatt. Æresmedlemmer tildeles NBF’s æresmedalje.

b) Hedersmedalje.

Hedersmedalje deles ut av NBFs styre etter forslag fra gruppene eller medlemmer av NBFs styre.

 

§ 15. Tvister.

Tvister innenfor grupper eller foreninger avgjøres vanligvis innen de respektive grupper. Hvis gruppen ønsker det, kan saken legges fram for representantskapet. Enkeltmedlemmer kan også gjennom gruppen få saken fremlagt på representantskapsmøtet.

 

§ 16. Oppløsning.

Oppløsning av Norges Brevdueforbund kan bare skje på det årlige ordinære representantskapsmøtet med 2/3 flertall.

 

§ 17. Vedtektsendringer.

Forandring av denne vedtekt kan bare finne sted på ordinært repr.møte med 2/3 flertall.

 

Vedtektskommentarer. Vedtatt 1977.  

§ 1. Formål.

Med gjensidige forpliktelser menes at gruppene forplikter seg til å overholde de pålegg, frister og bestemmelser som blir bestemt av representantskapet og det valgte styret.

Styret i NBF forplikter seg til overfor gruppene å gjennomføre de oppgaver som er dem pålagt gjennom § 8 i vedtektene.

 

§ 2. Medlemskap.

A. Det bør vanligvis ikke være mer enn en gruppe i ett og samme distrikt, men hvis det er foreninger som har divergerende slippeplaner, kan det være flere grupper. Styret kan imidlertid godkjenne flere grupper i samme distrikt av andre grunner.

En forening søker medlemskap i NBF ved å søke om å bli tatt opp i en gruppe i NBF.

Vedkommende gruppe som har mottatt søknaden, avgir innstilling og sender denne videre til NBF som har den endelige avgjørelsen i saken.

En forening kan også søke om selv å få status som gruppe i NBF. Søknad sendes i så fall direkte til NBF’s styre.

Styret skal også vurdere søknader om dannelse av nye grupper og overganger av foreninger fra en gruppe til en annen. I sin vurdering skal styret vurdere antallet medlemmer, medlemsaktiviteten og medlemmenes muligheter til deltagelse i reell konkurranse med øvrige grupper i NBF. Ved overganger av foreninger fra en gruppe til en annen skal det også vurderes medlemstallet og aktivitetsnivået i den gruppe som foreningen(e) går ut av. Et avslag fra styret på en forenings eller gruppes innmeldings- eller overgangssøknad kan overklages til førstkommende representantskapsmøte som har den endelige avgjørelsen i saken. Blir en gruppe foreslått nedlagt, skal vedkommende gruppe gis anledning til å uttale seg før saken behandles av representantskapsmøtet.

B. Medlemmer kan være tilsluttet foreningene/gruppene i NBF som aktiv senior, junior eller passiv. En passiv gruppe kan ikke delta om NBFs premier og medlemmene skal betale passiv kontingent.

Med aktiv senior menes ett eller flere medlemmer som er eldre enn 18 år som flyr fra samme slag.

Med junior menes ett eller flere medlemmer som minst fyller 10 år i det aktuelle kalenderåret, og som ikke har fylt 18 år den 1.1 det aktuelle år. Gruppene kan søke om dispensasjon til NBFs styre for medlemmet, begrenset nedad til det år medlemmet fyller 6 år.

Med passiv menes medlemmer som ikke er med på premieslippene i foreninger, gruppe og forbund. Andre enn disse har ikke stemmerett i noen av NBFs organisasjoner. Det er kun de som betaler medlemskontingent til NBF som kan være med i valgte komiteer og styrer i foreninger, grupper og forbund.

I fall to eller flere medlemmer inngår kompaniskap, kan hver av dem betale de gjeldende årsavgifter til forbund, gruppe og forening. Disse har hver for seg fulle rettigheter i forbund, gruppe og forening når de betaler separate årsavgifter.

Når det betales kun en kontingent, har man kun en stemme i forening og gruppe, og teller som ett medlem i forhold til beregning av gruppens stemmetall i NBF. Et kompaniskap med en kontingent betaler og konkurrerer som senior hvis minst en er senior. Ved innmelding oppgis personlige data for hver av kompanjongene, - pluss at det angis hvem som er hovedansvarlig overfor NBF. En person/et kompaniskap kan kun være medlem(mer) i en forening/en gruppe. Når flere medlemmer flyr fra samme slag, må alle være medlemmer i samme forening og gruppe.

C. Person(er) som ønsker å bli medlem(mer) i en forening, må søke skriftlig om dette.

Slike søknader avgjøres med simpelt flertall i et foreningsmøte. Det skal på forhånd være gjort skriftlig kjent for medlemmene at slik(e) søknad(er) skal behandles på vedkommende møte. Det skal føres protokoll fra foreningens behandling av søknaden(e). Person(er) som ikke får innvilget sin(e) søknad(er) om medlemskap, kan anke foreningens avgjørelse inn for gruppestyret, - som fatter endelig vedtak. Et eventuelt mindretall i foreningens møte kan på samme måte anke saken(e) inn for gruppestyret. Gruppestyret kan velge å legge saken(e) fram for gruppens generalforsamling.

Eksklusjon av medlem(mer) vedtas med simpelt flertall på foreningens generalforsamling. Person(er) som blir ekskludert, kan anke foreningens vedtak inn for gruppens generalforsamling. Et eventuelt mindretall i foreningens generalforsamling har tilsvarende ankeadgang. Slike saker kan legges fram for NBF’s representantskapsmøte, jfr. lovens § 15. I tilfeller hvor forening og gruppe er identiske, behandles alle anker på foreningens/ gruppens generalforsamling.

 

§ 3. Gruppenes organisasjonsform.

Hver gruppe skal ha sine egne lover som ikke er i strid med NBFs lover. På samme måte må foreningene ha lover som ikke er i strid med gruppeloven. Ingen forening kan derfor melde seg ut av en gruppe eller NBF uten med 2/3 flertall på generalforsamling. Gruppene er opprettet av NBF og kan ikke meldes ut av NBF.

En gruppe kan dele seg i seksjoner dersom dette er søkt om og innvilget av rep.møte/styre i NBF. Ved søknader om seksjonsdeling skal NBF vurdere forhold som flygeretning, antall medlemmer, gruppens beliggenhet mm.  

Ved opprettelse av seksjoner gjelder følgende:

1. En seksjon er del av gruppen og forholder seg til gruppens styre og lovverk

2. Medlemsoversikt i en seksjon skal sendes NBF v/sekretær innen 1. februar i et kalenderår

3. Et medlem kan ikke bytte seksjon innen samme kalenderår dvs. etter 1.februar

4. En seksjon kan ha egen godkjent slippeplan

5. En seksjon/gruppen kan ha felles slipp dersom dette er godkjent av NBF

 

§ 6. Representantskapets møter.

På representantskapet har kun de valgte representanter og styret talerett. Andre kan få uttale seg i saker som angår dem eller som de har spesielle forutsetninger for å uttale seg om. Gruppenes stemmetall avgjøres etter de innbetalte medlemmer til NBF. Går et medlem over fra en gruppe til en annen i løpet av året, må dette spesielt meddeles NBF og han/hun vil telle med i medlemstallet til den gruppe han står i ved årets avslutning.

 

§ 8. Styrets hovedoppgaver.

Presidenten har som hovedoppgave å innkalle til møter, representere NBF i inn og utland og sørge for at de øvrige styremedlemmer utfører sine oppgaver etter vedtekter, vedtektskommentarer og vedtak.

Sekretæren fører NBFs korrespondanse og møteprotokoller, gir grupper og styre informasjon gjennom brev og rundskriv og utfører for øvrig de gjøremål som er pålagt i § 8.

Økonomiansvarlig og materialforvalter deler på hovedansvaret for å ta inn kontingenter, ringpenger og andre inntekter og for utbetaling av NBFs løpende utgifter, og samarbeider med regnskapsfører som fører regnskap over dette. Den økonomiansvarlige utarbeider styrets budsjettforslag i samarbeid med øvrige styremedlemmer.

Styret skal sørge for å gi informasjon om NBF til allmennheten, bringe til veie premier, utgi PR-materiell og koordinere propagandaarbeidet mellom gruppene.

Ved fordelingen av styrets oppgaver skal styremedlemmene tildeles noen av de faste oppgavene som styret har etter § 8 i Vedtektene, hhv § 8 i vedtektskommentarene. Dette avtales med utgangspunkt i vedkommendes kvalifikasjoner og interesser samt foreliggende behov. Styremedlemmene kan videre tre inn i stedet for en av de øvrige i styret når denne ikke kan utøve det verv han er satt til.

 

§ 9. Premieslipp.

Bare aktive medlemmer av NBF kan delta i foreningenes eller gruppenes flyvninger.

 

§ 11. Tidsskriftet.

NBF utgir ikke tidsskrift fom 2021. Medlemmer/foreninger/grupper oppmodes til aktivt å bruke «brevduesport.no» og NBF sin Facebook side hva gjelder artikler, reportasjer og leserbrev mm.

 

§ 12. Fotringer

Bare medlemmer av NBF kan få tildelt NBF`s fotringer.  

 

§ 13. NBF’s kontrollkomite.

NBF’s kontrollkomite skal organisatorisk ligge under NBF sitt lovlig valgte styre. Komiteens medlemmer velges hvert år på NBF sitt representantskapsmøte og skal bestå av en leder og to medlemmer.

Komiteens oppgave er å være et «bindeledd/kontrolledd» mellom NBF sitt styre samt de ulike gruppene innen NBF. Komiteen skal arbeide tett med sekretær i NBF sitt styre og kan i dialog med denne få oversendt nødvendige dokumenter som NBF sine grupper er pålagt å sende inn (slippanmeldelser og innsendte endringer). NBF sitt styre kan om nødvendig overføre saker til kontrollkomite.

Dersom komiteene med sine kontroller avdekker brudd på NBF sine vedtekter/reglement skal komiteen oversende all nødvendig dokumentasjon til NBF sitt styre, som foretar den videre behandling av saken, og treffer nødvendig vedtak. Det er NBF sitt styre som fremmer en eventuell sak for representantskapsmøtet.

NBF sin kontrollkomite samarbeider tett med gruppene sine kontrollkomiteer. Her skal NBF sin komite være rådgiver/om nødvendig være behjelpelig ifb med gruppene sine innberetninger og kontroll av årets slippresultater.

Det er styrets oppgave å foreslå en kontrollkomite. Denne kontrollkomite velges på det årlige representantskapsmøtet.

 

§ 14. NBF’s valgkomite.

Valgkomiteen består av 3 medlemmer. Disse velges på fritt grunnlag for ett år av representantskapet. Formann velges først, dernest nestformann og til sist et medlem. Det velges 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Både medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

Formannen har ansvaret for arbeidet i komiteen.

Valgkomiteen skal innen 1. september sende brev til sittende tillitsmenn med forespørsel om hvem som ønsker å fortsette i sine verv. Det gjelder president, sekretær, økonomiansvarlig, styremedlemmer og revisorer. Svarfrist skal være 20. september.

Valgkomiteen skal innen 1. oktober sende brev til gruppene med oversikt over:

a) Hvem av de sittende tillitsmenn som ønsker å fortsette.

b) Presisering av at alle tillitsmenn er på valg hvert år.

c) Oppfordring til å sende valgkomiteen forslag på kandidater til alle verv innen 1. november.

Dersom et medlem av valgkomiteen blir foreslått av en gruppe til tillitsverv i NBF, går vedkommende ut av komiteen og vararepresentant trer inn. Valgkomiteen vurderer innkomne forslag pr. brev og telefon, og sender sitt forslag til NBF’s sekretær innen 1. desember. NBF’s styre forbereder hvert år valg av valgkomite. Styrets arbeid følger samme regler som er nevnt under punktene 2 – 6.

 

§ 15. Vedtekter for NBFs dommerklubb

Vedtatt 09.02.02 på representantskapsmøte i Sandnes. Revidert 05.02.05. Siste revisjon representantskapsmøte 15.01.22.

 

§ 1. Formål.

Klubbens formål er å arbeide for å heve standarden på norske brevduer og å stimulere interessen for brevdueutstillinger blant NBF’s medlemmer.

Dette gjøres bl.a. ved å:

a) Drive opplærings- og informasjonsvirksomhet overfor medlemmer av NBF.

b) Holde kurs for personer som ønsker å bli dommere og forestå avsluttende sertifikatprøver for aktuelle aspiranter.

c) Arrangere samlinger for klubbens medlemmer med henblikk på at disse skal være best mulig kvalifisert til dommergjerningen.

d) Dømme i samsvar med den til enhver tid gjeldende standard.

e) Samarbeide med dommerklubbene i våre naboland.

 

§ 2. Forholdet til Norges Brevdueforbund.

Dommerklubben er opprettet av NBF.

Klubbens vedtekter er vedtatt av NBF‘s representantskapsmøte og kan bare endres av et nytt representantskapsmøte. Endringer krever 2/3 flertall.

Forslag om oppløsning av NBF’s dommerklubb behandles av representantskapet og må vedtas med 2/3 flertall. Eventuelle aktiva ved en oppløsning tilfaller NBF.

Det påhviler NBF’s styre og styret i NBF’s dommerklubb en gjensidig plikt til å holde god kontakt og utveksle relevant informasjon. NBFs dommerklubb kan foreslå endringer til NBFs styre på saker som vedrører utstillingsreglement og dommerklubbens vedtekter.

NBF’s styre utpeker et av medlemmene i styret til å tiltre styret i NBF’s dommerklubb og dommerklubbens generalforsamling som observatør.

Dommerklubbens regnskap skal revideres av de revisorer som velges på NBF’s representantskapsmøte.

Protokoll fra dommerklubbens generalforsamling sendes NBF innen den frist som settes for innsending av saker til representantskapsmøtet og legges frem for representantskapet til orientering.

Representantskapet vedtok i 2014 at tilskuddet til NBF`s dommerklubb skulle være kr. 1 pr. solgte ring. Dette skulle være gjeldende fom året 2015. Tilskuddet skal utbetales til NBF`s dommerklubben i løpet av oktober måned hvert år.

 

§ 3. Medlemskap.

Som medlemmer i NBF’s dommerklubb opptas de personer som har bestått prøven til Norsk Dommersertifikat, jfr § 7.

 

§ 4. Styret.

Dommerklubbens styre består av formann, sekretær, kasserer. Formann velges for 2 år og de øvrige styremedlemmer for 1 år.

 

§ 5. Sportslig utvalg.

Sportslig utvalg består av tre dommere som velges av generalforsamlingen for 3 år. Utvalget forbereder og er sensorer ved sertifikatprøver.

 

§ 6. Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen holdes i god tid før NBF’s representantskapsmøte.

Dagsorden:

Årsberetning

Regnskap

Innkomne forslag

Aktivitetsplan for neste år

Budsjett

Valg

Dato for generalforsamlingen kunngjøres så tidlig som mulig. Forslag sendes dommerklubbens sekretær senest fire uker før generalforsamlingen. Sekretæren sender ut saksdokumenter senest to uker før møtet.

Til generalforsamlingen innkalles klubbens medlemmer, jfr. § 3, og NBF’s observatør. Aspiranter som har deltatt på minst ett kurs, jfr § 7.4, kan innkalles. Disse har ikke forslags- og stemmerett.

 

§ 7. Dommersertifikat.

Følgende betingelser må være oppfylt før en aspirant kan gå opp til sertifikatprøve:

1. Han/hun må ha assistert på minst to utstillinger over en periode på 2 år. Med slik utstilling forstås framstilling av minst 50 duer i bur som bedømmes av en sertifisert dommer. Aspiranten må dessuten ha assistert ved en landsutstilling.

2. I det året han/ hun avlegger prøve, må aspiranten være fylt 25 år.

3. Aspiranten må ha deltatt på to kurs arrangert av dommerklubben.

4. Ingen aspiranter uansett kvalifikasjoner kan gå opp til prøve med mindre han/hun deltar på det kurset som arrangeres i forbindelse med sertifikatprøven.

5. Dommerklubbens styre fastsetter tidspunkter for avvikling av sertifikatprøver.

6. Aspiranter som ikke består sertifikatprøven, skal motta en skriftlig redegjørelse fra sportslig utvalg med forklaring på hvorfor de ikke har bestått prøven. Sportslig utvalgs avgjørelse kan ankes. Dommerklubbens styre er ankeinstans.

7. Aspiranter som ikke har bestått prøven, kan gå opp til ny prøve. Ingen kandidat kan gå opp til prøve mer enn tre ganger.

8. Personer som har bestått prøven til Norsk dommersertifikat, er forpliktet til å holde sine ferdigheter ved like gjennom aktiv dømming og gjennom deltakelse på de samlinger dommerklubben arrangerer for sine medlemmer.

9. Uteblivelse fra to påfølgende samlinger medfører at vedkommende dommer må gå opp til ny prøve.

 

§ 8. Forholdet til grupper og foreninger.

Utstillinger hvor autorisert(e) dommer(e) skal benyttes, må anmeldes til NBF’s dommerklubb. I samarbeid med arrangøren tar dommerklubben ut dommere. Dommerkort skal alltid bestilles fra NBF’s dommerklubb.

Dommerklubbens medlemmer kan også benyttes i forbindelse med andre arrangementer enn rene utstillinger, jfr. § 1 punkt 1.

 

§ 9. Eksklusjon.

Medlemmer som opptrer i strid med NBF’s vedtekter og/eller NBF’s dommerklubb sine vedtekter og skader brevduesportens formål jfr NBF`s vedtekter § 1, kan ekskluderes. En event eksklusjon skal fremmes for representantskapet for behandling/avgjørelse og krever 2/3 flertall.