Fremlysningsplikt for NBFs medlemmer etter nytt punkt i NBFs slippreglement.

Vedtatt på NBFs årsmøte 12.02.11

1. Det er en æresplikt å fremlyse en fremmed due som kommer til ditt slag.

    Innen 8 dager etter at en fremmed due er ankommet til slaget, er             

    medlemmet pliktig til å fremlyse duen til NBFs fremlysningskontakt eller

    direkte til eieren i henhold til ringlisten.  

 

2. Manglende oppfølging av fremlysningsplikten medfører utelukkelse fra

    NBFs premier i ett år. Utelukkelse gjelder også duer fra det gjeldende

    medlems slag.

3. Leverer et medlem duer til kappflyvning med andre fotringer enn de som

    tilhører vedkommende i følge ringlisten, påhviler det kontrollkomiteen å    

    forlange bevis for eiendomsretten enten gjennom skriftlig eierbevis eller ved 

    bevis for at fremlysning har vært foretatt.

 

Praktiske regler for tilflyvere: 

Hvis en fremmed due kommer til ditt slag har du plikt til å fremlyse duen.

Generelt:

En tilflyver skal ha sjansen til selv å fly hjem. Når duen har gjenvunnet kreftene, prøv å få den til å fly hjem. Gi duen vann og fòr, og løslat duen alene i godt vær, når den er i god stand til å fly hjem igjen. NB: Fjern aldri verken den faste ringen, den elektroniske ringen eller chipen.

Fremlyseren står fritt for først å henvende seg til eieren. Når det gjelder unger, bør man alltid kontakte eieren først.

 

Norske tilflyvere:

1. Fremlys duen til den eier som er registrert i ringlisten.

2. Oppnås ikke kontakt med eier, fremlyses duen til NBFs fremlysningskontakt Jonny Heimark

    Olsen, Skippervikveien 90, 5218 Nordstrøno. E-postadr: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

    3. Hører man ikke noe fra eieren, disponerer man over duen 4 uker etter at punkt 1      

    og/eller 2 er gjennomført. Deretter har man plikt til å vaksinere duen straks, hvis man        

    ønsker å beholde duen.   

4. Ønsker eieren sin due hjem, har eieren selv plikt til å sørge for å hente duen eller         

    sørge for hjemtransport av duen.    

5. Ønsker ikke eieren sin due hjem, kan det ikke gjøres krav på at fremlyseren skal               

    avlive duen. I slike tilfeller er eieren pliktig å sende fremlyseren et bevis på at

    eiendomsretten er overført til ny eier samt erklæring om duen er behørig vaksinert.

   

Norske tilflyvere på utenlandske slag        

1. For å kunne tilbakeføre norske duer som har kommet til svenske og danske slag,          

    kreves importtillatelse fra Mattilsynet for hjemføring av duene. Duene kan være

    fremlyst gjennom DdBs ”Brevduen”, SBFs ”Brevduvesport” eller til NBFs

    fremlysningskontakt.   

2. Det er 6 ukers oppbevaringsplikt for norske tilflyvere på slag i SBF og DdB.

    Har ikke fremlyseren i SBF eller DdB fått svar på fremlysningen, disponerer han/hun

    over duen etter 6 uker.

3. Norske duer som fremlyses til NBF fra andre land kan kun hentes hjem etter

    samme importregler som i punkt 1. Det er således ikke lov å ta hjem norske duer fra

    utenlandske fremlysere gjennom transportmateriell benyttet til brevdueslipp fra utenlandske stasjoner,

    uten at de Mattilsynets importregler til Norge er fulgt.  

 

Tilflyvere hos en ikke-brevdueholder:

Enhver brevdueholder er pliktig å ta seg av en fremlysning fra en ikke-brevdueholder, på en for sporten verdig måte. Man kan ikke anmode en ikke-brevdueholder om å avlive en due som han fremlyser.

 

Avliving av syke tilflyvere.

1. Når klare humane grunner taler for å avlive en syk due eller sterkt tilskadekommet tilflyver, skal en sådan due avlives.

2. Eieren skal meddeles skriftlig direkte hvis det er en norsk due.

3. Er det en utenlandsk due, skal ringnummeret fremlyses til det utenlandske forbund

    med informasjon om at duen er død.