Lover for Skandinavisk Brevdueunion.

§ 1. Organisasjon.

Skandinavisk Brevdue Union er en sammenslutning av brevdueforbund i Norden som er stiftet av «De danske Brevdueforeninger», «Norges Brevdueforbund» og «Svenska Brevduveförbundet».

 

                                                                                               § 2. Formål.

Unionens formål er å arbeide til gavn for brevduesporten i de nordiske land. Ved å informere og samarbeide om felles aktiviteter for å løse de oppgaver som er av betydning for brevduesporten i de enkelte land såvel som sportens utvikling i Norden. 

 

                                                                                              § 3. Representantskap.

1.. Representantskapet er organisasjonens høyeste myndighet.

 1. 2.    Representantskapet består av inntil 3 representanter fra hvert land, valgt av vedkommende lands organisasjon.
 2. 3.    Hvert land har 3 stemmer uavhengig av hvor mange representanter som møter for organisasjonen.
 3. 4.    Representantskapet avholder sitt årsmøte i første uke av februar hvert annet år eller til den tid som foregående møte har bestemt. Årsmøtene finner sted i de år FCI ikke har sin kongress.
 4. 5.    Representantskapets medlemmer innkalles skriftlig til årsmøtet med minst 3 ukers varsel.
 5. 6.    Unionens sekretær skal senest 8 dager før årsmøtet sende representantene årsberetning, innkomne forslag og regnskap.
 6. 7.    Følgende skal behandles og avgjøres på årsmøtet: a) Regnskapet. b) Fastsettelse av de 2 neste års premieringsplan (SBU-flyvninger). Herunder fastsettelse av statutter og premiebeløp i de enkelte klasser eller mesterskap c) Budsjett for de 2 neste år. d) Innkomne forslag og skriv fra medlemsorganisasjonene.

     e) Valg av President og Vise-Presidenter for de 2 neste år. Hvis en President eller en av visepresidentene avgår som leder i sin organisasjon under sin 2 - årlige SBU-periode, går den nyvalgte leder inn i sin forgjengers posisjon i SBU-styret. f) Valg av sekretær og kasserer.  g) Valg av protokollunderskrivere.             h) Fastsettelse av neste møtested.  i) Fastsettelse av årsavgift per medlem de neste 2 år.

 1. 8.    Representantskapet velger President og visepresidenter. De land som ikke har presidenten, har henholdsvis 1. Visepresident og 2. Visepresident i samme rekkefølge.
 2. 9.    Representantskapet velger sekretær og kasserer etter § 4 i loven. Det kan være samme person.

10. Representantskapet kan oppta nye organisasjoner ifølge § 1 etter søknad til unionen ved sekretær.

11. Forslag til representantskapets årsmøte skal behandles når de skriftlig er anmeldt til sekretæren innen 15. desember året før årsmøtet avholdes.

12. Spørsmål eller saker som på forhånd ikke er anmeldt, kan forelegges direkte på representantskapets møte og vedtas der, hvis de kan få betydning for de 2 neste års planer. Hvis et land vil utsette (bordlegge) en slik sak for først å behandle saken i eget forbund, skal den utsettes til neste årsmøte. Sekretæren har i slike tilfeller plikt til uten ytterligere henvendelser å sette den på dagsorden for neste møte og fremme innstilling i saken.

13. Representantskapet skal avholde ekstraordinært møte, når minst 2 av landenes organisasjoner skriftlig anmoder om det. (adresse sekretæren) Ved den skriftlige innkallelse til møtet skal det opplyses om dagsorden.

14. Representantskapet er beslutningsdyktig når 2/3 av landene er til stede. Avgjørelse vedtas ved enkelt flertall, hvis ikke annet er bestemt i loven. Hvis stemmetallet står likt, er presidentens stemme avgjørende.

15. Representantskapet opptar nye medlemsorganisasjoner når minst 2/3 av representantene stemmer for det.   Anmodning om medlemskap stiles til styret ved sekretæren. Anmodningen settes på dagsorden for representantskapsmøtet. Innen søknaden forelegges representantskapsmøtet, kan styret kreve at det legges fram opplysninger om vedkommende søkerorganisasjon.

16. Representantskapet skal ved hvert årsmøte vedta flyveplaner (statutter for premiering) for 2 år av gangen.  

 

 

§ 4. Styret.

 1. 1.    Unionen ledes mellom representantskapsmøtene av et styre på 5 medlemmer som konstitueres etter hvert årsmøte.
 2. 2.    Styret består av en President, 2 visepresidenter, sekretær og kasserer .
 3. 3.    President og visepresidenter velges av vedkommende lands organisasjon slik det fremgår av § 3.7 e)
 4. 4.     Unionens sekretær og kasserer velges av representantskapet og fungerer inntil forslag om nye valg fremsettes.
 5. 5.    Hvert land velger en revisor og en revisorsuppleant for 2 år ad gangen.

6.  Styret behandler søknader om medlemskap i unionen slik det er beskrevet i § 3 punkt 15.

 

§ 5. Styrets oppgaver.

Styrets oppgave er:

1. å passe unionens indre og ytre anliggender samt ivareta de løpende forretninger.

2. å innkreve årsavgifter og eventuelt andre avgifter som representantskapsmøte har bestemt.

3. å føre regnskap over unionens inntekter og utgifter.

4. å arrangere felles mesterskap for medlemmene i SBU og vedta alle bestemmelser herom.

5. når representantskapet vedtar det, å arrangere felles flyvninger for SBU-landene. Fellesflyvninger avholdes

    kun når alle medlemslandene kan delta.

6. å arbeide for ved samarbeid å få utgiftene til flyvningene så rimelige som mulig og forsendelsene av brevduer

    mellom landene så lette som mulig ,  ved god kontakt med respektive lands myndigheter.

7. å innby til samarbeid mellom SBU-landene for å sikre gode flyvninger gjennom utveksling av flyveplaner og

     værprognoser.  

8. å arrangere landskamp mellom SBU-landene hvert 2 år i forbindelse med representantskapsmøte.

9.  Landskamp avholdes kun når alle medlemslandene kan delta.

10. å avholde ekstraordinært representantskapsmøte, når minst 2 av landenes organisasjoner skriftlig anmoder

      herom. (adr. Sekretæren.) Sekretæren skal innkalle skriftlig til møtet med angivelse av dagsorden.

  

                                                                              § 6. Økonomi.

1. Unionens regnskapsår er fra 1. desember til 30. november.    

2. Regnskapet for de 2 foregående år skal være avsluttet og oversendt til revisorene senest 1. januar det året

    representantskapsmøte (SBU-møte) avholdes, og revisorene skal gjennomgå regnskapet og uttale seg skriftlig

    herom senest 15. januar i det samme året..

3. Årsavgift per medlem avgjøres av representantskapet

4. SBUs kasse dekker utgiftene til representasjon for SBUs sekretær og kasserer.

5. Hver organisasjon bekoster selv reiser og innkvartering for egne representanter, herunder unionens sekretær

    eller kasserer når disse også er sitt lands representant

6. Hver organisasjon bekoster sin egen dommer ved bedømmelsen i SBU-landskampen.

7. Når det arrangeres SBU-flyvninger skal representantskapet på forhånd bestemme premieringen og hvordan

    utgiftene til dette skal dekkes. Representantskapet kan delegere dette til styret.

8. Det land som arrangerer representantskapsmøte i SBU svarer for en egen SBU-middag/lunsj samt utgifter til

    eventuell deltagelse ved festmiddagen på vertsnasjonens årsfest for disse, for styret og valgte representanter

    med ledsagere fra hvert land.

9. Unionens midler forvaltes av unionens styre. Ved eventuell oppløsning av unionen deles de forefindende

    verdier mellom de tilsluttede organisasjoner i forhold til sist innbetalt årsavgift.

 

                                                                              § 7 Forpliktelser.

De tilhørende organisasjoner skal:

1. rette seg etter de beslutninger og anordninger som vedtas på representantskapets og styrets møter.

2.avholde representantskapsmøte etter den vedtatte turnusordning.

3.innbetale årsavgift, basert på foregående års medlemstall til Unionen i eget lands valuta senest den 20. mai

   hvert  år.

4.velge representanter til representantskapsmøtet og meddele navn og adresse senest 14 dager før møtet.

5. innen 15. desember året før representantskapsmøtet, innsende en årsberetning til Unionen ved sekretær som

    inneholder organisasjonens medlemstall, organisasjonens styre, kort oversikt over gjennomføringen av 

    flygesesongene (spesielt  med hensyn til Unionens flygeplan) og annet som kan være av interesse for

    Unionens årsberetning for de 2 seneste år.

6. etterse at deres medlemmer fremlyser tilfløyne merkede brevduer etter de bestemmelser hvert lands

    organisasjon  har vedtatt.

7.være hverandre behjelpelig med duenes løslatelse ved treninger og kappflyvninger.

8. sørge for at det i SBUs konkurranser kun deltar duer med ringer fra FCI-land godkjent av vedkommende lands

    organisasjon.

9. innsende forslag innen 15. desember året før møtet.

10. i hvert lands offisielle medlemsblad - som er pliktig at avgi plass hertil - å offentliggjøre unionens årlige

      kappflyvningsresultater, årsberetning, regnskap og andre rapporter vedrørende unionens virksomhet.

11.hvert år sende inn opplysninger om kontaktmenn ved oppslipp slik at kontakt kan tas ved oppslipp når risiko

     for forstyrrelser av annet slipp kan foreligge.

 

§ 8. SBU-landskampen.

 1. 1.    Landskampen dømmes av nordiske dommere etter den skala som er vedtatt i SBU.
 2. 2.    Det skal være en brevduedommer fra hvert land som skal godkjennes av eget lands SBU-President  eller Vice-President.
 3. 3.    Uttatt dommer får ikke selv stille ut duer i landskampen.
 4. 4.    Flyvekrav i landslagsklassen er innenfor 20 % -listen og det er ingen krav i forhold til antall deltagende duer.
 5. 5.    I SBU-landskampen tildeles medaljer til høyst bedømte hann og hunn. Diplom til de øvrige, dog bare ett diplom til hver utstiller.
 6. 6.    Seirende nasjon får hederspris som vedkommende organisasjon setter opp i en flyvning i førstkommende flyvesesong.

 

                                                                              § 9. Utmeldelse.

Enhver av Uunionens tilsluttede organisasjoner, kan tre ut av unionen til 1. oktober, når minst ¾ av samtlige stemmeberettigede stemmer for dette på organisasjonens årsmøte og meddelelsen om utmeldelse deretter tilsendes unionen.

 

                                                                              § 10. Lovendringer.

Unionens lover kan endres når forslag herom stilles av medlemmer av styret eller de av unionens tilsluttede organisasjoner. I siste tilfelle skal forslaget være vedtatt med 2/3 majoritet på vedkommende organisasjons ordinære årsmøte.

Hvert forslag til endring av unionens lover er lovfestet når 2/3 av unionens representantskap stemmer for endringen.

 

                                                                              § 11. Oppløsning.

Unionens oppløsning kan besluttes når minst 2 lands organisasjoner stiller krav om dette. , etter at forslag om oppløsning er vedtatt på organisasjonenes årsmøter med 2/3 majoritet av samtlige tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

 

                                                                              § 12. Fortolkninger.

Enhver uoverensstemmelse angående fortolkninger av disse lover avgjøres endelig av unionens representantskap.

 

                                                                              § 13. Æresmedlemskap.

Unionens representantskap kan som æresmedlemmer oppta personer, som har gjort eller ventes å kunne gjøre unionen særlige gode tjenester.

Styret tar bestemmelsen angående preging av hederstegn som kan tildeles personer som enten i rent sportslig henseende eller gjennom energisk arbeid og oppofrelse eller på annen måte har virket til brevduesportens beste.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Forslag til ny lov ble lagt fram for unionens årsmøte 13.02.98 og der vedtatt oversendt til medlemsorganisasjonene for behandling og eventuelt vedtak på neste årsmøte i unionen år 2000 i Danmark.

Loven av 18. januar 1919 og endringer av 30 januar 1954 , sammen med beslutninger fram til og med 1996 er lagt til grunn for dette forslag til ny revidert lov.

Lov for SBU slik den foreligger, er enstemmig vedtatt av årsmøte i SBU den 04.02.00.

Loven er revidert i 2005 og siste gang 12.02.10.