NBFs slippeplaner baserer seg på slipp fra 100 til 800 km for voksne duer og fra 100 km til 200 km for ungduer. 

Det innebærer at det ikke kan anmeldes slipp hvor gjennomsnittsavstanden til en gruppe er under 100 km. 

Poengsystemet gir ikke tilleggspoeng for essduer på slipp på 600 km og derover i NBFs premier i kl. 14. 

NB: All poengberegning er etter NM-formel som tar med 33 1/3 % av sendte duer i alt. Unntak er kl. 7 og SBU.

 

Elektronisk hjemkonstatering med forhåndsmerking på terminal kan gjennomføres slik det fremkommer av slippreglementets punkt G 12 punkt b). Dette gjelder alle mesterskap med ”merking” av mesterskapsduer.

Minste antall deltagende slag i klasser med poengberegninger 5 på slipp på under 600 km og 4 på slipp på 600 km og derover. I SBU kl. S1 og S3 beregnes poengene innenfor 20 % av sendte duer i gruppe/flyvesammenslutning. Det må delta minst 6 slag for å få poeng i det enkelte slipp i kl. S1 og S3.  

Flere grupper kan slutte seg sammen i flygesammenslutninger. 

Se punkt A 2 i NBFs slippreglement når det gjelder regler og anmeldelser av slipp til flygesammenslutninger. 

Det er ikke krav til minste antall deltagende slag i klassen som premieres etter m/min. (kl. 15 ) 

Premieringsplan bygger på hver gruppes vedtatte slippeplan som skal ligge til grunn for anmeldelsene.

Skjer det forandringer i den på forhånd innsendte slippeplan, må NBF ha beskjed før nytt slipp finner sted. Forandringen må bekreftes skriftlig per brev eller per E-mail: duehole@gmail.com     

Når duene er avsendt og slippet må utsettes, så regnes dette ikke som forandring og melding om utsettelse gis ved innsending av resultatene.   

I SBUs premieringsklasser ble det i 2012 vedtatt at kl. 2 SBUs langdistansemesterskap og kl.4 SBUs Essduer Langdistanse går ut. 

I SBU kl.1 Skandinavisk Mesterskap er det vedtatt fra og med 2012 at det skal anmeldes 5 slipp hvor hvert slipp må være på minst 200 km. Det skal avkrysses 4 duer i hvert slipp hvor alle 4 duer teller i mesterskapet. Det er fortsatt et minstekrav på 6 deltagende slag per gruppe eller flyvesammenslutning  for å få poeng på et anmeldt slipp i SBU kl.1. Minstekravet på 6 slag i kl.1 gjelder også SBU kl.3. (Essduer i Skandinavisk Mesterskap).  NB: Alle deltagende duer i hvert slipp anmeldt i kl. S1 teller i Essduer kl.3, ikke bare de kryssede duer 

Frist for innberetning av gruppenes NBFs og SBUs resultater er etter er slippreglementet satt til 15. september 2012.  Angående kl.1 NM, se egne statutter for innberetning av resultater under NBFs premiering av kl.1. 

Hvis grupper avholder ungdueslipp etter fristen for innberetning melder vedkommende gruppe om dette til NBF-sekretariatet ved e-mail til  HYPERLINK "mailto:duehole@gmail.com"duehole@gmail.com  for søknad om dispensasjon for innberetning så fort disse ungdueslippene er avholdt. 

Det gjelder enkeltslipp av ungduer og anmeldelser til NBFs premiering i kl.10, 11 og 17.

 

Kl.1. Norgesmesterskapet 2012.  

H.M. Kongens Pokal settes opp som vandrepremie. Vinnes til odel og eie ved 3 napp. 

Vinnerne skal ikke inngraveres i H.M. Kongens Pokal. Det er laget egen protokoll av NBF hvor vinnerne innskrives og undertegner for hvert år i protokollen som er i sort skinn med gullskrift. 

Gruppen anmelder 5 slipp på minst 100, 2x200, 300 og 400 km. Gjennomsnittsavstanden for en gruppe i et enkelt slipp kan fravikes med inntil 50 km nedover hvis dette oppveies av gruppens gjennomsnittsavstand i et annet slipp i mesterskapet som er tilsvarende lengre. Denne regel gjelder ikke for slipp med gjennomsnittsavstand under 100 km.  Her er det slippreglementet som regulerer minsteavstanden.

På 100 km og inntil 360 km er de 8 første innsatte NM-duer. Merket N

På anmeldt slipp 400 km er de 6 første innsatte NM-duer.  Merket N

De 2 beste av NM-duene i hvert slipp gir tellende poeng. Alle slipp teller.

NBF-premier til de 10 beste. Poeng etter NM-systemet. 

NM-slippene skal være avviklet innen uke 31 hvert år.

NM-resultater skal innberettes innen 14 dager etter siste NM-slipp.

NBF skal sende NM-resultatet i NBF til gruppene innen 25.8 hvert år.

 

Kl.2. Norgesmesterskapet for junior 2012.

Premie til de 5 beste juniorer etter samme statutter som kl.1. Samme anmeldte slipp som kl.1 og bør derfor ikke anmeldes. Er en junior blant premievinnerne både i kl.1 og 2 får han/hun den største av de 2 premiene med begge resultater ”inngravert” på pokalen.

 

Kl.3. Kortdistansemesterskapet 2012.

Gruppen anmelder 4 slipp på til sammen minst 650 km. Alle slipp teller.

I hvert slipp anses de 8 første innsatte som K-duer. De 2 beste K-duer i hvert slipp gir tellende poeng etter NM-formelen brukt på gruppeliste eller flygesammenslutning. 7 NBF-premier. 

 

Kl.4. Kortdistansemesterskapet for junior 2012.

3 premier til de beste juniorer i kl.3. Vinner en junior premie i både kl.3 og kl.4 skal han/hun ha den største av de 2 premier med begge resultater inngravert på pokalen.

 

Kl.5. Mellomdistansemesterskapet 2012

Gruppen anmelder 3 slipp på til sammen minst 1000 km. Alle slipp teller.

Minimumsavstanden for et enkeltslipp er 200 km. I hvert slipp anses de 6 første innsatte som M-duer. 

De 2 beste M-duer i hvert slipp gir tellende poeng etter NM-formelen. Premier til de 5 beste sammenlagt.

Vinneren får napp i Dion Esman Larsens Vandrepremie som går over 5 år. 

 

Kl.6. Mellomdistansemesterskapet for junior 2012

Premier til de 3 beste juniorer i kl.5. Vinner en junior premie både i kl. 5 og kl.6 skal han/hun ha den største av de 2 premier med begge resultater inngravert. 

 

Kl.7. Langdistansemesterskapet 2012

Det anmeldes 3 slipp på til sammen minst 1600 km hvor enkeltslipp må være minst 400 km. 

I hvert slipp anses de 4 første innsatte duer som L-duer og de 2 beste av disse gir tellende poeng etter SBU-systemet. (Se vedlegg)  I denne klasse får alle stemplede duer poeng når de har hastighet mer enn 250 m/min.  

 NBF-premier til de 5 beste sammenlagt. Vinneren får napp i Knut Thoresens Minnepremie. 

 

Kl.8 Ettåringsmesterskapet 2012

Hver gruppe forutanmelder 4 slipp på til sammen minst 600 km. Slippene må være åpne for alle voksne duer. Tellende i mesterskapet er de 3 beste av de 6 først innsatte duer med 2011-ring, merket E. 

Poeng etter NM-systemet5 premier.   

 

Kl.9. Ettåringsmesterskapet for junior 2012

Premier til de 3 beste juniorer i kl.8. Er en junior blant premievinnerne i både kl.8 og kl.9 skal han/hun ha den største av de 2 premiene med begge resultater inngravert.

 

Kl.10. Ungduemesterskapet 2012. 

Det anmeldes 3 slipp hvor hvert slipp er på minst 100 km. I hvert slipp anses de 8 første innsatte i ungdueslippet som U-duer. De 2 beste U-duer i hvert slipp, gir tellende poeng etter NM-formelen brukt på gruppeliste eller flygesammenslutning. 5 premier.                               

 

Kl.11. Ungduemesterskapet for junior 2012.

Premier til de 5 beste juniorer i kl.10. Er en junior blant premievinnerne i både kl.10 og kl.11 skal han/hun ha den største av de 2 premiene med begge resultater inngravert.

 

Kl.12. Årets sprinter 2012.

Alle slipp anmeldt i kl. 14 fra og med 100 km til 360 km teller, men kun de 6 beste slipp for vedkommende due teller.   Kun for voksne duer. Utregning i poeng etter NM-formel (33 1/3 %) uten km-faktor.

Premier til de 3 beste slag i poeng.

 

Kl.13. Årets sprinter hos en junior 2012.

Til de 3 beste juniorer i kl.12. Er en junior blant premievinnerne i både kl. 12 og 13 skal han/hun ha den største av de 2 premiene med begge resultater inngravert.

Kl.14. Essduer 2012

Det deles ut 5 premier i hver av de 4 kategorier Hanner Ø/S, Hanner V/T, Hunner Ø/S og Hunner V/T.

Ved anmeldelse til kl.14 angis distanse med hver 100 km som faktorgrense.  Se disse 

Alle anmeldte slipp på slippeplan teller. Hvert slipp anmeldes med distanse for hver 100 km i gjennomsnittsavstand fra oppslippstedetPoeng etter NM-formelen som ganges med en faktor som er 1 for 100 km, 1,5 for 200 km, 2,0 for 300 km osv for hver 100 km opp til 600 km og derover hvor faktoren er 3,5. (Altså max-faktor = 3,5)

Det deles ut 5 premier i hver av de 4 kategorier Hanner Ø/S, Hanner V/T, Hunner Ø/S og Hunner V/T.

 En gruppes middelavstand = gjennomsnittsavstand, finnes ved å legge sammen avstandene til gruppas aktive slag per 15.02 og dele med antallet aktive slag.  Se definisjon på aktive slag i NBFs slippreglementet.

Kl.15. C. S. Pettersens Minnepremie.

Ingen Forutanmeldelser. Alle slipp på 600 km og derover på slippeplan teller.

Vinnes av høyeste innberettede hastighet i meter per minutt. 

 

Kl. 16. Sprintmesterskapet 2012. 

Det forhåndsanmeldes 4 slipp, hvert på minst 100 km og høyest 200 km. 

Det krysses 3 duer i hvert slipp som merkes med P, hvorav de 2 beste duer teller i poeng etter NM-systemet.  

Av de 4 forutanmeldte slipp, er det kun de 3 beste slipp som teller.  3 NBF-premier.  

 

Kl.17. Årets Ungdue 2012.

Beste ungdue i sammenlagt poeng på de ungdueslipp som er anmeldt i kl.10 Ungduemesterskapet. 

Samme poengberegning som i kl. 12 og 13Premier til de 3 beste sammenlagt. 

 

Kl.18. Rekruttmesterskapet 2012.

En premie til beste resultat i kl.3 etter følgende statutter:

1.  Man er rekrutt de 3 første år man deltar på kappflygninger.

2.  Statuttene og slippene i kortdistansemesterskapet (kl.3) er gjeldende.

3.  Ikke for juniorer.

4.  Man kan ikke vinne mer enn en gang.

5.  Opphold i minst 10 år for å bli rekrutt på nytt.

 

 Kl.22. VM-trofeet fra FCI som Norge vant i 2004 settes opp som en evigvandrende premie. Den vinnes for ett år ad gangen av det slag som har beste enkeltresultat i finalen i VM arrangert avFCI.  Vinnes av det slag som har best individuelt resultat i VM-finalen i Slovakia i 2012. Det inngraveres ikke på premien, men det føres protokoll over vinnerne slik som for H. M. Kongens Pokal.  

 

I NBFs mesterskap nyttes følgende formler og km-grenser  for anmeldelser i 2012:

  NM-formelen er: Plasseringspoeng = 100 – (P – 1) x 300/N

Formel for kl.7 LD: Plasseringspoeng = 1000  -  (P – 1) x 1000/N  hvor P er plassering for den kryssede due og N er antall duer i gruppe/flygesammenslutning. 

  I kl.7 gjelder formelen for alle stemplede duer med hastighet over 250 m/min.

  I kl.14 er essduepoengene for den enkelte due = NM-poeng x km-faktor. 

 Km-grensene i kl.14 blir da som følge av representantskapets vedtak i 2010.

100 km =   90 - 179 km gir 1,0 som faktor

200 km = 180 - 269 km gir 1,5 som faktor

300 km = 270 - 359 km gir 2,0 som faktor

400 km = 360 - 474 km gir 2,5 som faktor

500 km = 475 - 569 km gir 3,0 som faktor

600 km = 570 - 664 km gir 3,5 som faktor

700 km = 665 - 759 km gir 3,5 som faktor

800 km = 760 – 859 km og derover gir 3,5 som faktor.

Eller enklere: Alle slipp fra 600 km og derover gir 3,5 som faktor. 

 

 SBUs flyge- og premieringsplaner 2012.

      Klasse S1 . Skandinavisk Mesterskap som forsøksår i 2012 og 2013

1. Resultatene beregnes på grunnlag av plasseringspoeng på følgende måte:

    Plasseringspoeng = 1000 – P x 1000/N hvor P er duens plassering og N er antall deltagende

    duer i konkurranseenhetene i de 3 land.  Det dreier seg om følgende enheter: 

    Forbund (alle), Gruppe og flygesammenslutning (NBF), distrikt (SBF) og sektion (DdB). 

    I Svenska Brevduveförbundet kan ”Direktanslutna föreningar” delta i denne klasse hvis

    de inngår i ett distrikt eller transportgruppe med felles premieliste med ett eller flere

    distrikter i transportgruppen.   

2. Konkurranseenhetene forutanmelder til sitt forbund, 5 slipp på minst 200 km. Det enkelte

    forbund videresender anmeldelsene til SBUs sekretær innen 20. mai.  

3. For at det skal kunne oppnås poeng, må det delta minst 6 slag i konkurranseenhetene i

    hvert av de slipp som er anmeldt på forhånd. 

4. Det skal på forhånd avkrysses 4 duer (sportsduer) i hvert slipp. Alle de 4

    avkryssede duer teller i poeng i hvert av de 5 forutanmeldte slipp, innefor 20 % av 

    de avsendte duer. I Svenske Brevduveförbundet er de 4 først innsatte duer i et

    slipp, regnet som avkryssede duer. 

5. Premieringing: Vinneren får napp i ”Silverduvan” + medalje. Diplom til de 15

    beste. 5 premier a kr 2000 – 1000 - 750 - 500 - 250.

    Kr 400 til beste junior i hvert land. 

 

Kl. S2 SBUs Langflyvermesterskap 2012-2013. Går ut.

 

Kl. S3 SBUs Essduer i Skandinavisk Mesterskap kl.S1 i 2012 og 2013.

1. Essduepoengene beregnes på de enkelte deltagende duer på grunnlag av

    plasseringspoeng etter samme formel som i kl.S1. 

2. Tellende slipp er de som fyller kravene til 6 deltagende slag og er anmeldt i kl.S1.

3. SBUs Essduer er de som har flest sammenlagt poeng etter punkt 1 i de slipp som 

    er anmeldt etter punkt 2 i statuttene i kl. S1. NB: Alle deltagende duer i en anmeldt

    flyvning i kl.S1 deltar om premiene i kl. S3.  Ikke bare de 4 avkryssede eller først

    innsatte.

4. Det deles ut pengepremier kr 400 – 300 -200 til de 3 beste essduer. De 10 beste får

diplom.

 

Kl.S4 SBUs Essduer i SBUs Langflyvermesterskap går ut i 2012 og 2013.

 

Generelle bestemmelser i SBUs premieringsplaner:

1. Forutanmeldelser av slippsted med oppslippdato til SBU-klassene, skal innsendes fra hvert forbund til SBU-sekretær innen 20. mai hvert år. Det er bare slipp som er anmeldt i de godkjente konkurranseenhetenes slippeplaner som kan benyttes. 

2. Begge SBU-klassene beregnes og innberettes i poeng.  De 15 beste i hver klasse i hvert 

land innberettes til SBU innen 01.10.12 henholdsvis 01.10.13

3. I SBU er man junior når medlemmet ennå ikke har fylt 18 år den 1.1. i konkurranseåret. 

4. Innberetninger av årets resultater sendes SBU-sekretær innen 1.10 hvert år.

5. Hvert lands slippreglement gjelder ved innstillinger til SBU-premiering hvis ikke annet 

er nevnt i premieklassens statutter eller SBUs generelle bestemmelser. 

6. Når slipp som er anmeldt til SBU-klassene blir avlyst, kan nytt slipp anmeldes til sitt

forbund før nytt slipp finner sted.  SBF kan anmelde reservedager på sin anmeldte ”tävlingsplan” 

7. Hvis et anmeldt slipp til SBU ikke lar seg gjennomføre og blir omdirigert til annen 

slippstasjon, må nytt slipp anmeldes hvis det nye slippstedet er kortere enn 10 % av

krav til avstand ved anmeldelse.Ved ny anmeldelse, se punkt 6. 

8. Pengepremiene til premievinnerne i SBU-klassene 1 og 3 oversendes kasserer i det

enkelte SBU-land i vedkommende lands valuta. 

Ungelandskamp Sverige - Norge – Danmark fra og med 2012.

1. Det arrangeres Skandinavisk ungelandskamp hvert år med De danske 

    Brevdueforeninger som ansvarlig arrangør. Duene settes inn i et slaganlegg

    bestemt av DdB som har ansvaret for arrangementet i samarbeid med MVL-

    CUP. 

2. Hvert land kan delta med inntil 15 duer som det enkelte forbund selv tar ut til og

    representere landet i ungduelandskampen. Duene blir satt inn i slaget som  

    arrangøren bestemmer. Den enkelte deltager i SBU-landskampen kan frivillig

    også delta i MVL-CUP mod at betale innskuddsbeløpet. Duen som det er betalt for,

    deltar da om premiene både i SBU-landskampen og MVL-CUP. 

3. Ungene skal leveres i Åbenrå på de innleveringsdatoer som er fastlagt av MVL-

    CUP. Konkurransen starter når duene blir avlevert ved slaget i Åbenrå. 

    Innlevering av unger til MVL-CUP 2012: Lørdagene 21/4 og 28/4 

    Arrangøren bestemmer hvor de enkelte SBU-duer skal settes inn i slaget hos 

    MVL-CUP. 

4. Trening og treningsflyvninger bliver som de øvrige flyvninger som foregår i

              MVL-CUP. 

5. Finaleflyvningen i SBU arrangeres som en del av MVL-CUP - finalen.

    Finaleslippet er SBU-landskampen hvor vinnerlandet er det land som har høyest

    poengsum på inntil 5 duer etter dansk poengsystem. (Hastighet x 1000 dividert

    med vinnerhastigheten)

6. Vinnerlandet får en premie til en verdi av ca 1000 DKK innkjøpt av DdB. 

7. Essdue-konkurransen går over 2 forutbestemte treningsflyvninger, samt

    finaleflyvningen. SBUs Essunger er de som har flest poeng på de 3

    forutbestemte slipp. 

8. Premiering i finalen er Diplomer og Pengepremier i DKK 1500- 1000- 500 til nr

    1,2 og 3.

9. Essduepremiering: 1500-1000-500 DKK til de 3 beste. Diplomer til de 10 beste.

10. Alle utgifter frem til duene er levert på arrangørstedet betales av

      deltagerlandet. 

11. Det avholdes auksjon over tilbageværende duer på slaget efter finaleflyvningen.

      Indtægten går med halvdelen til MVL-CUP for foder, træning, duestell og

      administration og den anden halvpart går til SBU. 

12. De 3 SBU-land garanterer med lige store dele præmiebeløbet på 6000 DKK.

      DdB står for indkøb af præmien til vinderlandet i 2012 og 2013.

      I ungelandskampen gælder slipreglementet for De danske Brevdueforeninger.

 

Per-Kristian Hansen

SBU-sekretær.

 

Se punkt 2: Ønsker en uttatt deltager til SBUs Ungelandskamp også frivillig å delta i MVL-CUP, så skal det innbetales 1000 DKK til arrangøren. Se: www.mvlcup.dk/ 

 

Per-Kristian Hansen

SBU-sekretær