Utstillingsreglement for Norges Brevdueforbund.

Alminnelige retningslinjer for utstillinger og utstiller. 

1. Kun duer med en fast fotring  kan delta på utstillinger i NBF. Jfr. B3 i slippreglementet.

    Duen må være utstillers eiendom og oppnådde resultater må være til eierens slag.

    Duer som bærer eierens kjennetegn slik som navnestempel etc. , skal ikke kunne stilles.

    Navneringer er tillatt , men disse skal tapes  slik at det ikke kan avleses eierens navn.

 

2. Utstillingsledelsen har ansvar for at dommeren ikke får tilgang til utstillingskatalogen eller

    de utstilte duers prestasjoner. Å gi dommeren utstillingskatalogen er forbudt.

    Utstillers duer , gruppelag og foreningslag skal blandes i burene.          

    Utstillingsledelsen skal før bedømmelsen starter, avholde et forhåndsmøte med utstillingens

     dommere hvor alle forhold som angår utstillingen blir diskutert. Under bedømmelsen skal

     det være ro og med kun utstillingsleder, skrivere og dommere tilstede. 

3. Hver dommer bør ikke bedømme mer enn 80 duer på samme utstilling samme dag.

    For hver due over 80 som bedømmes skal det betales et ekstragebyr på kr 25 til

    NBFs Dommerklubb som innkreves av vedkommende dommer.

    Flere dommere kan ikke dele en klasse slik at duer i samme klasse blir bedømt av ulike

    dommere. 

 4. Uriktige opplysninger eller innberetninger som har blitt til på grunn av forbytninger i burene skal føre til inndragninger av tildelte premier. En dommer er ikke ferdig med sin bedømmelse før han/hun har plassert duene i sin(e) klasse(r).

5. Ingen dommer kan dømme i en klasse hvor han/hun selv har duer. 

6. Det kan kun nyttes sertifiserte dommere som er godkjent av NBFs Dommerklubb.

Utenlandske dommere kan nyttes når det er i samråd med NBFs Dommerklubb.

Ved Landsutstillinger kan svenske og danske dommere benyttes når det på forhånd er

inngått avtale med den danske og svenske dommerklubb.

SBU-landskampen dømmes av nordiske dommere etter den skala som er vedtatt i SBU. Det skal være en brevduedommer fra hvert land som skal godkjennes av hvert lands  SBU-president eller vise-presidenter. For øvrig gjelder § 8 i SBU-loven av 04.02.00 i SBU-landskampen. Norsk landslagsdommer utpekes av NBFs Dommerklubb i samarbeid med NBFs styre.

7. De trykte burkort som benyttes av dommeren skal alltid være i samsvar med den til enhver

    tid godkjente bedømmelsesskala.

    Ved likhet i forenings- og gruppekonkurransene avgjøres plassering som ved likhet i

     bedømmelse av den enkelte due. (først sum av punkt 6 vinger og deretter sum punkt 3

     muskulatur ved poenglikhet på 5 duer).

8. Ingen dommer er ansvarlig for de angivelser på kjønn som de er tildelt.

Heller ikke i ungdueklassen. Dommeren dømmer duene etter den kjønnsbestemmelse som      

utstillings-ledelsen har bestemt.  

9. Det skal være skriftlig erklæring med alle duer som stilles som viser at de minst 2 uker før og ikke senere enn 1 år , har vært vaksinert mot paramyxovirusinfeksjon , så lenge

veterinærmyndighetene forlanger vaksinering, Erklæringen kan være fra gruppens kontrollkomite eller veterinær. Det skal medfølge de nødvendige attester etter landbruksdepartementets bestemmelser.

10. Enhver utstiller skal ha melding om bedømmelsespoeng og plassering på utstilte duer.

10% av de beste i hver klasse på Landsutstillingen trykkes i tidsskrift.

Region og gruppeutstillinger kan få trykket 5% av resultatene i tidsskrift.

Betingelser for deltagelse på norsk landsutstilling.

Utstillingsklassene 1A og 1U revidert på SBU-møte i 2008. 

1. På norske landsutstillinger er det kun tillatt å delta med duer med en fast fotring slik det fremgår av slippreglementet og punkt 1 i alminnelige retningslinjer for utstillinger og utstiller.    Duen skal være utstillers eiendom og ha oppnådd de foreskrevne premiekilometre til sitt eget slag. Duene kan ha navneringer men ikke eiendomsstempel i vingene.

2. Det må alltid følge med prestasjonskort til duer i klasser hvor det kreves prestasjoner.

Prestasjonskortene skal inneholde plassering i gruppe eller annen sammenslutning og det totale antall duer i det anførte slipp. Gruppens kontrollkomitè attesterer. Det skal angis premiekilometre for hvert av de anførte slipp.

I landslagsklassen er det slagets avstand på nærmeste km som teller.

I de øvrige norske klasser er det anmeldt avstand til NBF som teller.

En kan ikke få premiekm. for samme slipp i gruppe og  sammenslutning. Det må alltid

angis totalt antall deltagende duer til den angitte plassering.

Plasseringene skal være i overensstemmelse med Tidsskriftets resultatnummer.

3. Landsutstillingen kan inneholde følgende klasser:

Kl.1A. Landslagsklasse hanner. Hanner skal under siste året/sesong ha minst 800 premiekilometer innen 20 % av deltagende duer i seksjon/gruppe/distrikt. 

Kl.1U. Landslagsklasse hunner. Hunner skal under siste året/sesong ha minst 600 premiekilometer, men for øvrig samme krav som for hanner.  

I de år hvor det avholdes SBU-landskamp er det de 6 beste duer i klasse 1 A og 1 U som

er forpliktet til å delta i SBU-landskampen. Dette skal deltagerne akseptere ved anmeldelse.

Kl. 2.A. Sportsklasse hanner. med tilleggspoeng 0,1 for hver 100 pr.km innenfor 33 1/3 %

og 0,05 poeng for hver 100 pr.-km. innenfor 5 % i siste flygesesong.

Kl. 2 U. Sportsklasse hunner med tilleggspoeng som i 2 A.

I klasse 2 er minstekrav at duene må være plassert innenfor 33 1/3 % siste sesong.

Kl. 3A. Ettårige hanner. Flyvekrav 400 premiekm. de siste 2 år. Kun ett gruppelag på 6 duer hvorav

             5 teller i gruppekonkurransen.

Kl. 3U. Ettårige hunner. Flyvekrav 400 pr-km de siste 2 år. Samme krav som i kl.3 A.   

Kl. 4A.  Unghanner. Ingen flyvekrav. Hver forening kan kun stille et foreningslag på 6 duer hvorav de 5 beste teller i konkurransen.   

Kl. 4U. Unghunner. Samme krav som 4 A.

Kl. 5A  Unghanner tilhørende ett juniormedlem. Ingen flyvekrav. Individuell påmelding og premiering 

Kl. 5U. Unghunner tilhørende ett juniormedlem. Ingen flyvekrav.  Individuell påmelding og premiering

4.Grupper kan sende et færre antall enn de som deltar i gruppekonkurransen for at duene skal

kunne oppnå individuelle premier.

5. NBFs Ærespremie går til det slag som har høyest samlet bedømmelsespoeng på 1 hann og 1 hunn.

6. Ved feil i prestasjonskortet kan utstillingsledelsen trekke due fra utstillingen eller frata

    duen tildelte poeng og eieren eventuelle oppnådde premier.

7. Alle ærespremier blir satt opp gjennom utstillingsledelsen hvis ikke giveren har bestemt

    noe annet. Alle ærespremier skal offentliggjøres i tidsskriftet.

8. Frister for innsetting og gebyr skal offentliggjøres i tidsskriftet.

9. Det kan kun utstilles duer som har bekreftet vaksine mot Paramyxovirusinfeksjon ,så lenge

veterinærmyndighetene forlanger vaksinering.

10. Personlig salgsreklame på utstillingsburene er forbudt.

11. Utstiller kan på egen risiko oppbevare tomme kurver i utstillingslokale.

Utstillingsledelsen har intet ansvar for oppbevarte kurver. Tilsendte kurver til utstilling

har utstillingsledelsen og avsender gjensidige forpliktelser og risiko overfor.      

12. Dersom det er ønskelig å sløyfe noen av de ovenfor nevnte klassene eller å ha med nye klasser på forsøksbasis , legges saken fram til diskusjon på formannsmøte høsten før.

Styret tar den endelige avgjørelsen.