Vedtekter  FOR  NORGES  BREVDUEFORBUNDS  DOMMERKLUBB

Vedtatt 09.02.02 på representantskapsmøte i Sandnes. Revidert 05.02.05

§ 1. Formål

Klubbens formål er å arbeide for å heve standarden på norske brevduer, og å stimulere interessen for brevdueutstillinger blant NBF’s medlemmer.

Dette gjøres bl.a. gjennom å

 

1. Drive opplærings- og informasjonsvirksomhet overfor medlemmer av NBF.

2. Holde kurs for personer som ønsker å bli dommere, og forestå avsluttende

    sertifikatprøver for aktuelle aspiranter.

3. Arrangere samlinger for klubbens medlemmer med henblikk på at disse skal være

    best mulig kvalifisert til dommergjerningen

4. Dømme i samsvar med den til enhver tid gjeldende standard

5. Samarbeide med dommerklubbene i våre naboland

§ 2. Forholdet til Norges Brevdueforbund

Dommerklubben er opprettet av NBF.

Klubbens vedtekter er vedtatt av NBF’s representantskapsmøte, og kan bare endres av et nytt representantskapsmøte. Endringer krever 2/3 flertall.

Forslag om oppløsning av NBF’s dommerklubb behandles av representantskapet, og må vedtas med 2/3 flertall. Eventuelle aktiva ved en oppløsning tilfaller NBF.

Det påhviler NBF’s styre og styret i NBF’s dommerklubb en gjensidig plikt til å holde god kontakt og utveksle relevant informasjon.

NBF’s styre utpeker et av medlemmene i styret til å tiltre styret i NBF’s dommerklubb og dommerklubbens generalforsamling som observatør.

Dommerklubbens regnskap skal revideres av de revisorer som velges på NBF’s representantskapsmøte.

Protokoll fra dommerklubbens generalforsamling sendes NBF innen den frist som settes for innsending av saker til representantskapsmøtet, og legges fram for representantskapet til orientering.

Representantskapet avsetter hvert år i NBF’s budsjett et tilskudd til NBF’s dommerklubb. Dette skal fortrinnsvis benyttes til utadrettet virksomhet, jfr. punkt 1, 2 og 5 i § 1.

Dommerklubbens forslag mht størrelsen på tilskuddet og planer for bruken av det, sendes NBF innen ovennevnte frist.

NBF’s styre vurderer dommerklubbens forslag i forbindelse med sitt budsjettforslag. Dommerklubbens forslag forelegges representantskapet som saksdokument. 

§ 3. Medlemskap

Som medlemmer i NBF’s dommerklubb opptas de personer som har bestått prøven til Norsk Dommersertifikat , jfr § 7.

§ 4. Styret

Dommerklubbens styre består av formann, sekretær, kasserer og ett styremedlem.

Første gang velges formann og kasserer for 2 år, og de øvrige for ett år.  Deretter er funksjonstiden 2 år for alle. 

§ 5. Sportslig utvalg

Sportslig utvalg består av tre dommere som velges av generalforsamlingen for 3 år.

Utvalget forbereder og er sensorer ved sertifikatprøver.

§ 6. Generalforsamlingen

Generalforsamling holdes i god tid før NBF’s representantskapsmøte.

Dagsorden:     Årsberetning

                        Regnskap

                        Innkomne forslag

Aktivitetsplan for neste år

Budsjett

Valg

Dato for generalforsamlingen kunngjøres så tidlig som mulig. Forslag sendes dommerklubbens sekretær senest fire uker før generalforsamlingen. Sekretæren sender ut saksdokumenter senest to uker før møtet.

Til generalforsamlingen innkalles klubbens medlemmer, jfr. § 3, og NBF’s observatør.

Aspiranter som har deltatt på minst ett kurs, jfr, § 7. 4., kan innkalles.

Disse har ikke forslags- og stemmerett.

§ 7. Dommersertifikat

Følgende betingelser må være oppfylt før en aspirant kan gå opp til sertifikatprøve:

  1. Han/hun må ha assistert på minst to utstillinger over en periode på 2 år. Med slik utstilling forstås framstilling av minst 50 duer i bur som bedømmes av en sertifisert dommer.
  2. Aspiranten må dessuten ha assistert ved en landsutstilling.
  3. I det året han/hun avlegger prøve, må aspiranten være fylt 25 år.
  4. Aspiranten må ha deltatt på to kurs arrangert av dommerklubben.
  5. Ingen aspiranter uansett kvalifikasjoner kan gå opp til prøve ved mindre han/hun deltar på det kurset som arrangeres i forbindelse med sertifikatprøven.

Dommerklubbens styre fastsetter tidspunkter for avvikling av sertifikatprøver.

Aspiranter som ikke består sertifikatprøven, skal motta en skriftlig redegjørelse fra sportslig utvalg med forklaring på hvorfor de ikke har bestått prøven.

Sportslig utvalgs avgjørelse kan ankes. Dommerklubbens styre er ankeinstans.

Aspiranter som ikke har bestått prøven, kan gå opp til ny prøve.  Ingen kandidat kan gå opp til prøve mer enn tre ganger.

Personer som har bestått prøven til Norsk Dommersertifikat, er forpliktet til å holde sine ferdigheter ved like gjennom aktiv dømming, og gjennom deltakelse på de samlinger dommerklubben arrangerer for sine medlemmer.

Uteblivelse fra to påfølgende samlinger medfører at vedkommende dommer må gå opp til ny prøve.

§ 8. Forholdet til grupper og foreninger

Utstillinger hvor autorisert(e) dommer(e) skal benyttes, må anmeldes til NBF’s dommerklubb. I samarbeid med arrangøren tar dommerklubben ut dommere.

Dommerkort skal alltid bestilles fra NBF’s dommerklubb.

Dommerklubbens medlemmer kan også benyttes i forbindelse med andre arrangementer enn rene utstillinger, jfr. §1. første strekpunkt.

§ 9. Eksklusjon

Medlemmer som opptrer i strid med NBF’s vedtekter og/eller NBF’s dommerklubbs vedtekter og skader brevduesportens formål, kan ekskluderes med 2/3 flertall.