I och med den nya djurlagstiftningen som trädde i kraft 21 april 2021 behövs det inte längre något tillstånd.

För tävlingsduvor (dvs som transporteras eller är avsedd att transporteras från sitt duvslag till en annan medlemsstat för att släppas och flyga tillbaka till ursprungsmedlemsstaten) gäller art 68 i (EU) 2020/688, med undantag för uppehållsperioden i art 59.1 a.

De har inte krav på hälsointyg enligt den senaste föreslagna ändringen av förordningen.

Tävlingsduvor ska istället följas av en egenförsäkran. Aktören på ursprungsplatsen ska utfärda en egenförsäkran som ska åtfölja djuren där det behöver framgå följande:

 

  • Ursprungsplats, destination
  • Transportmedel och transportör
  • Beskrivning av djuren avseende art, kategori och antal

 

Vi kommer inte fattat något beslut i ärendet utan ärendet avskrivs för vidare handläggning.

 

Vänligen

Annki Kling

Smittbekämpningsenheten

Jordbruksverket