I slutten av april ble det innført et nytt dyrehelseregelverk som innebærer flere endringer når det gjelder import av duer.

En av endringene er at duer ikke lenger er definert som fjørfe, men som fugler i fangenskap.

Dette medfører blant annet at det er færre krav til innførsel enn tidligere.

Mattilsynet Sør og Vest  avdeling for Bergen og omland har sammenstilt dagens krav til innførsel av duer fra EU/EØS-land nedenfor, der er det også lenker til de aktuelle forskrifter.

INNFØRSELSKRAV FOR DUER FRA EØS ETTER NYTT REGELVERK AHL FRA 28.04.22

Innførsel av duer reguleres av landdyrforflytningsforskriften og forordning 2020/688.

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om forflytning av landdyr, rugeegg og animalske produkter fra landdyr i EØS-området (landdyrforflytningsforskriften) - Lovdata

Det er ikke lenger relevant å gi dispensasjon fra noen dyrehelsekrav i forbindelse med innførsel av duer fra EØS slik det var tidligere. Krav til innførsel av duer er beskrevet i forordning og skal følges ved innførsel. Det er ikke noe krav om salmonellatesting. Det er heller ikke relevant å skille mellom forsendelser med over eller under 20 fugler slik som før da dette bare gjelder fjørfe og ikke fugler i fangenskap som duer nå er definert som.

2020/688 artikkel 59 setter krav til forflytning av fugler i fangenskap.

(definisjon på fugler i fangenskap, se 2016/429 art 4)

 

Krav til opprinnelsesbesetning

 • Duene har oppholdt seg uten avbrudd på et registrert eller et lukket anlegg siden klekkingen, eller i minst de siste 21 dagene før avsendelsen.
 • Duene kommer fra flokker som ikke viser kliniske tegn på eller tegn som kan gi mistanke om listeførte sykdommer som er relevante for arten. Duene viser ingen kliniske tegn på eller mistanke om listeførte sykdommer som er relevante for arten.
 • Dersom duene er innført til Unionen fra et tredjeland eller et territorium eller en sone av det, har de blitt holdt i karantene i samsvar med kravene for innførsel til Unionen på det godkjente karanteneanlegget på bestemmelsesstedet i Unionen.
 • Duene skal være vaksinert mot infeksjon med Newcastle disease-virus og kommer fra et anlegg der det utføres vaksinasjon mot infeksjon med Newcastle disease-virus.
 • De relevante krav til vaksine omtalt i art 61 skal være oppfylt. (vaksine med inaktivert virus eller oppfylle kriterier i vedlegg VI)

 

 Helsesertifikat

 Duene skal følges av et helsesertifikat i TRACES utstedt av offentlig veterinærmyndighet i avsenderlandet som stadfester at krav for flytting er oppfylt. (artikkel 81)

 

Krav til importør

Forskrift om tilsyn og kontroll ved import og eksport av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved import av levende dyr fra tredjestater - Lovdata

 • Importør må være registrert hos Mattilsynet før innførsel finner sted. Registreringen må gjøres senest 30 dager før innførsel
 • Importør må melde fra til det lokale Mattilsynet om innførselen senest 24 timer før ankomst til bestemmelsesstedet. Importmeldingen skal sendes i Mattilsynets skjematjeneste.
 • Mottaker av skal føre fortegnelse over mottatte forsendelser og gjennomføre den kontroll som er nødvendig for å sikre samsvar med de betingelser som stilles til innførsel før videre distribusjon av forsendelsen. Fortegnelsen skal inneholde navn og adresse på avsender(e) og mottaker(e) og identiteten på forsendelsen.
 • Register over mottatte leveranser skal oppbevares i minst ti år og skal forevises det lokale Mattilsynet etter anmodning. Det samme gjelder de handelsdokumenter eller helsesertifikater som har fulgt forsendelsen.
 • Hvis det viser seg at det er mangler ved handelsdokument, identifikasjon eller dokumentasjon skal Mattilsynet straks kontaktes og informeres om dette
 • Levende dyr kan tidligst forlate bestemmelsesstedet som er oppgitt i helsesertifikatet 2 dager etter ankomst. Levende dyr som skal distribueres videre etter innførsel, kan ikke forlate endelig bestemmelsessted før det er gått ytterligere 2 dager etter ankomst.

 

Krav til transporten

 • Fjørfe må ikke transporteres gjennom et område med smitte av Newcastle disease eller aviær influensa med mindre transporten foregår langs hovedferdselsårer.
 • Transporten skal foregå etter gjeldende transportregler og på en slik måte at dyras velferd og helsetilstand blir sikret.
 • Det er ingen krav om registrering som transportør etter dyrehelseregelverket/AHL for fugler i fangenskap.