Hei

Vårtrekket er nå i stor grad fullført, og det er ikke påvist tilfeller av fugleinfluensa i Norge siden 14. april. Det betyr at vi nå kan lette på de strenge smitteverntiltakene vi innførte høsten 2020. Portforbudet for tamfugler blir opphevet 1. juni. Dette innebærer også at kravet om obligatorisk registrering av nye hobby tamfuglehold, og forbudet mot dyreansamlinger, oppheves. Mattilsynet oppfordrer likevel alle som har hobbyfjørfe om å registrere seg, og å holde opplysningene om fjørfeholdet sitt oppdatert.

Portforbudet har vært krevende både for dyr og eiere, og vi er glad for at vi kan avslutte dette nå. Portforbudet har vært nødvendig for å hindre smitte av fugleinfluensa fra ville til tamme fugler. Vi har fått tilbakemeldinger om at flere som har høner og andre fugler som hobbydyr har hatt utfordringer med å tilby gode nok forhold mens de strenge reglene har vært på plass. Vi har forståelse for at dette kan ha vært utfordrende for å sikre god dyrevelferd. Samtidig er det viktig for oss å understreke at det er dyreeieren sitt ansvar at dyra til enhver tid har tilfredsstillende levemiljø, herunder god nok plass innendørs med god nok ventilasjon, og under tak ute. Mattilsynet oppfordrer alle til å tenke nøye gjennom dette, det er ikke usannsynlig at det vil bli behov for portforbud også i fremtiden.

God dyrehelse er en viktig forutsetning for god dyrevelferd. Portforbudet i Norge har vært ett av flere viktige tiltak i kampen mot fugleinfluensa. Vi har unngått de dyrevelferdsmessige utfordringene ved smitteintroduksjon og avliving i større fjørfehold, slik vi har sett i våre naboland.

Det vil fortsatt være plikt til å melde fra til Mattilsynet ved mistanke om fugleinfluensa. Fjørfe og andre fugler i fangenskap skal fortsatt tilbys vann og mat/fôr på en slik måte at det ikke tiltrekker ville fugler.

Endringene som nå gjøres, er i tråd med råd fra Veterinærinstituttet.

Mange dyreholdere, både kommersielle og de som har tre høner i hagen, har gjort en kjempeinnsats nå mens det smittsomme utbruddet har pågått. Vi har fått hundrevis av registreringer av fjørfehold og de som driver kommersielt har fått en nyttig påminnelse om hvor viktig det er med gode rutiner på smittevern. Tusen takk til alle.

All informasjon på nett er nå oppdatert, og den finner du her: https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/Utbrudd_av_fugleinfluensa_2020_2021/

Mattilsynets siste pressemelding finner du her: https://www.mattilsynet.no/presse/pressemeldinger/

Informasjon i sosiale medier (hvor vi oppfordrer alle til å dele) finner du her: https://www.facebook.com/Mattilsynet

 

Med vennlig hilsen

 

Mattilsynet,

Hovedkontoret, seksjon dyrehelse