Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 23. mars 2021 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19 tredje ledd, jf.
delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 7. april 2006 nr. 444.

EØS-henvisning: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 3.2 nr. 50 (beslutning (EU) 2018/1136) og nr. 39 (vedtak 2007/598/EF).

 

 

 

I

I forskrift 5. desember 2005 nr. 1417 om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap gjøres følgende endringer:

Vedlegget skal lyde:

Høyrisikoområder:

Hele landet.

II

Endringen trer i kraft straks.

 

 

Forskriften:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-05-1417

 

Mattilsynet jobber med å få lagt ut informasjon på sine nettsider:

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/Utbrudd_av_fugleinfluensa_2020_2021/