Styret i NBF gjennomførte styremøte 20.4.20 hvor vi behandlet sak omkring Covid 19 (korona) viruset som preger vårt samfunn.

Situasjon:

Regjering sammen med andre styrende helsemyndighet har i mars/april 2020 innført en rekke styrende påbud for å begrense smittespredning av Covid 19 viruset. Disse påbud skal følges av alle medlemmer av vår organisasjon.

I styremøte 30.3.20 ble følgende melding lagt ut på vår hjemmeside:

Styret anmoder at gruppene planlegger sesongen som vanlig. Styret forventer at gruppene forholder seg til de seg til de enhver gjeldende regler og anbefalinger som foreligger fra folkehelseinstituttet.

Mattilsynet:

Mottok følgende svar via mail fra Mattilsynet 14.4.20. Dette etter dialog med tilsynet:

«Vi har diskutert dette litt i avdelingen og kommet fram til at Mattilsynet ikke har noen innvendinger mot at dere starter opp aktiviteten som vanlig. Selvfølgelig forutsatt at dere følger anbefalingene fra helsemyndighetene for å redusere smitterisiko mellom mennesker»

Gjennomføring av godkjente slippeplaner vår/sommer 2020:

Styret i NBF har hatt tett kontakt med DdB ifb med forberedelse av sesongen. DdB og NBF har lagt seg på samme linje og forbereder sesongen på vanlig måte med den klausul at alle grupper/foreninger/medlemmer skal følge de til enhver gjeldende påbud gitt av styrende myndigheter ifb med å begrense smittespredning av Covid 19 viruset. Derfor planlegger vi å gjennomføre godkjente slippeplaner med overstående klausul.

For å få gjennomført pålagte smittevernpåbud har styret besluttet å gi følgende dispensasjoner fra slippreglementet. Vedtak er gjort i styremøte 20.4.20 og skal være gyldig ut året 2020.

1. Transport av duer jfr. slippreglement del A pkt 8C

I 2020 kan transport av duer til oppsamlingssted/oppslippssted utføres av en person alene selv om denne person deltar på slippet. På oppslippssted skal transportør dokumentere at korger er forskriftsmessig plombert ved opptak av video (mobiltelefon). Av video kan en lese dato og tid for opptak. Video sendes kontrollkomite i gruppen snarest etter oppslipp av duer. Video er et kontrolldokument som skal fremlegges dersom nødvendig.

2. Innsetting av duer til slipp jfr. slippreglement del B pkt 1C

I 2020 kan det enkelte medlem sette inn sine egne duer i påsyn av en kontrollant.

Med overstående dispensasjoner skal det være mulig å gjennomføre en «forsvarlig» innsetting av duer til slipp hvor dagens påbud om smittevernhensyn blir ivaretatt.

Styret anmoder at gruppene planlegger sesongen som vanlig. Styret forventer at gruppene forholder seg til de enhver gjeldende regler og anbefalinger som foreligger fra folkehelseinstituttet.

Styret ønsker å komme med «et forslag» til gjennomføring av innsetting av duer. Vi bruker ordet «forslag» da det ikke skal være tvil om at det er den enkelte gruppe sitt ansvar å legge forholdene til rette for en sikker gjennomføring av innsetting/avslag med utgangspunkt i smittevernreglene som er gjeldende på innsetningsdagen.

Forslag:

  1. Det bør ikke være flere enn 3 personer i innsetningslokale. Dvs medlem, kontrollant og utrekningsansvarlig.
  2. Medlemmet kobler opp sin egen klokke til innsetningsantenne og setter inn sine egne duer i påsyn av kontrollant.
  3. Etter ferdig innsetning av duer leverer medlem klokken til utrekningsansvarlig som står klar med en «brødpose/tynn plastpose» hvor klokken blir plassert. Slik trenger ikke utrekningsansvarlig å være i direkte kontakt med klokken. Han kan behandle klokken i det den ligger i plastposen. Ferdigstilt klokke leveres medlem fortsatt i plastposen. Medlem tar selv ut klokken fra posen.
  4. Engangshansker brukes ifb med arbeid med flytting av korger. Husk å desinfisere der det er nødvendig.
  5. Transportør/oppslipper bruker engangshansker ifb med håndtering av slippkasser/slippmateriell.
  6. Ved avslag etter gjennomført slipp bør det ikke være flere enn 3 personer tilstede. Medlem, kontrollant og utrekningsansvarlig. «Platposeprinsippet» brukes også ved avslag.

Styret vil som avslutning presisere viktigheten av at alle grupper følger de til enhver tid gjeldene smittevernsregler og «legger opp» innsetningsrutiner etter disse. Alle grupper i NBF skal være sitt ansvar bevisst slik at vi kan dokumentere de tiltak vi har gjort ifb med å begrense smittespredning av Covid 19 viruset dersom disse blir etterspurt av styrende myndigheter.

Brudd på smittevernreglene kan få konsekvenser som gjør at vi ikke får gjennomført slipp

.

20. april 2020

Styret i NBF