Formannsmøte 2018

Sted: Engensenteret, Bergen

Dato: 03.11.2018

Tid: 12:45 – 16:00

 

Til stede:

Styret:

President: Stein Thorsen

Sekretær: Marianne Walente

Økonomiansvarlig: Ragnar Lyssand

Materialforvalter: Ingvar Kluge

Utregningsansvarlig: Trakk seg fra sitt verv i forkant av møtet.

Gruppene:

Representant:

Gruppe 1

Naveed Akhtar

Gruppe 2

Stilte ikke                      

Gruppe 3

Stilte ikke

Gruppe 4

Stilte ikke

Gruppe 5

Kenneth Silkebekken

Gruppe 6

Stilte ikke

Gruppe 7

Arne Knudsen

Gruppe 8

Trygve Tjessem

Gruppe 9

Stilte ikke

Gruppe 10

Stilte ikke                       

Gruppe 11

Stilte ikke

Gruppe 12

Winston van der Pool

Gruppe 13

Geir Erling Birkeland

Gruppe 14

Edvard Engelsen

Gruppe 16

Stilte ikke

Gruppe 18

Rolf Helge Aspen

Presidenten ønsker velkommen til formannsmøtet.

Møtet startet med en diskusjon rundt hvordan sakene skal gjennomføres, da møtet var 1t 45 min. på etterskudd tidsmessig. På grunn av tidsnød ble det liten tid til diskusjon rundt sakene.

 

1. Økonomi:

Økonomiansvarlig informerer om status på budsjettet: Det var satt av 60 000,- kr til tidsskrift, styret har dessverre ikke fått til noe samarbeid med DDB i år pga DDB sine interne utfordringer. Ser heller ikke ut for at vi får til et julenummer som tidligere planlagt. Overskudd per 16.sept. er ca. 81.000. Vil i regnskap 2018 foreslå diverse avsetninger av overskudd (bet. «brevduen.no/SBU møte januar 2020).

 

2. Presidenten informerer om dyrevelferd.

I forbindelse med at det var planlagt ekstra PR rundt SBU duene, kom det fram at det er store demonstrasjoner i Tyskland etc. Derfor har vi laget passord på brevduen. Dersom det blir noe press utenfra skal gruppene kontakte presidenten. Presidenten har utarbeidet et kontrollskjema for dyrevelferd som deles ut til gruppene. Dette blir også lagt ut på brevduesport.no for nedlastning. Det er viktig at framlysning av tilflygere blir tatt alvorlig. Det er ikke greit å si at de bare skal avlives. Fremmes som sak til representantskapsmøtet.

 

Styrets forslag:

3. Styret ønsker at NBF skal ha flere sett med roll up og bannere. Helst ett sett i hver av byene Bergen, Haugesund, Stavanger, Sørlandet og to sett på Østlandet. Styret mener dette vil bidra til å lette PR-arbeidet og at NBF fremstår som en seriøs organisasjon ovenfor de NBF ønsker å promotere seg for.

Formannsmøtet mener: Et par grupper er positive, men mener at prisene er alt for høy. Det må innhentes priser fra andre steder.

 

4. Styret ønsker tidsskriftet nedlagt/avviklet.

Tiden har gått fra oss, og nye medlemmer finner oss på nett og i nye medier. Vi ønsker heller større fokus på websiden, f.eks. webansvarlig og 1 aktiv hjelper i hver by/ gruppe som følger opp hjemmesiden og aktuelle medier. Hjelpere kan f.eks. levere korte nyheter ala slik som ble gjort ved flere anledninger i sommer, og gjerne en liten nyhet om de beste duene/ slipp.

Formannsmøtet mener: Dette ble tatt opp på siste representantskapsmøte og tilbakemeldingene er negative. Gruppe 7 lager et forslag om en måte NBF kan beholde tidsskriftet til representantskapsmøtet. Styret trekker forslaget.

Forslag fra gruppe 1:

5. Ny premieringsklasse i NBF: NBFs generalmesterskap.

NBFs generalmester finner man ved å summere poengsum i NBF klasse 1, 3, 5, 7 og 10. Vi mener denne premieringsklassen vil premiere den brevdueholder som behersker alle disipliner i løpet av hele konkurransesesongen det aktuelle år. Premier til de tre første plassene.

Formannsmøtet mener: Litt delte tilbakemeldinger. Det er flere mener at vi allerede har nok mesterskap, vi kuttet nettopp ned på antall mesterskap i 2018. Men det er også de som er positive til dette mesterskapet da det blir noe helt annet enn noen av de som er i dag. Det ble litt diskusjon rundt dette: Kanskje hadde det vært mer interessant uten kl.1 som allerede er et sammenlagt mesterskap? Kanskje også uten kl.10? Klasse 7 har annen poengberegning. Det nevnes at det er flere grupper som ikke klarer å gjennomføre de klassene som allerede er og mener derfor at det holder med de klassene vi har per i dag.

 

6. Kurs for oppslippsansvarlige:

Gruppe 1 ønsker at det i NBF organiseres og arrangeres et kurs for oppslippsansvarlige i alle NBFs grupper. Dette kan eksempelvis organiseres på samme måte som kurset for utregningsansvarlige ble organisert i forbindelse med overgang til nytt utregningssystem i 2015.

Formannsmøtet mener: Synes dette er et godt forslag, men at det kan bli vanskelig å gjennomføre. Kanskje kan gruppene samles i hver landsdel? Kanskje ikke kalle det kurs, men deling av kunnskap? Hadde det vært mulig å legge inn en mulighet for å legge inn vær og vind på brevduen.no?

 

Forslag fra gruppe 6:

 

7. Gr.6 ønsker at det innføres en forsinkelse på brevduen.no på innberetning av live resultater. Det er flere argumenter for å gjøre dette, det som vi mener veier tyngst er at det f. eks reduserer muligheten for fusk (ref. sak i Danmark).

Formannsmøtet mener: Negative til dette, mener dette er et tilbake steg.

 

8. Gr.6 ønsker en diskusjon rundt brevduen.no og hvordan resultatene skal presenteres.

Bør vi la alle stemplinger ligge ute for å dokumentere best mulig hjemkomst, også de under 250 mpm?

Formannsmøtet mener: Alle duer via SMS kommer inn uansett hastighet. Det ligger en sperre i foreningsprogrammet, det er derfor det skjer også på brevduen.no. Formannsmøtet går i mot forslaget.

 

9. Senke 250 mpm på lengere slipp?

Lengre slipp er en utfordring med tanke på hjemkomst. Ser vi til utlandet så er det forskjellige grenser som blir brukt, burde vi vurdere å senke 250 mpm grensen på disse slippene?

Formannsmøtet mener: For å få til det så man justere i foreninsprogrammet, og justere reglementet i forholdt til 250 mpm. Formannsmøtet går i mot forslaget.

 

10. Krav til deltagelse?

Gruppe 6 mener det må settes krav til deltagelse for å unngå at det sendes «offerduer» for å oppnå minimum antall slag for å få slipp tellende til NM. Krav til 300 km bør være minimum 1 slipp, 400 km og opp minimum 2 slipp. Bakgrunnen for denne saken er at det har vært mange eksempler de siste par årene hvor enkeltmedlemmer i grupper stiller med ukvalifiserte duer for å hjelpe andre medlemmer i gruppen til å oppnå det antall medlemmer som er påkrevd.

Formannsmøtet mener: Ser problemet, men mener det er vanskelig å kontrollere. Det bør være kontrollkomiteen i den enkelte gruppe som tar tak i dette. Man må gå i seg selv og legge dette på tillit til medlemmene.

 

11. Minimum antall duer på slipp?

Gruppe 6 ønsker en diskusjon på om det skal det være tillatt å sende kun 1 due på slipp med anmeldelser til NBF sine mesterskaper. Dette sett i sammenheng med punktet over.

Formannsmøtet mener: Spesielt på de lengre distansene er det ofte man bare har en due som er ”fit for fight.” For medlemmer med få duer kan også dette være ødeleggende. Formannsmøtet er går i mot forslaget

 

12. Uklart angående flygesammenslunting?

Det må en tydelig klargjøring til vedrørende flyge sammenslutninger, felles oppslipp og transportsamarbeid i forhold til de bestemmelsene som står i slippreglementet. I slippreglementet punkt B 1 e) står det følgende: Duer som ikke deltar i konkurransen kan ikke settes inn i kurver eller slippvogn sammen med konkurranse duene. Duer utenom konkurranse kan heller ikke slippes opp sammen med konkurranseduene selv om de ikke har vært transportert i samme kurv(er) som disse. I 2018 er det mange grupper som har brutt dette punktet, detaljer redegjøres for på formannsmøtet. Hvordan skal NBF forholde seg til dette?

Formannsmøtet mener: Gruppe 7 redegjør for en hendelse der i sommer. Slik formannskapet forstår det har alle duene vært i konkurranse. Ettersom gruppe 6 ikke stilte med representant er formannsmøtet usikre på hva tankene til gruppe 6 er om dette punktet. Gruppe 6 må redegjøre for hva de tenker.

 

13. Svakt slippreglement

Slippreglementet slik det fremstår pr i dag er for svakt, det er for mange områder som etterlater rom for feiltolking samt at det på andre områder står beskrevet regler som ikke etterleves/ikke er gjennomførbare. Slippreglementet må fortsatt revideres for å tilfredsstille kravene med å være oppdatert i forhold til den tiden vi lever i. NBF må sette ned en ny komite som kan fortsette den revideringen som nylig er gjennomført.

Formannsmøtet mener: Slippreglementet ble gjennomgått på forrige representantskapsmøte, der fikk styret fullmakt til å gå igjennom dette og det ble så sent ut på høring til alle gruppene. Det var kun 1 gruppe som sendte tilbakemelding på dette og det var at de ikke hadde noen innvendinger på dette. Det som har blitt gjort er å ta bort ting som har ligget dobbelt opp, det har vært tatt en opprydning. Det ble så sendt ut til styret og godkjent før det ble publisert, det var i mai dette år. Hvis det skal gjøres endring i slippreglementet så må det komme konkrete forslag til endring. Formannsmøtet synes det er merkelig at det kan komme en slik påstand da slippreglementet nettopp er gjennomgått.

 

14. Ulik poengsum til tross for likt antall mpm

Gr.6 vil ha innført en endring som gjør at 2 (eller flere) duer for samme medlem som oppnår identisk mpm ikke kan få samme NM-poengsum. Samtidig så må det ivaretas at dersom det er to forskjellige medlemmer som oppnår identisk mpm må de få samme NM-poengsum. Bakgrunn for dette er at vi ønsker å fjerne muligheten for å spekulere i dette ved hjemkomst.

Formannsmøtet mener: Formannsmøtet er enig med gruppe 6.

 

15. Habilitet

Lovverket til NBF sier ikke noe om habilitet i forhold til styrebehandling av saker hvor gruppen til ett eller flere NBF styremedlemmer er part. Med erfaring fra årets sesong må dette klargjøres. Dette ønsker vi at formannsmøtet skal diskutere slik at vi eventuelt kan jobbe frem et forslag til representantskapsmøtet som kan klargjøre dette for ettertiden.

Formannsmøtet mener: NBF må ikke komme i en situasjon der medlemmer ikke kan sitte i styret dersom dem selv har duer. Det bør være maksimum 2 medlemmer fra samme gruppe som sitter i NBFs styre til enhver tid.

 

16. Endre koordinatpunkt på eiendom

Slippreglementet posisjon A 4 f) sier følgende:

a) Flyr et aktivt slag med duer fra flere separate slag/avdelinger på eiendommen skal gruppens kontrollkomite fastsette en posisjon – et midtpunkt mellom disse. Gruppens kontrollkomite er ansvarlig for at koordinatene er riktige etter reglement og bestemmelser. Dette er en kontrollhandling.

Dette må endres til at det alltid er det slag/avdeling med kortest avstand som skal være det som oppmåling registreres på, alt annet blir etter vår oppfatning feil.

Formannsmøtet mener: Det blir vanskelig å bytte koordinater for hvert slipp. Formannskapet mener at et midtpunkt mellom slagene blir det mest korrekte. Dersom det er noen med store avstander som forsøker å framprovoserer noe, så bør det være gruppens kontrollkomite som tar en avgjørelse i forhold til dette.

 

17. Tydeligere slippreglement angående begrenset antall duer på slipp

Slippreglementet må klart og tydelig si noe om det er tillatt for gruppene å ha begrensninger i forhold til deltagelse på slipp til NBF anmeldelser (min/maks). Dette på bakgrunn av erfaring fra inneværende år, ref. vår sak hvor gruppe 6 har satt et tak på 8 duer på NM-slipp internt i gruppen. NBF har ikke hatt denne problemstillingen debattert tidligere, den diskusjonen vil vi reise nå.

Formmansmøtet mener: Det å begrense antall duer på slipp kommer til å gå hardt utover de små gruppene. Hva om gruppe 6 medlemmer kommer med 8 duer, uten at dette er noe styret har bestemt? Hva med prosentvis kryssing? Dobbeltslipp er en uting.

 

18. Eventuelt

• I forhold til de nye EL-ringene må klubbenes innsetnings antenner oppdateres.

• Geir Erling Birkeland presenterer fasilitetene til kommende årsmøte på Fevik.

 

v/sekretær Marianne Walente

Fredag, 28 Februar 2020
06:27:07