1. For å delta i NM slipp bør det være et minimum tak på antall duer for eksempel 20 stk, da vi opplever at fks kun 8-9 duer og det gjerne

med flyvesammenslutninger. Kan gjerne diffrensiere og ha forskjellig minste antall etter lengde på slipp (Også for å unngå at en fks kjører dobbeltslipp med fks 9+10 duer da burde slippet våre enkelt)

 

2. Når en kjører dobble NM slipp bør slippene være adskilt og ikke ha oppslipp samme tid. 

 

3. Vedrørende kryssinger ønsker vi endring på dette vi ønsker at 50% kan krysses dog max 16

duer, for eksempel:

4 duer = 2 krysset,

16 duer = 8 krysset,

32 duer = 16 krysset og

50 duer eller mer 16 Krysset.

Da det skal være litt konkurranse også å treffe med krysningene.

 

4. Når det gjelder team bør det fremgå i klartekst under hvem som deltar i teamene, her finnes det vistnok et tidligere vedtak, et medlem

bør ikke kunne delta i team + slippe i eget navn.

 

5. duer som starter på 500 km eller mer bør minimum ha gjennomført 200 km

 

6. 5 slag burde gjerne vært 5 oppmålinger? Vi ser utfordringer med dette men som løsning på dette kan en søke Nbf om dispensasjon.

 

7. Når forbundet oppretter komiteer så bør en også oppnevne leder eventuelt gi beskjed om at de gir komite beskjed om at de må gi tilbakemelding til NBF med fordelingen. For eksempel har det vært litt usikkert i kontrollkomite hvem som gjør hva.

 

8. Gruppe 1 foreslår presisering i NBFs slippreglement Punkt B.2.C I dag lyder teksten slik:

c) Hvis en eller flere duer ved innsettingen til et slipp ikke er forhåndsmerket/rangert i registreringsprogrammet i det antall duer som er bestemt til et mesterskap gjelder innsettingsrekkefølgen på innsettingslisten.

Gruppe 1 opplevde i 2019 at et medlem uttrykte ønske om at ingen av vedkommendes duer skulle markeres. Da gruppe 1 drøftet denne problemstillingen både internt og med NBFs president per telefon, var det usikkerhet om hvordan dagens regelverk skulle tolkes oppimot denne problemstillingen. På bakgrunn av dette ønsker gruppe 1 følgende presisering i slippreglementet: «Det er ikke mulig for et medlem å la være å nominere duer til NBF-klasser».

 

Argumentasjon: Alle duer som deltar i et NBF-mesterskapsslipp påvirker poengfordelingen på gjeldende slipp, derfor bør også alle duer stille til start under like forhold, det vil si at åtte duer fra hvert medlem er markert som mesterskapsdue, og resten av medlemmets deltagende duer ikke er markert som mesterskapsdue. Vi mener at dersom det tillates at enkeltmedlemmer deltar i NBF-mesterskapsslipp reserverer seg fra å nominere duer, at dette på sikt kan være med å undergrave verdien av NBF-mesterskap. Gruppe 1 stiller seg åpne for at formannsmøte kan komme med innspill eller forslag til presisering i forslagsteksten, slik at hensikten i gruppe 1s sak her er mest treffsikker.

 

9. Forsøksår med Sportsmesterskap i NBF 2020

Gruppe 1 foreslår at NBF legger til rette for at de grupper som ønsker det, som en forsøksordning i 2020, kan gjennomføre sportsflyvningermed maks 8 duer per medlem på bestemte kappflyvning. Sportsflyvninger skal slippes opp minimum 45 minutter før ordinært slipp. Alle duer som deltar i sportsflyvninger markeres for eksempel med tallet «9» i foreningsprogrammet. Det beregnes mesterskapsresultater for NBFs forsøkssportsmesterskap på tre utvalgte flyvninger (100 km - 200 km - 300 km) på www.brevduen.no. Ettersom Sportsmesterskap eren forsøksordning i 2020 settes det ikke opp premier i denne klassen. Det er valgfritt for den enkelte gruppe om de legger til rette fordeltagelse i Forsøkssportsmesterskapet. Det foreslås videre at erfaringene med forøksåret 2020 drøftes på formannsmøtet 2020.

 

Argumentasjon: Vi ser en utvikling i vår sport der det konkurreres på korte avstander, og hvor enkelte medlemmer leverer inn svært mange duer sammenlignet med sine konkurrenter. Vi har sett at det i flere grupper er et stadig økende gap mellom dueantallet som leveresinn til konkurranse fra de ulike slag. Vi er redd for at dette økende gapet vil føre til at de små dueslag opplever konkurransen som urettferdig og at dette kan føre til at medlemmene slutter. Erfaringene fra Danmark og flere andre land i Europa (der sportsflyvninger allerede er en realitet) peker på at de fleste medlemmer er enige om at denne konkurranseformen er mer rettferdig og interessant, og har ført til at man beholder de mindre slagene i sin medlemsmasse. Noen har pekt på det faktum at man i Norge er så få medlemmer at det i et slikt slipp vil bli en meget liten flokk og at dette vil være negativt for hjemkomstprosenten. Gruppe 1s erfaring er at det ikke er noen sammenheng mellom hjemkomstprosent og antall deltagende duer, da vi som regel har bedre hjemkomstprosent på slipp der det deltar et lavere antall duer enn i de slipp hvor det deltar et høyt antall duer.

 

Saker til diskusjon på formannsmøtet 02.11.2019 fra NBF

1. Rutiner og regler omkring vaksinasjon er vi flinke nok her? Bruker vi godkjent vaksine m.m Bekymringsmelding fra Mattilsyn på dette.

2. Sms varsling: Skal det være pliktig å melde inn minimum 1 due ?

3. EL - ringer må være påsatt 5 dager før innsettning og det kan ikke lages nye El ringer på innsettingsdato

4. Tidsskrift skal vi ha dette og kan vi for eksempel ha en modell slik som Norges Rasedueforbund har innført, og finnes det da eventuelt en redaktør som er villig? Lars Corneliussen vil lage et nr i 2019.

For NBF

Geir Rune Eriksen