NBFs økonomisk regulativ for lønn og økonomiske godtgjørelser

V_ 27 oktober 2011

  1. Lønnede verv i NBF

NBF har 7 lønnede verv;:

President, Sekretær, Kasserer, Styremedlem, Pr.leder,  samt redaktør og web redaktør. De fem første verv utgjør NBFs styre.

 

  1. Honorarer og lønn

Representantskapsmøtet bestemmer årlig satsene og rammene for de lønnede verv. Forslag fremmes spesifikt for de enkelte verv som en del av neste års budsjett.  Imidlertid, hvis situasjonen tilsier det, kan NBFs styre justere lønn til redaktør og web redaktør, innenfor budsjettenenes rammer. Styret kan ikke øke sin egen lønn.

2.1. Satser for lønn og trekkfri utgiftsgodtgjørelse.

President:                  1.800   NOK

Sekretær:                   9.800   NOK, herav trekkfri godtgjørelse på 5.800 NOK

Kasserer:                   4.200   NOK, herav trekkfri godtgjørelse på 200 NOK

Styremedlem  :           2.400   NOK

Pr.leder:                    1.800   NOK

Redaktør:                  1.000   NOK per nummer, herav trekkfri godtgjørelse på 4000 NOK

Web redaktør:            8.000   NOK, herav trekkfri godtgjørelse på 4000 NOK

 

2.2. Lønnsutbetaling

Lønnsutbetaling finner sted en gang årlig. Utbetaling skjer forskuddsvis 1 mars etter representantskaps-møtet og valg av nytt styre.  Et lønnsår regnes fra valg til valg påfallende år. Dersom en lønnsmotaker slutter/tiltrer før valgdato, trekkes/utbetales vedkommernde  lønn tilsvarende.

3. Reisegodtgjørelser

Det benyttes en fast kjøregodtgjørelse tilsvarende 50% av statens satser oppad avrundet til nærmeste hele krone. Utover dette betales nødvendige reiseutgifter,  billetter og opphold etter regning.

4. Andre godtgjørelser

Utgjøres normalt av kostnader til nødvendig kontorrekvisita og porto o.l. for samtlige verv. Om ikke annet er avtalt i følge flertall fra styrevedtak utbetales det ingen andre økonomiske godtgjørelser enn de som er nevnt i dette dokument. 

Søndag, 20 September 2020
15:01:11