Vedtatt: 01.05.2016

NBFs økonomisk regulativ for lønn og økonomiske godtgjørelser

 

1. Lønnede verv i NBF

NBF har 8 lønnede verv. Disse er:

President, sekretær, økonomiansvarlig, 2 styremedlemmer, regnskapsfører samt redaktør og webredaktør. De fem første verv utgjør NBFs styre.  

 

1. Honorarer og lønn

Representantskapsmøtet bestemmer årlig satsene og rammene for de lønnede verv. Forslag fremmes spesifikt for de enkelte verv som en del av neste års budsjett. NBFs styre kan justere lønn til redaktør og webredaktør innenfor budsjettrammer. Styret kan ikke øke sin egen lønn.

 

2.1. Satser for lønn og trekkfri utgiftsgodtgjørelse.President:                                        2.400   NOK

Sekretær:                                        8.400   NOK, herav trekkfri godtgjørelse på kr 6.000

Økonimiansvarlig:                             2.400   NOK

Styremedlem/materialforvalter:          2.400   NOK

Styremedlem/utrekningsansvarlig:      2.400   NOK

Redaktør:                                        1.000   NOK pr nummer, herav trekkfri godtgjørelse på 4000 NOK

Webredaktør:                                   8.000   NOK, herav trekkfri godtgjørelse på kr 4000

 

2.2. Lønnsutbetaling

Lønnsutbetaling finner sted en gang årlig. Utbetaling skjer forskuddsvis 1 mars etter representantskapsmøte og valg av nytt styre.

 

3. Reisegodtgjørelser

Det benyttes en fast kjøregodtgjørelse tilsvarende 50% av statens satser oppad avrundet til nærmeste hele krone. Utover dette betales nødvendige reiseutgifter, billetter og opphold etter regning.

 

4. Andre godtgjørelser

Utgjøres normalt av kostnader til nødvendig kontorrekvisita, porto o.l. for samtlige verv. Om ikke annet er avtalt utbetales det ingen andre økonomiske godtgjørelser enn de som er nevnt i dette dokument. 

Søndag, 20 September 2020
15:02:05