Tilstede: Geir Erling, Ragnar, Terje, Gunnar og Geir Rune

 

1. Økonomi:

Regnskapet for 2020 viser et solid overskudd. Dette godkjent av styre. Styre foreslår en avsetning på kr 60 000,- til videreutvikling "brevduen.no". Regnskap med forslag om avsetning fremlegges rep.møte 2021.

2. Sak som omhandler gr 1 og gr 12:

Styret var enstemmig i forslag til vedtak. Dette vil bli sendt gruppene sammen med sakspapirer til representantskapsmøtet 2021.

 

3. Årfest/representantskapsmøte 2021:

Planlegger som vanlig inntil videre. Vi følger utvikling av Covid 19 og planlegger også for flere senarioer.

 

4. Sak gr 6 vedr ønske om begge seksjoner flyr i samme retning i 2021:

President returnerer mail og ber om en mer utfyllende begrunnelse. Grunnlaget for seksjonsdeling er endret og krever ny behandling. Mest sannsynlig vil denne sak fremlegges for rep.møte 2021.

 

5. Nytt avl/slagprogram:

Naveed har utviklet et avls/slag program og ba i den forbindelse styret om tillatelse til å kunne innhente resultater fra brevduen.no til dette. Tillatelse ble enstemmig godkjent. Naveed har kalkulert en kostnad pr medlem for de medlemmer som vil bruke dette. Diskutert om denne kan legges inn i kontingent. Ikke mulig i 2021. Fremmer sak til rep.møte for videre diskusjon.

 

6. Tidsskrift:

Styre vil fremlegge forslag til nytt innhold på representantskapsmøtet i 2021.

 

Møtet hevet kl 20:25

Geir Rune Eriksen

Sekretær

Søndag, 17 Januar 2021
03:08:13