Referat ekstraordinært styremøte 8/10-2020 kl 18:30

Tilstede pr. telefon: Geir Erling Birkeland, Ragnar Lyssand, Gunnar Hatlelid, Terje Hjelmaas og Geir Rune Eriksen

1. Gjennomgang av saksgang og behandling av kontrollkomiteens arbeid vedr. gr 1. se vedlegg.

2. Ungdueslipp gruppe 1 06.09.2020, Heggereiset Naturcamp, der medlem slettet klokken sin. Samme konklusjon som punkt 1.

3. Gruppe 12, slipp 13.06.020 mangler 2 klokkeavslag. Ber om innsettingspapirer og avstemplingspapier sendes kontrollkomite v/ Torleif Asheim sammen med sammensattlister.

4. Medlem som både gruppe 1 og gruppe 7 har betalt kontingent for. NBF tilbakebetaler gruppe 1 for innbetalt kontingent, men ikke for ringene.

5. Formannsmøtet vil bli avholdt via Teams grunnet Covid -19 situasjonen. Her er det viktig at gruppeformenn, eller den som skal delta for gruppen, sender sin mail-adresse til Geir Erling Birkeland.

Ordinært styre møte i uke 43.

Møtet hevet kl 19.40

Geir Rune Eriksen

Sekretær

 

Vedlegg: 

1. SAK: Slipp Arrangert av Gr.1 av NBF

2. Skriv 1 fra kontrollkomite

3. Skriv 2  fra kontrollkomite

4. Skriv fra gruppe 1

5. Rapport fra gruppe 1

 

Vedlegg 1.

 

SAK: Slipp arrangert av Gr. 1 av NBF

Kontrollkomite i NBF har hatt sak til behandling som gjelder slipp Gr. 1 av NBF har gjennomført hva gjelder voksne duer sesongen 2020. Sak er oversendt styre i NBF for videre behandling.

Følgende er funnet ved gjennomgang av innsendte filer til brevduen.no:

Uke 22 Den 04.06 er klokken til Medlem 5 ikke lest av i foreningsprogram. Klokkestilling tastet manuelt. O sek i feilgang. Helgen før hadde klokken til Medlem 5 en feilgang på 15 sekunder på 2 døgn.

Uke 23 Den 09.06 klokken 21:24 er resultatfil importert til brevduen.no. Medlem 11 sin klokke koblet til ur den 10.06 og det ble tatt klokkestilling etter utskrift fra Tauris. I foreningsprogram står det ur stillet 09.06 kl 21:20.

Konklusjon: Medlem 11 sitt resultat er tastet manuelt i foreningsprogrammet uten at kontrollkomiteen i Gr. 1 kan ha hatt Tauris terminalen til Medlem 11 tilgjengelig før innsendelse av resultatfil til brevduen. I tillegg er det tastet feil dato og klokkeslett ved klokkestilling i foreningsprogram.

Uke 24 Den 17.06 kl 00:08 er resultatfil lastet opp til brevduen. Terminalen til Medlem 3 er ikke avlest ifølge innsendt resultatfil. Aktuell terminal er tastet manuelt inn i foreningsprogram ved klokkestilling 2 dager etter resten av gruppen hadde avslag dvs 17.06 klokken 23:56:12. På utskrift fra Tauris terminal er avslag tatt den 18.06. I foreningsprogram er det tastet manuelt avslag den 16.06 kl 23:56:12

Konklusjon: Inntastet manuelt klokkestilling passer ikke overens med utskrift av klokkestilling på Tauris Terminalen.

Uke 27 Den 19 august ble resultatfil lastet opp til brevduen. Dette fordi det ikke var mulig å ta klokkeavslag på klokken til Medlem 3. Kontrollkomite i Gr. 1 sendt saken til kontrollkomite i NBF.

Konklusjon: Terminalen til Medlem 3 har aldri vært tilkoblet sensor for hjemkomst dvs koblet til i slaget.

Styret i NBF konstaterer at det er flere brudd på slippreglementet jfr. overstående:

6. Gruppens ansvar

a) Det er gruppens ansvar å organisere kontrollarbeidet i sin gruppe i de komiteer og verv som innebærer kontroll og ansvar for innsetting, transport, oppslipp, etterkontroll av oppslippsdata og resultatberegning. Disse komiteer og verv kan ikke bestå av/innehas av ett enkelt medlem slik at vedkommende medlem alene kontrollerer gruppens resultater. Ingen skal alene kunne kontrollere og skrive under kontrollskjemaer for sine egne innsettinger, overføringer til data eller resultater. Skjemaer som innebærer kontroll skal være undertegnet av minst 2 andre enn slageierne. Gruppen har også ansvar for all kontrollarbeid dersom det er godkjente seksjoner innen samme gruppe.

Ifølge kontrolldokument sendt til kontrollkomite fra Gr 1 er det flere papirer som kun er signert av Medlem 1.

f) Gruppens kontrollkomité er ansvarlige for at dette slippreglement blir fulgt i sin gruppe og har ansvar overfor NBF for at resultatene er korrekte.

Gr. 1 må ha vert klar over de mangler som ble funnet i innsendte resultatfiler. Styret i NBF mener dette er alvorlig da både foreningsprogram samt brevduen.no er bygd opp slik at «forsøk på manipulasjon» fort blir avdekket. Blir våre datasystem brukt etter vårt regelverk skal slike forhold som er avdekket ikke finne sted.

D. ETTER HJEMKOMSTEN

a) Varsling av resultater via SMS eller E-post er en frivillig ordning for det enkelte aktive slag og skal ikke godkjennes som tellende i NBF og SBUs premiering. Det er kun de av gruppene innsendte hjemkomstdata som skal godkjennes i forhold til NBFs og SBUs premiering.

b) Etter flyvningen leveres terminalene til data-/utregningskomiteen som foretar oppgjør ved overføring av hjemkomstdata og urdata.

c) Etter utskrift av hjemkomstdata skal data overføres elektronisk via anlegg til NBF’s utregningsprogram for beregning. Unntaksvis kan data registreres manuelt i foreningsprogrammet.

Gruppe 1 har sendt inn resultatfil til brevduen uten å ha tatt «kontroll ur» av enkelte medlemmer. Dette er ikke godkjent resultat jfr. NBF sitt slippreglement og kan ikke godkjennes. Flere manuelle tastinger av hjemkomstdata selv om det står unntaksvis i reglementet. Dette skyldes mest sannsynlig at medlemmer ikke kommer med sine klokker på avstempling.

e) Alle terminaler skal leveres til data-/utregningskomité for registrering enten det er registrerte duer på terminalen eller ikke.

f) Ved problemer med leveringstidspunkt skal terminaler leveres til et annet medlem eller til medlem av data/utregningskomiteen for hjemkomstregistrering i gruppens datasystem. Gruppen skal legge vekt på at alle terminaler skal innleveres for at resultatlisten for et slipp skal være reell og at resultatene foreligger samme dag som terminalene er bestemt skal leveres.

Gruppe 1 har flere brudd hva gjelder pkt e og f i vårt slippreglement.

k) Når alle deltakendeslag har levert inn sine terminaler for registrering skal det fra utregningsprogram hentes ut en resultatfil som snarest sendes NBFs resultatservice av data/utregningskomite.

Gr 1 har overtrådt pkt k ved at resultater er sendt brevduen før terminal til medlem er tatt avlest/foretatt klokkestilling.

G: Brudd/overtredelse av Slippreglementet sine paragrafer

a) Medlemmer som opptrer i strid med NBFs Slippreglement og skader brevduesportens formål jfr. NBFs Vedtekter § 1, kan ekskluderes på representantskapsmøte med 2/3 flertall.

b) Brudd på punkt beskrevet i NBFs Slippreglement kan medføre diskvalifikasjon av resultater oppnådd i forening, gruppe og forbund.

c) Manipulasjon eller forsøk på dette i NBFs utregningsprogram eller i foreningens/gruppens kappflygningsdata, herunder kryssinger/rangeringer, vil bety diskvalifisering og skal legges framfor NBFs styre. Diskvalifikasjon vil også finne sted dersom det foretas rettelser i de inntastede data før de endelige resultatlister skrives ut.

e) Ved grov fusk med elektronisk utstyr kan angjeldende medlem diskvalifiseres for livstid

 

Styret i NBF er av den klare oppfatning at Gr. 1 har overtrådt NBF sitt slippreglementet jfr. del G pkt b og c. Som en konsekvens av stemmegivning i sak 7.1 på rep.møte 2020 hvor representantskapet underkjente styret sitt vedtak ang sak mot Gr. 12, har styret på styremøte 8.10.20 besluttet ikke å fatte vedtak i sak mot Gr. 1 jfr overstående. Styret vil oversende saken til representantskapsmøte 2021 til behandling/avgjørelse. Det blir da representantskapet som tar den endelige avgjørelse i denne sak.

Styret i NBF vil samtidig be representantskapet om en tilbakemelding om hvordan organisasjonen sitt lovverk skal brukes frem i tid. Styret registrerer at klare brudd på lovverket ikke får konsekvenser for medlemmer/grupper. Dette gjør at det daglige arbeid i NBF sitt valgte styre blir vanskelig når vårt lovverk ikke brukes slik det er tiltenkt.

 

Vedlegg 2.

 

NBF`Styre

Kontrollkomiteen mottok kontroll materiell fra Gr1 vedrørende sesongen med voksne duer 2020 fra Medlem 1. Oppdaget nå i ettertid at materiellet de to første slippene ikke lå med. Nordskogbygda 15/5 og 25/5

På de øvrige slippene fant vi slipp der avslag var utført på to forskjellige datoer på samme slipp. Heggeriset 8/6 Røros 13/6 Trofors1. 4/7 Ble slippene lastet opp på Brevduen etter første eller andre avslag? Kopi av utskrift sendt til Utregningsansvarlig.

På slippet fra Trofors 2. var det et Tauris anlegg som det ikke lot seg gjøre å ta avslag fra. Det har kommet fram at anlegget ikke har vært tilkoblet, Terje har fått uttalelse fra Danmark. Dersom dette er tilfelle, er det en bevist (ubevist) handling. Medlemmet har levert stemplingsliste tidligere. Dette vil bety at Gr.1 hadde kun 3 slag som deltok i konkurransen. Mot regelen som er 4 slag.

Det virker på oss at kontrollkomiteen i Gr.1 Ikke har informert medlemmene i Gr.1 om reglene ved bruk av Tauris til registrering av hjemkomst på slipp. Ut fra beskjed fra Terje ser det også ut til at Utregningskomiteen i Gr.1 tar noen snarveier- For å finne ut av dette ber jeg styre om å få back up filen til foreningsprogrammet til Gr 1.

Håper dette kan være til Hjelp for NBF. Beklager sen behandling i kontrollkomiteen.

Mvh

NBF´s Kontrollkomite

 

 

Vedlegg 3. 

 

Styre i NBF

Det er et moment som ikke ble nevnt etter gjennomganger av den innsendte dokumenter som gjelder sesongen med voksne duer i gr.1 Alle lister som gjelder innsetning var underskrevet av 2 personer, noen ganger 3 personer. Noe som er etter regelverket.

Kontrollistene ved hjemkomst er kun underskrevet av Medlem 1, dette gjelder også hans egne lister. I slippreglemente D. ETTER HJEMKOMSTEN i) utskriftene skal undertegnes av 2 medlemmer av utregnings komiteen. Dette er ikke i henhold til regelverket.

Mvh MBF´sKontrollkomiteen 

 

Vedlegg 4.

 

Til: kontrollkomité og utregningsansvarlige i NBF

Fra: Kontrollkomiteen og utregningskomiteen i gruppe 1 av NBF

Tittel: Avvik i kontrollrutiner i forbindelse med utregning av resultater ved kappflyvninger fra Trofors 4. juli 2020

Beskrivelse av hendelsesforløp:

Onsdag 1. juli

Gruppen er i forkant av avviklingen av slippet usikker på om det er nok medlemmer/slag som ønsket å delta til å oppfylle NBFs krav om antall deltagende slag til LD (minimum 4 slag). Gruppestyret sender derfor i forkant ut en forespørsel til alle potensielle deltagere, for å kartlegge hvilke medlemmer som hadde planer om å delta. I tillegg ba vi de aktuelle om å stipulere antall deltagende duer (omtrentlig) de hadde planer om å delta med, slik at vi kunne beregne transportkapasitet (henger/ikke henger, antall kurver etc.). Vi fikk da følgende svar:

- Medlem 1 & 8, 8 duer (4 + 4 duer)

- Medlem 4 8 duer (4 + 4 duer)

- Medlem 2 (9 eller 10 duer?)

- Medlem 6 (usikker, kanskje 1 due)

I tillegg svarer Medlem 2 på vegne av medlemmene/slagene Medlem 3  og Medlem 7 at disse muligens ville delta med en eller to duer hver seg. Medlem 7 er et medlem som konkurrerer med 4 stykk duer fra slaget til sin barndomsvenn Medlem 2. Gruppens medlemmer, styre og kontrollkomité vet også at medlemmene Medlem 2 og Medlem 3 har et avlssamarbeid (felles avlslag).

Fredag 3. juli

Klokken 09:00 avholdes innlevering av duer til kappflyvninger fra Trofors lørdag 4. juli (Trofors 1 = slippnummer 83, Trofors 2 = slippnummer 84). På innsettingsdagen møter følgende personer opp på klubbhuset:

- Medlem 8 (deltar med duer i kompaniskap, og er medlem av gruppas kontrollkomité)

- Medlem 1 (deltar med duer i kompaniskap, og er medlem av gruppas utregningskomité)

- Medlem 2

- Medlem 9 (medlem av gruppas kontrollkomité – deltok ikke med duer, men kom for å hjelpe til med innsetting, kontrollarbeidet samt sosial deltakelse)

- Medlem 4 (medlem av gruppas kontrollkomité)

- Medlem 6

- Medlem 10 (deltok ikke med duer, men kom for å hjelpe til med innsetting, samt sosial dletakelse).

Medlem 2 har med seg to duer på vegne av Medlem 3, og to duer på vegne av Medlem 7. Medlem 6 har kun med seg en due, og velger å innlevere denne til slippnummer 83. Følgende medlemmer/slag deltar da i slippnummer 83:

- Medlem 1 & 8, 4 duer

- Medlem 6, 1 due

- Medlem 4, 4 duer

- Medlem 2, 4 duer

Da det på dette tidspunktet er nok deltagende slag på slipp nummer 83, velger Medlem 2 på vegne av Medlem 3 og Medlem 7, å ikke delta med duer på slipp nummer 83.

Innsetting til slipp nummer 84 starter, og følgende slag leverer inn duer:

- Medlem 4, 4 duer.

- Medlem 1 & 8, 4 duer.

- Medlem 2, 5 duer.

- Medlem 3, 1 due.

Da det på dette tidspunkt er nok deltagende slag til å oppfylle NBFs krav om minimum 4 deltagende slag, velger Medlem 2 på vegne av Medlem 3, å ikke levere inn begge de to duer som var medbragt til klubbhuset av Medlem 2, men kun en due. Duen som ikke skulle delta på slippet (NOR-080-2018-****) ble derfor sluppet opp ved klubbhuset av samme person. Medlem 2 velger også, på vegne av medlemmet Medlem 7, å ikke delta med de to duene til Medlem 7 som var bragt til klubbhuset av Medlem 2.

Klokkestart, utprint og overføring til Brevduen og brevduen.no, samt kontrollarbeide foregår som vanlig med plombeskjema og fotodokumentasjon. Etter endt innsetting blir TauRIS overlevert til de deltagende medlemmer. TauRIS tilhørende Medlem 3 blir overlevert Medlem 2 som påtar seg oppgaven med å levere TauRIS til Medlem 3.

De tre plomberte slippkurvene transporteres til sjåfør av Medlem 8. Sjåfør og sjåførassistent foretar kontroll av plomber med fotodokumentasjon ved overlevering av kurver med duene. Sjåfør kjører fra Oslo med duene til Trofors klokken 13:00, fremme klokken 00:15 lørdag 4. juli.

Lørdag 4. juli

Duene løslates klokken 07:00.

På slippdagen, lørdag 4. juli, sender Medlem 3 en melding via Messenger til alle medlemmer i gruppe 1 (Egen Gruppe-1-chat på messenger) med bilde av benet og ringen til due NOR-080-2018-**** og skriver: «Jeg fikk duer men klokka virker ikke» Medlem 1svarer i samme chat: «Den dua er ikke med på dagens slipp». Medlem 5 skriver: «Hadde vært moro da, å få en due fra 659 km med hastighet på 1500 m/m» . Medlem 1 skriver: «Den var med på Røros 13. juni. Kom hjem i dag? Så lenge den ikke deltar på dagens slipp vil dua ikke bli registrert med mindre du setter klokka i treningsmodus.» Medlem 3 skriver: «Jeg set nå ring numer beklager»

Senere på dagen ankommer en del av de løslatte duene til slag i gruppe 1, og de deltagende medlemmene er godt fornøyd med hjemkomst og hastighet.

Søndag 5. juli

Vanligvis avholder gruppe 1 avtrekk mandager, men ettersom ferieavvikling stod for døren, og dette var årets siste voksenslipp, ble man enige om avtrekk søndag kveld. Som regel gjennomførerMedlem 4 «kontroll ur» med radiouret, mens Medlem 1 eller Medlem 5 ivaretar kommunikasjon mellom PC og TauRIS (utprint + innlesing til Brevduen). Så også denne gang. Da Medlem 4 skulle foreta «kontroll ur» på TauRIS til Medlem 3, var det ikke mulig å foreta «kontroll ur». På skjermen til Medlem 3 sin TauRIS står det kun «3 PC» og «8 – Print». Etter dette foregår følgende dialog:

- Medlem 1: «Det må jo bety at denne TauRISen aldri har vært koblet til etter innsetting.

- Medlem 2: «Hva er problemet?»

- Medlem 1: «Altså vi får ikke tatt avtrekk på Medlem 3 sin klokke, mest sannsynlig fordi den ikke har vært tilkoblet etter innsetting»

- Medlem 2: «Hva må til for at man skal kunne ta avtrekk på TauRISen til Medlem 3?»

- Medlem 1: «At den tilkobles strøm og sensor før avtrekk»

- Medlem 2: «Kan ikke du ta den med hjem til deg Medlem 1, koble den til en antenne der, før du tar avtrekk?»

- Medlem 1: «Det vil ikke jeg gjøre. Det blir feil. Det vil føles som medvirkning til juks.»

- Medlem 2: «Da kan jo jeg ta den med hjem til meg, koble den til mine sensorer, og så tar vi avtrekk av klokka etter det?»

- Medlem 1: «Ja, jo det vil kunne fungere, men blir det riktig da? Vi må jo før vi gjør noe videre komme i kontakt med Medlem 3 for å spørre han om han i det hele tatt har koblet til sin TauRIS etter innsetting, før forventet hjemkomst av duer? Men før vi gjør det, vil jeg må spørre deg Medlem 2 om du leverte Medlem 3 TauRIS til han etter innsettingen?»

- Medlem 2: «… (svarer ikke på spørsmålet fra Medlem 1)… men da må vi få Medlem 3s TauRIS koblet til en sensor før vi kan ta avtrekk.»

Etter dette deles TauRIS ut til de fremmøtte, og det understrekes overfor de fremmøtte medlemmene at maksimaltiden ikke har gått ut, så det er mulig for medlemmer å fortsette hjemkomstregistreringen også etter avtrekket. Dersom det kommer due hjem før maksimaltiden har gått ut, må man ta nytt avtrekk av denne/disse TauRISer på mandag eller tirsdag

Etter dette drar de fremmøtte medlemmene hvert til sitt. Medlem 1 tar kontakt med medlemmene i kontrollkomiteen og blir enige om videre prosedyre. Man blir enige om at Medlem 3 skal kontaktes og utspørres. Her er meldingen som ble sendt til Medlem 3 på Messenger med kopi til øvrige styremedlemmer og kontrollkomitémedlemmer i gruppe 1:

«Hei Medlem 3! Ved dagens avtrekk var det ikke mulig å ta avtrekk på din TauRIS. Det kan virke som om din TauRIS ikke hadde vært koblet til hjemkomstsensor. Prøvde å ringe deg for å få en forklaring, men fikk ikke kontakt med deg. Kan du ringe en av oss i kontollkomiteen (Medlem 9, Medlem 8 eller Medlem 1) så fort som mulig for å gi en forklaring?»

Medlem 3 ringer til Medlem 1 klokken 22:30. Her er samtalen mellom disse to i korte trekk?

Medlem 1: «Du leste meldingen min? Har du noen forklaring?»

Medlem 3: «Jeg skjønner ikke hva som har skjedd»

Medlem 1: «Det kan virke som om klokken din ikke har vært tilkokblet TauRIS-anlegget etter innsetting. Vi får ikke tatt avtrekk på din klokke».

Medlem 3: «Ja jeg kan ikke forklare hvorfor»

Medlem 1: «Men har du koblet til din TauRIS til sensorer hjemme hos deg?»

Medlem 3: «Ja, ja, men de har ikke virket»

Medlem 1: «Hvordan visste du at det ikke virket»

Medlem 3: «På grunn av at det ikke kom opp 01-sensorer eller 02-sensorer, det kom ikke opp noen ting, det sto bare stempling!»

Medlem 1: «OK, så du har koblet til din TauRIS da?»

Medlem 3: «Ja, ja»

Medlem 1: «Men når fikk du din TauRIS fra Medlem 2?»

Medlem 3: «Fredag kveld, jeg var hos Medlem 2 med noen ungduer, så da fikk jeg med meg klokka samtidig»

Medlem 1: «OK. Men la meg spørre deg: Hva tenker du om at Medlem 2 kun leverte inn den ene av dine to duer?»

Medlem 3: «Jeg er skikkelig sint på han for at han gjorde det. Og han ga meg ikke beskjed om det en gang.»

Medlem 1: «Til en annen gang Medlem 3: Det er deg selv som har ansvar for å kontrollere innsetting av duene på nettet før slippet finner sted. Det kan du ikke ha gjort ettersom du ikke visste at **** ikke var sendt på slipp?»

MN: «Nei, jeg visste ikke, og det er Medlem 2 sin feil.»

Medlem 1: «Og en annen ting du har slurvet med: Du sier at det gjennom hele sesongen har stått 01-sensor eller 02-sensor på din TauRIS når du har ventet duer: Hvorfor reagerte du ikke da det nå denne gangen kun sto stempling! ?»

Medlem 3: «Jeg vet ikke, jeg trodde den skulle fungere likevel. Så hva gjør vi nå?»

Medlem 1: «Jeg er usikker, men jeg vil skrive en rapport til konrollkomiteen om dette, så får vi ta det derfra. Jeg legger uansett ikke ut noe resultat på www.brevduen.no før dette er behandlet i NBFs kontrollkomité»

Mandag 6. juli

Medlem 1 i samtale med Utregningsansvarlig forklarer at det ikke vil bli lagt inn RGN-fil på www.brevduen.no før følgende er på plass:

- Nytt avtrekk på TauRISer som eventuelt har fått hjem duer etter avtrekk, men før maksimaltiden har utløpt.

- Rapport med beskrivelse av det inntrufne med Medlem 3 sin TauRIS er skrevet av gruppe 1 til NBFs kontrollkomité.

- Føringer fra NBFs kontrollkomité og/eller NBFs utregningskomité om hva man gjør videre med saken.

Tirsdag 7. juli

Rapport skrives og sirkulerer mellom gruppe 1s kontrollkomité og utregningskomité. Innspill.

Onsdag 8. juli

Endelig rapport sendes NBFs kontrollkomité og NBFs utregningsansvarlig.

Konklusjon:

Kontrollkomiteen i gruppe 1 er nå i tvil om hva vi skal gjøre videre med dette, og ber om bistand fra NBFs kontrollkomité og utregningsansvarlige. Vi håper at NBFs kontrollkomité og utregningsansvarlige kan behandle saken så raskt som mulig. Vår bekymring er at denne situasjonen i værste fall kan føre til at gruppe 1 sitt resultat fra Trofors ikke kan godkjennes. Det vil i så fall ramme slag som ikke nødvendigvis kunne ha gjort så mye annet for å forhindre denne situasjonen, og som har risikert sine duer på lange avstander. Vi mener at feilen ligger hos et enkeltmedlem, og som gruppas kontrollkomité ikke har hatt noen mulighet til å forhindre. En straff som går utover medlemmene som deltok på slippet vil derfor føles feil for oss, samtidig som vi ser alvoret i denne saken.

 

Vedlegg 5.

 

Rapport fra kontrollkomiteen i gruppe 1 i forbindelse med ungdueslipp fra Heggeriset Naturcamp søndag 6. september 2020

I forbindelse med ungdueslippet fra Heggeriset Naturcamp 6. september 2020 oppstår en uheldig situasjon med den elektroniske hjemkomstkonstateringen til et av våre medlemmer.

1. I forbindelse med innsetting gjennomføres samtidig opplæring av et av gruppens medlemmer på klokkestart og PC-håndtering (TauRIS Club og DdB Brevduen). Innsettingen går sin gang og den som opplæres blir mer og mer trygg på det tekniske. I etterkant ser vi at en av TauRISene kan ha blitt utsatt for et «uhell» i forbindelse med «Klokke start» eller «Still ur». Det kan virke som om det har blitt gjennomført både «klokke start – still ur» og «klokke avslag – kontroll ur» i en og samme operasjon. Når vi i ettertid ser nærmere på det gjeldende medlems utskrift etter innsetting, ser vi at dette ikke er en innsettingsliste, men en hjemkomstliste. Hjemkomstlisten som er printet ut lørdag kveld (kvelden før slippet) er selvfølgelig uten hjemkomst, i og med at slippet enda ikke er gjort. Overføring til DdB Brevduen – «Indlæs anmeldelser» gikk som normalt, det samme gjorde overføring til NBF resultatservice med overføring av ANM-filer.

2. Klokken 01:08 på nattten kommer medlemmet med gjeldende TauRIS hjem fra et hyggelig lag, og kobler til sin TauRIS, og ser på sin TauRIS-skjerm at det står flere ulike valg, heriblant «4 – hjemk.» og «6 – slet». I sin usikkerhet, i et forsøk på å få sin TauRIS i hjekomstmodus velger medlemmet å trykke «6 – slet» og deretter den firesifrede slettekoden «1111». TauRIS-en blir dermed slettet og det er ikke lenger mulig å sette TauRIS i hjemkomstmodus.

3. Klokken 01:13 samme natt sender gjeldende medlem en sms til undertegnede med bilde av sin TauRIS samt «Turisen er feil. Kan du hjelpe meg? Hva hær skjedd her? Jeg tror duene mine ikke er registrert».

4. Klokken 07:30, etter å ha sett nattens SMSer, ringer undertegnede til gjeldende medlem og spør hva som har skjedd. Da informerer gjeldende medlem om at han i vanvare har trykket «6 slet – 1111». Undertegnede sier da til gjeldende medlem: «Da ser jeg ingen annen løsning enn at du setter din TauRIS i treningsmodus, for på den måten å kunne registrere hjemkomsten.»

5. Duene kommer hjem til alle medlemmer i gruppe 1 på hastigheter som står i stil med vind og værforhold. God hjemkomst for alle medlemmer.

6. Avtrekk tirsdag 8. september: Gjeldende medlems TauRIS printes ut. Treningsliste kommer ut, som bekrefter hjemkomsten til vedkommende medlem fra gjeldende slipp.

7. Kontrollkomiteen i gruppe 1 godkjenner vedkommende medlems treningsliste som gjeldende på dette slippet. Vedkommende medlems treningsliste brukes som kontrolldokument på samme måte som en hjemkomstliste.

8. Resultatliste produseres og publiseres i DdB Brevduen og NBF resultatservice på nett.

Kontrollkomiteen i gruppe 1.

 

*Av personvernhensyn er referat/ vedlegg redigert/ anonymisert av webredaktør

Søndag, 17 Januar 2021
03:36:12