Sted: Sola Airport Hotel 

Tid: Lørdag: 18.01.2020

 

1. President ønsket alle velkommen og Geir Erling Birkeland ble valgt til ordstyrer.

2. Representantskapet mintes de som har gått bort siste året med 1 minutt stillhet.

3. Opprop og bekreftelse av stemmeantall.

Deltagere på representantskapet med stemmetall:

1. Lars Corneliussen                  3

2. Arvid Myreng 1 passiv gr       (ingen stemme flygning)

3. Øyvind Enerstad                   1

4. Ikke møtt

5. Gjermund Lyssand                3

6. Tim Igeltjøn/Roy I Johnsen   7

7. Arne Knudsen                      3

8. Jan I Auestad/Ingvar Kluge   3

9. Leif Ståle Vidhovde              2

10. ikke møtt

12. Ikke møtt stemme til gr 1   1

13. Steinar Berntsen                1

14. Lars Eikeland                     2

16. Ikke møtt

18. ikke møtt gr 9 fått stemmer 2

Totalt 29 stemmer og 28 stemmer på saker som omhandler flyvninger dvs 15 gir flertall.

 

4. Årsberetning:

Ble opplest og vedtatt med følgende kommentarer: Bedre avstand i beretning mellom styret og f.eks. regnskapsfører, samt ønske om at årsberetning sendes ut i forkant. Valgkomite bør også nevnes i årsberetningen.

Årsrapport Dommerring ble gjennomgått ved Lars Corneliussen uten anmerkninger eller spørsmål.

5. Regnskap og budsjettforslag ble gjennomgått og enstemmig vedtatt.

6. Kontingent og ringpris for 2021 utsatt til sak kommer opp under forslag

 

7. Saker til behandling:

 

7,1 GR.12 saken

Gr 12 anker styrets diskvalifikasjon av resultater i 2020.

Før saken frasa Ragnar Lyssand seg premien i ungduemesterskap klasse 10 da han ikke ville påvirke avstemming. Lyssand ville rykke opp til nr 1 om beslutningen ble stående.

Vedtak: Etter en grei runde med diskusjoner rundt bordet valgte representantskapsmøtet og ta anken til følge. 17 mot 11 stemmer. Gr2 ikke stemmerett her.

 

Forslag nr.7,2 fra gr.6:

Det foreslås at NBF sitt slippreglement/lovverk blir oppdatert slik at det tillates med seksjoner i de gruppene som er stor nok til å forsvare en slik oppdeling.

Begrunnelsen for forslaget er at gr.6 i 2020 vil ha en slippeplan som inneholder slipp fra nord og syd. For å klare å holde gruppen samlet så er det derfor sterkt ønskelig at NBF legger til rette for en seksjonsløsning slik at begge seksjoner får anmeldt slipp til NM. Det er ikke en løsning for gr.6 å måtte anmelde slipp til NM med en kombinasjon av slipp fra nord/sør. Løsningen som er tenkt er at gruppen innberetter oversikt innen eksisterende frister på hvilke medlemmer som er i de forskjellige seksjonene slik at alt knyttet til anmeldelser og utregning av gjennomsnittsavstander blir ivaretatt.

Mer bakgrunns info om forslaget (Dersom det er behov for dette kan det sendes ut med forslagene i sakspapirene):

Som kjent så har gr.6 gjennomført treninger og 2 slipp fra sør på ungdueslippene. Bakgrunnen for dette er at vi har en del medlemmer som vil prøve ut om denne retningen igjen kan være aktuell å slippe i. Vi har siden 2013 hatt en slippeplan som i all hovedsak har gått fra nord og med stor suksess på 100 km og 200 km. Det som ikke har vært en suksess er avstandene ut over dette, der har det jevnt over gått dårlig. Det er dette som er hovedårsak til at det nå ses på alternativer, for hvis vi etter hvert ikke klarer å finne noe som kan i hvert fall delvis fungere fra 300+ km så er det sannsynlig at vi vil få et bortfall av medlemmer i fremtiden.

For de som kjenner historien til brevduesporten i Bergen så er det ikke unaturlig at slike retnings diskusjoner dukker opp hvert 5.-10.år. Frem til nå har de nesten uten unntak resultert i skilsmisser og uenigheter som har fått leve lenge. Det vil vi ikke ha igjen. Vi har derfor i de pågående diskusjonene i gruppen lagt stor vekt på at vi må finne løsninger som gjør at vi:

  • Forblir en samlet gruppe
  • Har én slippeplan, men med slipp i to retninger
  • Finner kompromisser

Dette har vi så langt lykkes med og hadde seinest 25/11 et medlemsmøte hvor vi landet mange spørsmål i forhold til hvordan vi tenker å løse dette.

Det vi står igjen med som vi er avhengig av fra NBF sin side er at det etableres rom for å ha seksjoner innenfor en gruppe. I denne sammenheng så tenker vi «enkelt» i forhold til slippreglement/ lovverk, at der hvor det henvises til grupper også må skrives inn begrepet seksjon. Enn så lenge så har vi ikke registrert noe i slippreglement/lovverk som ikke virker overkommelig i forhold til tenkesettet. I prinsippet blir en seksjon å betrakte som en gruppe i forhold til slippeplan/ anmeldelser, men man har da bare én organisasjon å forholde seg til fra NBF sin side. Slik som vi tenker i vårt tilfelle så er vi én gruppe som er inndelt i to seksjoner. Så har vi kun ett gruppestyre som ivaretar alt det organisatoriske som i dag.

 

Styrets forslag til vedtekts endringer:

Forslag til forandring av NBF sitt lovverk v/innføring av seksjoner innad i en gruppe

  • Svart tekst er gjeldende lovverk
  • Rød tekst er forslag til ny tekst

 

Vedtektene § 3:

§ 3. Gruppens organisasjonsform.

Hver gruppe avgjør sin organisasjonsform innenfor rammen av NBFs vedtekter og vedtektskommentarer.

 

Vedtekskommentar § 3:

§ 3. Gruppenes organisasjonsform.

a) Hver gruppe skal ha sine egne lover som ikke er i strid med NBFs lover. På samme måte må foreningene ha lover som ikke er i strid med gruppeloven. Ingen forening kan derfor melde seg ut av en gruppe eller NBF uten med 2/3 flertall på generalforsamling. Gruppene er opprettet av NBF og kan ikke meldes ut av NBF.

b) En gruppe kan dele seg i seksjoner dersom dette er søkt om og innvilget av rep.møte/styre i NBF. Ved søknader om seksjonsdeling skal NBF vurdere forhold som flygeretning, antall medlemmer, gruppens beliggenhet mm.

Ved opprettelse av seksjoner gjelder følgende:

1. En seksjon er del av gruppen og forholder seg til gruppens styre og lovverk

2. En seksjon sammen med medlemsoversikt skal sendes NBF v/sekretær innen 1. februar i et kalenderår

3. Et medlem kan ikke bytte seksjon innen samme kalenderår dvs. etter 1.februar

4. En seksjon kan ha egen godkjent slippeplan

5. En seksjon/gruppen kan ha felles slipp dersom dette er godkjent av NBF

 

Slippreglementet pkt 6:

6. Gruppens ansvar

a) Det er gruppens ansvar å organisere kontrollarbeidet i sin gruppe i de komiteer og verv som innebærer kontroll og ansvar for innsetting, transport, oppslipp, etterkontroll av oppslippsdata og resultatberegning. Disse komiteer og verv kan ikke bestå av/innehas av ett enkelt medlem slik at vedkommende medlem alene kontrollerer gruppens resultater. Ingen skal alene kunne kontrollere og skrive under kontrollskjemaer for sine egne innsettinger, overføringer til data eller resultater. Skjemaer som innebærer kontroll skal være undertegnet av minst 2 andre enn slageierne. Gruppen har også ansvar for all kontrollarbeid dersom det er godkjente seksjoner innen samme gruppe.

b) Alle komiteer og verv i en gruppe som har ansvar for kontrollarbeid skal ved anmeldelser til NBFs premier innberettes med navn og funksjon til NBFs sekretær. Ved problemer i en gruppe med gjennomføringen av pkt. 6a og 6b skal det søkes om dispensasjon fra bestemmelsene.

c) Innen hver gruppe opprettes en kontrollkomité på minst 3 medlemmer som har ansvaret for at gruppens resultater er korrekte. Ved tvil eller tvist avgjør denne komité om et resultat kan godkjennes i sin gruppe eller sendes videre til NBF.

d) Hver gruppe velger en innsettingskomité som har ansvaret for registrering av duer på aktive slags terminaler, innsetting i kurver eller rom i duehenger og plombering av disse. Komiteen har også ansvar for at transporten får med nødvendige tillatelser, plombeskjema, transportskjema og oppslippserklæring. Maler for disse skjemaene finnes på NBFs hjemmeside.

e) Hver gruppe velger en data-/utregningskomité på minst 3 medlemmer som har ansvar for innsetting av duer til slipp, avslag etter gjennomført slipp samt overføring av nødvendige filer fra foreningsprogram til NBFs Resultatservice.

Komiteen har også ansvar for utarbeidelse av gruppens premielister i mesterskap og andre vedtatte klasser.

f) Gruppens kontrollkomité er ansvarlige for at dette slippreglement blir fulgt i sin gruppe og har ansvar overfor NBF for at resultatene er korrekte.

g) Gruppens betjeningsenheter, innleveringsantenner, programvare, elektroniske ringer og chips skal oppbevares som kontrollmateriell.

h) NBFs styre eller NBFs Kontrollkomite kan be om innsending av kontrollmateriale fra gruppene. Dersom det påvises brudd på NBFs slippreglement er det alltid NBFs styre som tar avgjørelser i den enkelte sak.

Kontrollkomite i NBF skal gjennomføre minst 2 kontroller av NM/NBF slipp hvert år.

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt med vedtektsendringene.

 

Forslag nr.7,3 fra gr.6:

Det foreslås at NBF legger til rette for en løsning med eiendomsbevis. Om det skal være de klassiske eiendomsbevisene som vi ser det opereres med i de fleste andre land eller en mal som kan lastes ned fra hjemmeside kan representantskapet ta stilling til. Vi er ikke låst i forhold til hvilken løsning som kommer på plass.

Begrunnelse: En stor andel medlemmer i NBF deltar årlig på et eller flere One Loft Race. I disse er det påkrevd med eiendomsbevis og det har ikke NBF sine medlemmer pr dags dato. Selv om OLR ikke er en del av den organisasjonsmessige aktiviteten til NBF så mener vi allikevel at NBF må legge til rette for dette. Økonomisk så er det naturlig at medlemmene bærer kostnaden ved innføring slik at ikke NBF blir belastet med ekstra kostnader.

Vedtak: Styret får fullmakt til å tilpasse og redigere den utgave som allerede ligger på nettet.

Enstemmig vedtatt

 

Forslag nr.7,4 fra gr.6

Det foreslås at gruppene gis anledning til å sette sine NM-kryssinger på sportsslipp for de gruppene som har disse.

Begrunnelse: Denne konkurranseformen er den mest rettferdige som er å praktisere og utvisker også påvirkningen som store flokker hos enkeltmedlemmer har på resultatene innad i gruppene. Dette kan dokumenteres i form av resultater de siste 2 årene.

Denne ble sett på sammen med forslag fra gr 8

Vedtak: Forslaget falt med 21 mot 7 stemmer. Gr 2 ikke stemmerett på denne saken.

 

Forslag nr.7,5 fra gr.8

Endre NM beregning på alle slipp med kryssede duer, slik at kun de kryssede duer deltar i beregningen av NM poeng.

Vedtak: Forslaget vedtatt 24 for og 4 mot. Gr 2 ikke stemmerett i denne saken.

 

Forslag nr.7,6 fra gr.7

Angående bytte eller registrering av elektroniske ringer /chips på innsettingsdag.

Gr 7 trakk forslaget da dagens tekst i reglement er god nok.

 

Forslag 7,7 Tidsskrift

Skal NBF innføre et digitalt tidsskrift?

Begrunnelse: NBF har nå på flere representantskapsmøter diskutert tidsskriftet og om Vedtektenes § 11 skulle slettes. Flertallet av grupper ønsker å beholde tidsskriftet, men problemet har vert å finne en redaktør som kan produsere dette. En ny vinkling er nå om NBF skal vedta å innføre et digitalt tidsskrift på samme måte som Norsk Rasedueforbund. Geir Rune Eriksen vil orientere om de rammer rasedueforbundet har valgt ifb med valg av digitalt tidsskrift.

Etter forslag fra styre ble følgende vedtatt:

Vedtak: NBFs vedtekter § 11 slettes samt vedtektskommentarer § 11. Nytt innhold i samme paragraf blir fremlagt til diskusjon på formannsmøte 2020

Enstemmig vedtatt

Lars Corneliussen delte også ut en redegjørelse med forklaring hvorfor det ene bladet som var tiltenkt i 2019 ikke ble gjennomført .

 

Sak 7,8 Kontroll av NM/NBF slipp

Styret foreslår å gjennomføre kontroll av et tilfeldig valgt slipp i hver gruppe i sesongen 2020. Dette gjelder et godkjent NM/NBF slipp enten for voksne eller ungduer. NBF sin kontrollkomite gjennomfører kontrollen og rapporterer til styre.

Begrunnelse:

Styret ønsker å ha grupper som kjenner vedtekter og reglement. Disse utgjør grunnlaget for gruppenes gjennomføring av godkjente NM/NBF slipp. En kontroll av et tilfeldig slipp i hver gruppe vil «skjerpe» gruppene slik at de «leser/gjør seg kjent med reglementet» samt at de kan fremlegge nødvendige kontrolldokument når dette blir forespurt.

Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sjekkliste sendes ut og legges på web før slippsesong-

 

Sak 7,9 SMS-varsling

Skal NBF innføre pliktig varsling av de 2 første duene i hvert NM/NBF slipp fom 2020

Begrunnelse:

Innføring av brevduen.no har ført NBF inn i den digitale verden. Nå har vi et system som registrerer duene direkte i aktuelt slipp ved innsendelse av SMS. Mange medlemmer har gått til innkjøpt av SMS varsler som er koblet til dataklokke og sender SMS automatisk ved hjemkomst av due. Utfordringen er de medlemmer som ikke sender inn SMS. Når dette ikke blir gjort får vi en foreløpig liste på brevduen.no som har dårlig kvalitet. På formannsmøte var det delte meninger om innføring av pliktig varsling.

Vedtak: Enstemmig vedtatt med endring til «medlemmer oppfordres sterkt».

 

Sak 8,0 Kontingent NBF

Skal NBF korrigere kontingent til NBF da medlemmene ikke mottar tidsskrift jfr. Vedtektene § 11.

Begrunnelse:

Kontingent for 2020 er: Aktiv medlem kr. 535, passiv medlem kr. 325 og junior kr. 285. Flere medlemmer i NBF mener at kontingent bør settes ned da tidsskrift ikke blir produsert og sendt medlemmer. Passive medlemmer mener de ikke får «noe tilbake» for sitt medlemskap. Hva mener gruppene om en reduksjon av kontingenten til f. eks 500, 300 og 250 fom 2021??

Vedtak: Kontingenter 2021 blir: Aktiv 535, Passiv 100 og Junior 100

 

Sak 8,1 Vaksinering av duer

Styret foreslår at Slippreglementet del 15 pkt b forandres til:

b) Alle aktive slag som skal delta i kappflygning skal vaksinere alle sine voksne duer mellom 1. mars og 1. april. Ungduer skal i året de er født vaksineres14 dg før første slipp. Ungduer som ikke deltar på slipp skal vaksineres i løpet av det kalenderår de er født.

Begrunnelse:

Korrigere slippreglement til en enklere måte å gjennomføre pålagt vaksinering. Dersom forandring blir vedtatt med «vaksinasjonsrutiner NBF» oppdateres.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

 

Sak 8,2 Oppslippserklæring

Styret foreslår å fjerne kontrolldokumentet «oppslipps erklæring» jfr Slippreglement del F pkt g.

Begrunnelse:

De kontrolldokument som er overflødig bør fjernes fra slippreglementet. Med dagens tilgang til dokumentasjon (mobiltelefon) kan plomber/oppslipp dokumenteres ved hjelp av video/bilder. Disse viser både tidspunkt og dato når opptak/bilde ble gjort/tatt.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

 

Sak 8,3 Diskusjonssak

Formannsmøte

Har formanns møte en fremtid i vår organisasjon jfr. siste formannsmøte 2.11.19 da de fleste grupper i NBF ikke møtte med en representant jfr. Vedtektene § 13.

§ 13. Formannsmøte.

Det avholdes hvert år, fortrinnsvis i løpet av oktober måned et møte med alle gruppeformennene, evt. andre representanter for gruppene, for å tilrettelegge neste års kappflyvninger og for å forberede sakene til representantskapsmøtet. Formannsmøtet er rådgivende organ for NBFs grupper, styret og representantskapsmøtet. De samlede reiseutgiftene for en representant per gruppe fordeles likt på de deltakende gruppene.

Begrunnelse:

Vi må stille spørsmålet om formannsmøte har «en hensikt» da bare 5 grupper møtte på formannsmøte i år. Skal vi «slette» § 13 og avvikle formanns møte ??

Konklusjonen var at en må prøve å opprettholde formannsmøte da dette er et viktig forum for de gruppene som deltar. Styret gis anledning til å kansellere ved liten oppslutning.

 

Valg 2020

 

Valgkomite 2019:

Helge Seldal

Kjell Bynesv

Ole Gjerde

Valg komite fortsetter i 2020

 

Styre i NBF 2019:

President Geir Erling Birkeland gjenvalgt 1 år

Sekretær: Geir Rune Eriksen gjenvalgt 2 år

Materialforvalter: Gunnar Hatlelid gjenvalgt 2 år

Utrekningsansvarlig Terje Hjelmås på valg 2021

Økonomi ansvarlig: Ragnar Lyssand på valg 2021.

 

Webredaktør: Marianne Walente 2020

 

Kontrollkomite 2020.

 

Tholeif Asheim Formann.

Knut Inge Krogsæther medlem 1

Sigurd Torgilstvedt medlem 2

 

Revisorer Jan Inge Våge og Georg Velde fortsetter i 2020

 

Det er ønskelig at styrets innstillinger/ kommentar til saker settes på både til formannsmøte og til representantskapsmøtet.

 

Pr dato ingen formell søknad til formannsmøtet ,men gr 6 sa at det ville la seg gjøre å kombinere med Nøsteboden.

 

Ingen søknad til årsfest representantskapsmøte i 2021.

 

Geir Rune Eriksen

Sekretær

Søndag, 25 Oktober 2020
03:03:30