Sted: Quality Airport Hotel Stavanger Sola

Dato: 02:11-2019

Tid: Kl 10:00 - 14:00

 

Til stede:

Styret:

President: Geir Erling Birkeland

Sekretær: Geir Rune Eriksen

Økonomiansvarlig: Ragnar Lyssand

Materialforvalter: Gunnar Hatlelid

Utregningsansvarlig: Terje Hjelmås

Gruppene:

Gruppe 1 Meldt avbud

Gruppe 2 Meldt avbud

Gruppe 3 Ikke møtt

Gruppe 4 Ikke møtt

Gruppe 5 Gunnar Hatlelid

Gruppe 6 Meldt avbud

Gruppe 7 Meldt avbud

Gruppe 8 Jan Inge Auestad

Gruppe 9 Leif Ståle Vihovde

Gruppe 10 Ikke møtt

Gruppe 12 Meldt avbud

Gruppe 13 Steinar Berntsen

Gruppe 14 Lars Eikeland

Gruppe 16 Ikke møtt

Gruppe 18 Meldt avbud

 

Presidenten ønsket velkommen til formannsmøtet.

1. Økonomi

Økonomiansvarlig informerer om status på budsjettet. Ble avsatt også i 2019 kr 50 000 til tidsskrift som ikke er blitt brukt. Har også fått tilbakebetalt tilgodehavende fra SBU og pr dato ser det ut som et fint overskudd.

 

2. Styret informerte om at kontrollkomite var blitt satt til å sjekke slipp fra gr 12.

Dette ble gjort i begynnelsen av juni, men bestandslistene mangler fortsatt. Styret ba deretter om også å få alle papirer på ungdueslippene da disse ikke var mottatt innen fristen som var satt til 31/10-2019. Styret behandlet saken på styremøte 1.11.19 uten Ragnar Lyssand som ba seg fritatt for behandling av denne sak da et vedtak kunne påvirke NBF sine resultater. Styret konkluderte med at vi måtte annullere alle slippene for gr 12 i 2019. Gr 12 får en grundig redegjørelse/vedtak på dette. Gr 12 har mulig for å anke til årsmøtet.

 

3. SBU:

Organisasjonen fungerer ikke da hverken Sverige eller Danmark er interessert pr dato. Vår SBU president Birkeland jobber med saken.

 

4. Forslag fra gr 8 om å ha minimumsantall duer på slipp var det ikke stemning for.

Gr 8 ble bedt om at også deres forslaget angående dobbelt oppslipp samt forslaget om 50 % kryssinger går inn i et nytt forslag som de legger frem på årsmøtet.

 

5. Forslag angående hvem som er med i et team.

Dette ble tatt til etterretning og det vil bli laget i en samlet liste som viser teamnavn og medlemmer i teamet. Dette skjema vil være tilgjengelig på hjemmesiden når dette er ferdigstilt.

 

6. Forslag om at duer som skal starte på 500 km eller mer bør starte på minst et 200 km slipp var det ikke flertall for.

Gr 8 fremmer på årsmøtet et forslag med tekst 100 km og spesifisere om det gjelder samme sesong eller om ungduer forrige år også gjelder.

 

7. Forslaget ang 5 slag og om det skulle være 5 oppmålinger. Formannsmøte anbefaler og beholde dagens lovtekst.

 

8. Når det gjelder opprettelser av komiteer bør leder utpekes for å få fremdrift.

Dette var alle enige om og vil bli tatt til etterretning ved nestekomite utnevnelse.

 

9. Sak fra gr 1 angående endring i slippreglement B2c.

Formannsmøtets innstilling er å beholde dagens tekst da det sier seg selv at er man med i et NM slipp må en også følge regler vedr krysninger.

 

10. Fra Gr1 sitt forslag om sportsklasse i 2020.

Enstemmig formannsmøte konkluderte med at vi allerede har nok klasser og mange grupper sliter allerede med å samle nok duer til slippene samt det vil også føre til ekstra kostnader for gruppene. Anbefaler at de gruppene som ønsker kan kjøre disse slippe internt i egne grupper og eventuelt dele egne erfaringer på formannsmøtet i 2020.

 

11. Styret gjennomgikk rutiner vedr vaksinering.

Viktig at regler vedr vaksinering følges og at kun godkjent vaksine benyttes. Gr 13 foreslår at punktet med at unger vaksineres 4-6 uker utgår og erstattes med 14 dager før konkurranse. Dette går videre til årsmøtet. Gr. 13 vil også foreslå å fjerne skjemaet «Oppslippserklæring» jfr. slippreglement del F pkt g.

 

12. Styret ville også ha en diskusjon om at det skal være pliktig med å sende SMS til brevduen på første due.

Litt diskusjon og en ser utfordringer med personer som f.eks er på arbeid eller bortreist. Styret sender en sterk oppfordring på at alle som har mulighet bør sende inn.

 

13. Presiseringer angående påsetting av el ringer.

Det står klart i slippreglement 14c at dette skal være gjort 5 dager før innsetting.

 

14. Skal vi ha et digitalt tidsskrift??.

Styret legger frem sak til årsmøte.

 

15. Diskusjon angående formannsmøtets verdi da det dessverre er mange som ikke møter.

Enstemmig fra de gruppene som deltok at en bør ha dette møtet da det er viktig å møtes en gang i blant.

 

16. Samlet formannsmøte ble også enige om at det i 2020 kunne være en god ide om en tilfeldig kontroll på 1 slipp hos alle gruppene.

Dette for å «skjerpe» alle grupper slik at alle forholder seg til de reglement som årsmøte har vedtatt. Styret vil fremlegge et forslag til årsmøte.

Søndag, 20 September 2020
14:05:12