1. Sekretær ønsker alle velkommen. Ragnar Lyssand ble valgt til ordstyrer.

 

2. Representantskapet minnes de som har gått bort med 1 minutts stillhet.

 

3. Deltagere på NBFs representantskapsmøte 2019, med stemmetall.

Gruppe

Representant

Stemmetall

1

Naveed Akthar, Lars Corneliussen

3

2

Arvid Myreng

1

3

Jan Helge Evensen

1

4

Fullmakt til gruppe 1

1

5

Gjermund Lyssand

3

6

Roy Bø og Tim Igelkjøn

6

7

Arne Knudsen

3

8

Geir Rune Eriksen

3

9

Leif Ståle Vidhovde

2

10

Stilte ikke

1

11

Stilte ikke

0

12

Fullmakt til gruppe 1

1

13

Geir Erling Birkeland og Terje Hjelmaas

1

14

Edvard Engelsen

2

16

Stilte ikke

1

18

Fullmakt til gruppe 9

2

19

Stilte ikke

 

 

 

31

 

Fremmøtte stemmer:

29

 

Flertall

15

 

4. Årsberetningen

Ble opplest. Det kom spørsmål under «Representantskapet vedtok følgende» om kontrollkomiteen har gjennomført kontroller. Det har ikke blitt gjort. Det kom forslag om at teksten burde endres til burde ha/ kan ha i stedet for skal ha.

Etter opplesning av «Resultater 2018» ønsket gruppe 6 at klasse 5 & 10 skulle stå åpen. Representantskapet stemmer for om resultatene skal stå. Det ble 23 stemmer for at det skulle stå og dermed flertall.

Under «SBU» kom det spørsmål om vinnerduen skal ha pengepremie. Økonomiansvarlig har vært i dialog med SBU angående pengepremier for 2017. Styret har enda ikke hørt noe om pengepremier for 2018. Økonomiansvarlig kommer til å purre på det.

Årsberetningen ble godkjent med kommentarer.

 

5. Regnskap og budsjettforslag ble gjennomgått og enstemmig vedtatt.

 

6. Kontingent og ringpris for 2020

Enstemmig vedtatt at vi beholder samme pris som i 2019.

 

7. Innkomne forslag og skriv.

7.1.

Gruppe 1 ønsker generalmesterskap i NBF. Etter tilbakemelding fra NBFs formannsmøte, ønsker gruppe 1 å opprettholde innsendelsen av dette mesterskapet, men at forslaget endrer noe innhold:

Gruppe 1 ønsker en ny premieringsklasse i NBF fra og med 2019. Premieringsklassen kalles NBFs generalmesterskap. Poengene i dette mesterskapet beregnes ved å legge sammen poengene fra NBF klasse 3 (Kortdistansemesterskapet), klasse 5 (Mellomdistansemesterskapet) samt klasse 10 (Ungduemesterskapet).

Gruppe 1 mener at dette mesterskapet premierer de dueholderne som behersker flere disipliner gjennom hele kappflyvningsåret. NBF-premier til de 3 beste resultater.

Støtter forslaget: 8 stemmer

Forslaget falt

 

7.2.

Gruppe 1 ønsker kurs for oppslippsansvarlige i gruppene.

Etter delt tilbakemelding fra NBFs formannsmøte, ønsker gruppe 1 fortsatt at temaet oppslippsansvar skal være tema i NBF-sammenheng. Forslaget omformes derfor slik: Gruppe 1 ønsker at et fast tema, med fast avsatt tid, skal foregå i forbindelse med NBFs formannsmøte hvert år. Her skal det tilrettelegges for erfaringsdeling mellom gruppenes oppslippsansvarlige, samt også kursing av oppslippsansvarlige.

Støtter forslaget: 5 stemmer

Forslaget falt

 

7.3.

Gruppe 6 foreslår at det settes krav til deltagelse for å unngå at det sendes «offerduer» for å oppnå minimum antall slag for å få slipp tellende til NM. Krav til 300 km skal være minimum 1 slipp, 400 km og opp minimum 2 slipp. Begrunnelse: Dette vil sikre at det ikke kommer duer med på slipp som ikke har noe der å gjøre og det hindrer også grupper i å gjøre kreative tiltak for å oppnå godkjent antall slag.

Støtter forslaget: 6

Forslaget falt

 

7.4.

Gruppe 6 foreslår at det ikke skal være tillatt å sende kun 1 due på slipp med anmeldelser til NBF sine mesterskaper.

Begrunnelse: Dette er i tråd med den praksis som NBF har ellers ved slippanmeldelser, at det ikke er tillatt å kun anmelde 2 slipp til f. eks kl.7 når det er 3 som er tellende. Da kan det heller ikke være tillatt å kun sende 1 due når det er 2 som teller i NM-mesterskapene. Alternativt må man tillate at gruppene kan anmelde f. eks kun to slipp til kl.7.

Støtter forslaget: 6

Forslaget falt.

 

7.5.

Gruppe 6 mener det må en tydelig klargjøring til vedrørende flyge sammenslutninger, felles oppslipp og transportsamarbeid i forhold til de bestemmelsene som står i slippreglementet. I slippreglementet punkt B 1 e) står det følgende: Duer som ikke deltar i konkurransen kan ikke settes inn i kurver eller slippvogn sammen med konkurranse duene. Duer utenom konkurranse kan heller ikke slippes opp sammen med konkurranseduene selv om de ikke har vært transportert i samme kurv(er) som disse.

Overforstående avsnitt ble behandlet sammen med sak 7.20.

I 2018 er det mange grupper som har brutt dette punktet (og flere), se detaljer under. Dersom NBF skal forholde seg til slippreglementet så må det få konsekvenser for de involverte grupper, ref. saken mot gr.6. Dette må representantskapet ta stilling til.

• 14/7: Snåsa. Gruppene 7, 11 og 12 slapp opp felles. 11 og 12 hadde sammenslutning, ikke 7. Slapp gr.4 også treningsduer samtidig?

• 30/6: Ålen. Gruppene 2, 7, 11 og 12 slapp opp felles. 2/7 hadde sammenslutning, 11/12 hadde sammenslutning. Ikke alle fire. Slapp gr.4 også treningsduer samtidig?

• 25/6: Drevsjø. Gruppene 9, 14, 18 slapp opp felles. 9/14 hadde sammenslutning, ikke 18.

• 23/6: Hanestad. Gruppene 2, 7, 11, 12 slapp opp felles. 2/7 hadde sammenslutning, 11/12 hadde sammenslutning. Ikke alle 4. Slapp gr.4 også treningsduer samtidig?

• 9/6 og 16/6: Elverum. Samme scenario som punktet over.

• Gr.2 og gr.7: de har ulike anmeldelser på slipp hvor de har flygesammenslutning.

• Gr.3 og gr.13: de har ulike anmeldelser på slipp hvor de har flygesammenslutning. Gruppe 13 har også etter eget utsagn sluppet opp felles med duer som ikke var med i samme konkurranse.

• 19/5: Kråkenes. Gruppene 5 og 6 slapp felles – hadde ikke sammenslutning. NM-slipp for gr.5, ikke for gr.6.

• 16/6: gr.1 har 5 deltagende slag. Minimumskrav i forhold til statuttene er 6 slag i SBU-konkurransen.

• 25/6: gr.9 har 5 deltagende slag. Minimumskrav i forhold til statuttene er 6 slag i SBU-konkurransen.

• Manglende avslag ref. brevduen.no: gr.5 fra Bollnäs 25/6 og gr.2 fra Snåsa 14/7.

I denne saken er det to ting representantskapet må beslutte:

Punkt B 1 e) må revideres slik at det gjenspeiler realitetene, altså det må være tydelig på hva som er tillatt og ikke tillatt. Hvilke konsekvenser skal bruddene på punktene i slippreglementet få for de nevnte gruppene.

Representantskapet tar innholdet til orientering og er enige i at kontrollkomiteene på de ulike plan NBFs kontrollkomite, grupper og foreninger er seg sitt ansvar bevisst i henhold til regelverk

Støtter: Enstemmig vedtatt.

 

7.6.

Gruppe 6 mener at NBF må sette ned en ny komite som kan fortsette den revideringen som nylig er gjennomført. Begrunnelse: Slippreglementet slik det fremstår pr i dag er for svakt, det er for mange områder som etterlater rom for feiltolking samt at det på andre områder står beskrevet regler som ikke etterleves/ikke er gjennomførbare. Slippreglementet må fortsatt revideres for å tilfredsstille kravene med å være oppdatert i forhold til den tiden vi lever i.

Styrets kommentar:

Slippreglementet ble sist redigert våren 2018. Alle grupper fikk anledning til å påvirke dette, men ingen tilbakemeldinger herfra. Deretter ble slippreglementet gjennomgått av styre og redigert forslag ble vedtatt før slippsesongen for voksne duer 2018. Redigert reglement bør få virke også i 2019. Eventuelle «uklarheter» bør fremmes til formannsmøte 2019 for videre diskusjon. Viktig at innhold i vårt slippreglement gir «rammene» for vår sport. Et for detaljert reglement vil bare virke «hemmende» for sporten. Kontrollkomiteer i gruppene må bruke slippreglementet aktivt i 2019 slik at vi kan avdekke svakheter for deretter å komme med konkrete forslag til endringer.

Gruppe 6 det må inn i lovverket at det ikke er lov angående antall duer. Det kommer som sak lenger ned.

Stemmer for gruppe 6: Falt mot 11 stemmer.

Støtter at vi legger til styrets kommentar til sak 6.

Støttet mot 6 stemmer

Det ble vedtatt og følge styrets kommentar.

 

7.7.

Gruppe 6:

Slippreglementet punkt A 1 d): Når det skjer endringer i slippeplan og anmeldelser til NBF og SBU premieringsplaner i slippsesongen må endringen meddeles pr mail til NBF sekretær før nytt slipp finner sted. NBF sekretær må godkjenne endringen.

Her må vi ha en tydeliggjøring av retningslinjer med tanke på endringer i innstillinger/flyge sammenslutninger. Elementer som klart må fremkomme er hva som er tillatt å søke om og hva som ikke er tillatt. Likeså stilles det spørsmål ved om det er tilstrekkelig at det kun er opp til en enkelt person i NBF å vurdere de henvendelsene som kommer.

Begrunnelse: Det oppleves som for lett å få gjennom endringsønsker og det er heller ikke i alle tilfeller at NBF sitter på informasjon om f. eks inngåtte avtaler om transportsamarbeid. Vi har i siste liten opplevd at dette blir endret og har da blitt stående igjen med avtalebrudd og økte kostnader som en konsekvens.

Stemmer for: 5

Forslaget falt.

 

7.8. Utgikk til fordel for sak 22.

 

7.9.

Gruppe 6 foreslår en endring som gjør at 2 (eller flere) duer for samme medlem som oppnår identisk mpm ikke kan få samme NM-poengsum. Samtidig så må det ivaretas at dersom det er to forskjellige medlemmer som oppnår identisk mpm må de få samme NM-poengsum.

Begrunnelse: Vi ønsker å fjerne muligheten for å spekulere i dette ved hjemkomst. I dag kan man f. eks oppnå 100 NM-poeng på due nr.1 og 2 (hos samme medlem). Slik kan det ikke være.

Støtter forslaget: Enstemmig vedtatt.

 

7.10.

Gruppe 6 foreslår at det innføres maks km-grense på innstillinger til NM-slipp. Erfaringen fra de siste årene viser at det i noen tilfeller anmeldes f. eks. 400 km til klasse 3 KD.

Begrunnelse: Gruppene må sørge for å anmelde slipp som dekker innstillingene slik at det ikke er for store forskjeller gruppene i mellom.

Forslaget falt mot 6 stemmer

 

7.11.

Gruppe 6:

Slippreglementet punkt A 4 f) sier følgende:

Flyr et aktivt slag med duer fra flere separate slag/avdelinger på eiendommen skal gruppens kontrollkomite fastsette en posisjon – et midtpunkt mellom disse. Gruppens kontrollkomite er ansvarlig for at koordinatene er riktige etter reglement og bestemmelser. Dette er en kontrollhandling.

Dette må endres til at det alltid er det slag/avdeling med kortest avstand som skal være det som oppmåling registreres på, alt annet blir etter vår oppfatning feil. For de grupper som flyr i flere retninger må kontrollkomite i gruppe før sesongen beslutte hvilket slag/avdeling oppmåling skal gjelde fra for medlemmer som faller i kategorien.

Begrunnelse: Dagens formulering gir for store rom for tolkning. Det må alltid være prinsippet om at slag/avdeling med kortest oppmåling skal være tellende.

Forslaget falt mot 6 stemmer

 

7.12.

Gruppe 6 foreslår at lovverket til NBF oppdateres med en paragraf knyttet til habilitet.

Begrunnelse: Lovverket til NBF sier ikke noe om habilitet i forhold til styrebehandling av saker hvor gruppen til ett eller flere NBF styremedlemmer er part. Med erfaring fra årets sesong må dette klargjøres. Dette ønsker vi at representantskapsmøtet skal ta en beslutning på. Vår klare mening er at det ikke skal være rom for å erklære noen styremedlemmer inhabile med mindre vedkommende er personlig gjenstand for en sak.

Styrets kommentar: Her foreligger ingen forslag fra gr. 6. Dette kan være et tema som kommende styre kan ta tak i og fremlegge for diskusjon på formannsmøte 2019.

Styrets kommentar enstemmig vedtatt. Neste styret behandler forslaget og kommer med forslag om inhabilitet til formannsmøtet 2019.

 

7.13.

Gruppe 6 vil ha en ny stemmeopptelling knyttet til saken som ble behandlet på ekstraordinært representantskapsmøte 3/11-18.

Begrunnelse: På bakgrunn av de opplysninger som nå foreligger vil vi be om at representantskapet rydder opp i forhold til avstemning på ekstraordinær generalforsamling. Det som fremkommer i mail fra sekretær 13/11-18 viser at stemmegrunnlaget fortsatt er feil, både med tanke på årstall og antall stemmer pr. gruppe.

Det må være hevet over en hver tvil at det til en hver tid er den eksisterende medlemsmassen i de ulike gruppene som skal legges til grunn ved beregningen av antall stemmer. Det skal jo danne et mest mulig rett bilde av medlemsmassen i NBF. Denne konkrete saken gjelder forhold som har funnet sted i 2018 og da kan det ikke være medlemslisten fra 2017 som er gjeldende. Representantskapsmøtet som ble avviklet i januar 2018 representerer avslutningen på en periode og innledningen på en ny. Det velges nytt styre og ny ringliste foreligger på grunnlag av innbetaling innen utløp av 2017. Da er det selvsagt at vi også må rette oss etter de medlemslistene som er gjeldende for 2018. Denne saken har NBF tidligere også linket opp mot representantskapsmøtet i 2019 og selv om det ble et ekstraordinært møte i slutten av 2018 kan ikke NBF velge å basere stemmene på en medlemsmasse som ikke er relevant.

I vedtekts kommentarer vedtatt i 1977 (revidert siste gang 23.01.16) står det følgende):

§ 6. Representantskapets møter. På representantskapet har kun de valgte representanter og styret talerett. Andre kan få uttale seg i saker som angår dem eller som de har spesielle forutsetninger for å uttale seg om. Gruppenes stemmetall avgjøres etter de innbetalte medlemmer til NBF. Går et medlem over fra en gruppe til en annen i løpet av året, må dette spesielt meddeles NBF og han/hun vil telle med i medlemstallet til den gruppe han står i ved årets avslutning.

For ordens skyld limes også inn tekst fra lovverket §5 – Representantskapets sammensetning:

§ 5. Representantskapets sammensetning. Representantskapet består av styret og inntil 2 valgte representanter fra hver gruppe. Hver gruppe har stemmetall etter 10 % av gruppemedlemmene med vanlig forhøyelse. Passive grupper kan møte med inntil 2 representanter og har stemmetall som for de aktive gruppene. Slike grupper har dog ikke stemmerett i saker som har med kappflyvning å gjøre.

På det ekstraordinære representantskapsmøtet var det feil både knyttet til antall stemmer, samt at passive grupper ble tillatt stemmerett. Dette kreves korrigert.

Styret: Denne saken er behandlet på ekstraordinært representantskapsmøte 3.11.18. Saken er ferdigbehandlet og resultat foreligger. Denne saken avvises.

Stemmer for at saken skal tas opp på nytt: 11

Forslaget falt mot 11 stemmer.

 

7.14.

Gruppe 7 foreslår at NBF utgir Norsk Tidsskrift for Brevduesport med ett nr. i 2019/2020 av en redaktør som har sagt seg villig til å ta ansvar for innhold, tekst, foto, samt layout. Et nummer skal minimum inneholde 24 sider som sendes NBFs styre innen 20.11.19 i en digital utgave for godkjenning av innhold og omfang. Sendes trykkeri innen 1.12.19 og er ferdig trykket i god tid før den 1.1 2020 og legges fram på repr. møte i 2020 til fordeling til gruppene som fordeler til gruppens NBF-medlemmer. Repr. møte bestemmer hva redaktøren skal ha i godtgjørelse for arbeidet som utbetales først etter at tidsskriftet foreligger på Repr. møte. Gr. 7 fremmer dette forslag for fortsatt å holde liv i NBFs Tidsskrift for Brevduesport som medlemsblad.

Begrunnelse: I NBFs vedtekter § 11. Tidsskriftet står følgene: Norsk Tidsskrift for Brevduesport utgis som medlemsblad. I NBF har vi både aktive og passive medlemmer som betaler sin kontingent og som ikke har tilgang til NBFs hjemmeside og dermed står utenfor den kontakten som et medlemsblad skal og bør være bindeleddet til NBFs styre og hovedorganisasjon. Lars Corneliussen er villig til å gå inn som redaktør med en prising på 8000 kr for arbeid med innhold og trykking av ett slikt tidsskrift. Vedtatt enstemmig på halvårsmøte i gr.7 den 9.november 2018.

Enstemmig vedtatt.

 

7.15.

Gruppe 8: Maksimum 2 fra hver gruppe kan sitte i NBFs styre.

Enstemmig vedtatt slik forslaget framstår i dag.

7.16.

Gruppe 8 ønsker å endre slik at ikke alle nøkkelfunksjoner i NBF går ut samtidig foreslår derfor følgende:

President velges hvert år,

sekretær og styremedlem/materialforvalter velges for 2 år

det samme gjør styremedlem/ økonomiansvarlig og Utrekningsansvarlig,

for å komme inn i disse rutinene foreslår vi at årsmøte velger sekretær og styremedlem/matrialforvalter for 1 år disse funksjonene vi deretter velges inn for 2 år ved neste årsmøte.

Enstemmig vedtatt

 

7.17.

Gruppe 8 ønsker endringer i NBFs kryssinger til at 50% kan krysses dog med tak på̊ 15stk dvs at

1 duer = 1 krysset.,

2 duer = 1 krysset ,

3 duer = 2 krysset,

4 duer = 2 krysset,

8 duer = 4 krysset,

16 duer = 8 krysset,

30 duer = 15 krysset,

50 duer = 15 krysset,

Dette fordi kryssing også̊ skal være en konkurranse hvor oppdretter skal kjenne og finne duer som er i best form.

Falt mot 3 stemmer

 

7.18.

Gruppe 8: Formannsmøtet legges et annet sted enn Nøsteboden i 2019, styret avgjør hvor.

Støtter forslaget: 15 som er flertall

 

7.19 utgikk etter at det ble stemt over om styrets saker skulle behandles, sak 20, 21, 22 og 23 ble stemt for at skulle behandles mot 6 stemmer

 

7.20.

Styret: Forslag til endring i slippreglementet A. Alminnelige bestemmelser. 9. Generelle regler.

d) Konkurranseduer er duer registrert i innsettingslister for aktive slag i hvert av gruppens slipp. Disse lister skal kunne forevises ved kontroll. Duer som ikke er registrert i innsettingsliste for slippene/konkurransene, kan ikke settes inn i kurver eller slippvogn sammen med konkurranseduene.

e) Duer som ikke er konkurranseduer etter punkt a), kan heller ikke slippes opp sammen med konkurranseduene selv om de har vært transportert i egne kurver.

f) Konkurranseduer fra ulike grupper kan slippes sammen hvis de deltagende grupper er enige om det.

Behandles sammen med sak 7.5

Enstemmig vedtatt.

 

7.21.

Styret:

Forslag til ny formulering i vedtektskommentarer § 3.

Gruppenes og foreningenes organisasjonsform. NBFs vedtekter og slippreglement i NBFs grupper og foreninger kan ikke være i strid med NBFs vedtekter, vedtektskommentarer og NBF sitt slippreglement med tilhørende bestemmelser som NBFs premieringsplaner m.m. På samme måte må foreningene ha lover og bestemmelser som ikke er i strid med gruppeloven. Den enkelte gruppe kan ikke vedta egne regler som er i strid med NBFs vedtekter, vedtektskommentarer og NBFs slippreglement for kappflyvninger. Det er bare NBFs Representantskapsmøte som kan endre vedtektene (2/3 flertall), NBFs slippreglement med NBFs premieringsplaner og øvrige bestemmelser (simpelt flertall). Ingen forening kan melde seg ut av en gruppe eller NBF uten med 2/3 flertall på generalforsamling. Gruppene er opprettet av NBF og kan ikke meldes ut av NBF.

Støtter slik det fremstår: Enstemmig vedtatt.

 

7.22.

Styret: Forslag til slippreglementets alminnelige bestemmelser. NBFs aktive slag kan delta på samtlige kappflyvninger i NBFs mesterskap med ubegrenset antall duer med mindre annet er anført i statuttene i NBFs premieringsplaner og NBFs slippreglementet. En gruppe kan ikke sette begrensning på antall duer som deltar i NBFs mesterskaper på det enkelte slipp. Bare ungduer med fotringer fra det året som ungduemesterskapet avholdes i NBF kan delta i ungduemesterskapene og øvrige premier i NBF for ungduer.

Stemmer for: Godkjent mot 6 stemmer

 

7.23.

Styret:

2 En forening/ gruppe kan ekskluderes fra NBF såfremt den grovt har overtrådt organisasjons lover og øvrige bestemmelser. Forslag om dette skal fremlegges på dagsorden til representantskapsmøte og krever 2/ 3 flertall for å bli vedtatt.

Stemmer for: 18

Mot: 11

Forslaget falt

 

8. Valg av styre og revisorer.

President: Geir Erling Birkeland

Sekretær: Geir Rune Eriksen

Økonomi: Ragnar Lyssand

Utregning: Terje Hjelmaas

Materialforvalter: Gunnar Hatlelid.

Gruppe 1 ba om at valgkomiteen skulle redegjøre for valgkomiteens arbeid i forkant av saken. Valgkomiteens formann var ikke til stede og valgkomiteens representant kunne ikke redegjøre for arbeidet.

Støtter : Vedtatt mot 6 stemmer.

 

9. Valg av kontrollkomite.

Naveed Akthar

Ole Gjerde

Torleif Aasheim

Stemmer for: 20

 

10. Valg av valgkomite.

Ole Gjerde,

Helge Seldal

Kjell Bynes

Forslaget står.

Ingen motforestillinger

 

11. Møtested for neste representantskapsmøte.

Gruppe 8: Sola Airport Hotell.

 

Ved sekretær

Marianne Walente

Lørdag, 18 Januar 2020
09:56:36