Styre

Styret 2018 har bestått av:

President: Stein Thorsen (-> 18.01.19)

Sekretær: Marianne Walente

Økonomiansvarlig: Ragnar Lyssand

Styremedlem/ utregningsansvarlig: Roy Inge Johnsen (-> 03.11.18)

Styremedlem/ materialforvalter: Ingvar Kluge

Regnskapsfører: Sidsel Alstad

Revisor: Georg Velde

Revisor: Jan Inge Våge

Redaktør: ....

Webredaktør: Marianne Walente

Kontrollkomité: Roy Inge Johnsen, Ole Gjerde

 

I 2018 har NBF stått på egne ben når det gjelder NBFs resultatservice www.brevduen.no. Naveed Akthar klargjorde programmet for å lage karfiler fra og med 2018. Dette har fungert ypperlig. Det fleste grupper benytter også SMS-varsling. Ellers har 2018 vært et utfordrende år for et splittet styre etter at flertallet i styret vedtok at den måten gruppe 6 hadde gjennomført sine slipp på ikke kunne godkjennes. Et styremedlem valgte å trekke seg fra styre i forbindelse med ekstraordinært representantskapsmøte i november 2018, et annet valgte å trekke seg fra styret i januar 2019. Stein Thorsen har vært president i Skandinavisk Brevdueunion i 2018.

Medlemstallet Den totale medlemsmassen i 2018 har vært 319 medlemmer, fordelt på 211 aktive, 81 passive, 13 junior, 4 æresmedlemmer og 10 direkte tilsluttet. I 2017 var medlemstallet 340, så det har da vært en liten nedgang på medlemmer.

Økonomi

NBF har for tiden en stabil og god økonomi med god kontroll over regnskapsførsel av Sidsel Alstad.

Representantskapet vedtok følgende:

1. Det ble redusert antall mesterskap i NBF

2. Det ble vedtatt ny formel for utregning av essduer

3. Det ble vedtatt at NBFs kontrollkomite fra 2018 skal gjennomføre minimum 2 tilfeldige kontroller av NM/ NBF-slipp gjennomført av grupper i NBF.

4. Det ble vedtatt at bare elektroniske ringer solgt av NBF er godkjent.

5. Styret fikk fullmakt til å godkjenne nytt slippreglement

 

Ekstraordinært representantskapsmøte

I 2018 hadde gruppe 6 anmeldt dobbeltslipp samtlige slippdager. På det ene slippe hadde de anmeldelser til NBF mesterskapene og hadde satt grense på 8 sendte duer per medlem i gruppen. Dette brøt med premieringsplanens prinsipp som hele tiden har vært at det ikke skal være noen begrensning på antall sendte duer. Etter henvendelse fra flere grupper angående dette fattet styret følgende vedtak:

Styrevedtak 05.06.2018:

Styret godkjenner ikke gruppe 6 sin måte å gjennomføre slipp på 200 km, med anmeldelser til NBFs mesterskaper, så langt i 2018. De resultatene gruppe 6 har til NBFs mesterskap på slipp fra Kråkenes Fyr, 200 km, fram tom 05.06.18 vil bli annullert. Det er kun representantskapet som kan gjøre endringer i premieringsplanen. Styret tilbyr gruppe 6 å flytte sine anmeldelser til de resterende 200 km som er på slipplanen, eventuelt gjennomføre slippene på nytt, der gruppe 6 sine medlemmer konkurrerer på samme vilkår som de øvrige medlemmene i NBF. Enstemmig vedtatt Eventuell klage på vedtak må fremmes på representantskapsmøtet 2019.

Den 27.08.18 krevde gruppe 6 og 18 at NBFs styre innkalte til ekstraordinært representantskapsmøte med henvisning til Norges Brevdueforbunds vedtekter § 6 «Representantskapets møter». Begrunnelsen var at de ville ha opp saken angående gruppe 6 sine resultater for 2018 hvor NBFs styre har vedtatt at flere av disse skal annulleres (ref. Styrevedtak 05.06.18).

Det må bemerkes at i mellomtiden hadde gruppe 6 totalt ignorert styrets vedtak og fortsatte å fly som tidligere nevnt som igjen medførte brudd på NBFs Vedtekter § 1. «Formålsparagrafen m/kommentarer». Revidert siste gang 23.01.16. Vedtektskommentar § 1 sier følgende: Med gjensidige forpliktelser menes at gruppene forplikter seg til å overholde de pålegg, frister og bestemmelser som blir bestemt av representantskapet og det valgte styret. Styret i NBF forplikter seg til overfor gruppene å gjennomføre de oppgaver som er dem pålagt gjennom § 8 i vedtektene.

Styret la derfor et tillegg til styrevedtaket ad 05.06.2018. Tillegg: Etter at gruppe 6 mottok overstående styrevedtak har de fortsatt å sende bare maks 8 duer pr medlem på slipp som er anmeldt til NM/NBF mesterskap. En naturlig konsekvens av at Gr. 6 ikke etterkom styret i NBF sitt vedtak av 5.6.18, men fortsatt med å sende maks 8 duer pr. medlem til anmeldte slipp i NM/NBF mesterskap, kl. 1, 3 og 10, må da bli: Alle slipp som Gr. 6 har arrangert på beskrevet måte (maks 8 duer pr. medlem) vil få samme behandling og gå inn under samme vedtak som skal behandles på nåværende ekstraordinære generalforsamling. På møtet ble det stemt om representantene støttet styrets vedtak m/ tillegg eller om de støttet gruppe 6 i at styrevedtak ad 05.06.2018 skulle oppheves.

Det ble vedtatt at styrets vedtak av 05.06.2018 m/ tillegg ble stående.

Gruppe 6 ønsker å ha med at de ikke har fått svar på hva de har brutt etter gjentatte henvendelser til styret.

 

Resultater 2018

Klasse 1: Norgesmesterskapet: Karl Kristian Olsen, gruppe 7.

Klasse 2: Norgesmesterskap Junior: Kjartan Aase, gruppe 18.

Klasse 3: Kortdistansemesterskapet: Karl Kristian Olsen, gruppe 7.

Klasse 4: Kortdistansemesterskapet Junior: Kjartan Aase, gruppe 18.

Klasse 5: Mellomdistansemesterskapet: Karl Kristian Olsen, gruppe 7.

Klasse 7: Langdistansemesterskapet: Khuram Shazad, gruppe 1.

Klasse 10: Ungduemesterskapet: Jan Inge Auestad, gruppe 8.

Klasse 11: Ungduemesterskapet Junior: Einar H. Sunde, gruppe 18.

Klasse 12: Årets Sprinter: Due nr. 022-17-0137, Roy Inge Johnsen, gruppe 6.

Klasse 14: Essduer hanner: Due nr. 007-16-0081, Karl Kristian Olsen, gruppe 7. Essduer hunner: Due nr. 015-16-1082, Ingvar Kluge, gruppe 8.

Klasse 15: C.S. Pettersens Minnepremie: Due nr. 007-16-0081, Hastighet 464,58 mpm. fra Snåsa 600 km, Karl Kristian Olsen, gruppe 7.

Klasse 17: Årets Ungdue i NBF: Due nr. 015-18-0757, Jan Inge Auestad, gruppe 8.

Klasse 18: NBFs rekruttmesterskap: Reidar Ørmen, gruppe 7.

 

Skandinavisk mesterskap

Beste norske resultater i SBU er av Karl Kristian Olsen, gruppe 7 med 5722 poeng, T & I Aaberg, gruppe 5 med 5638 poeng og Ingvar Kluge, gruppe 8 med 5536 poeng. Kjenner foreløpig ikke til resultater fra de øvrige landene.

 

FCI EM

Ble i år igjen avholdt i Mira, Portugal. Ingen av de norske duene ble plasserte i finalen. Beste norske resultat ble det av 026-18-1809 til Tim Igelkjøn, 026-18-1249 til Team Ray og Svein Veland og 002-18-155 til T & L Corneliussen.

 

SBU

I 2018 ble SBU landskampen avholdt hos Team Femhøje og det ble norsk seier med due nr. 04-16-0159, tilhørende Arvid Myreng, gruppe 2. Den kom på 1374 mpm. Andre due kom på 1232,90 mpm og tilhørte Helle og Jens Pedersen fra Danmark, mens tredje duen kom på 1168,88 og eies av Kenneth og Peter Bjørk fra Sverige. Norge vant også landskampen, lag, foran Sverige og Danmark på tredje. Laget bestod av nevnte due til Arvid Myreng, i tillegg bidro 08-18-0810 til Trym A Slettner og 24-18-0410 til Kjell Haldorsen.

 

NBFs Landsutstilling

Mangler resultater fra landsutstillingen

 

Årsberetning NBFs dommerklubb 2017

Årsmøte i NBFs Dommerklubb i Brædstrup søndag 11. november 2018 kl.10:30

1. Åpning ved formann Jan Inge Våge.

 • Skriv til Dommerklubben ved president i NBF Stein Thorsen ble referert av formann Våge.

2. Årsmelding ved sekretær Tom Corneliussen.

 • Godkjent med kommentarer. (skrivefeil)

3. Økonomirapport v kass. Gunnar Hatlelid.

 • 19160 kroner for salg av ringer 2017 ble overført til dommerklubben i 2018.Dommersamling med danske dommerkollegier i Brædstrup er planlagt i lang tid , og endelig blitt realisert. Dette er kostnadskrevende , men svært nyttig og viktig . Dommerklubben kan søke om økonomisk støtte fra NBF.
 • Fastsettelse av kjøregodtgjørelse: 3,50 kroner per kilometer
 • Dommergodtgjørelse: 1000 kroner + 15 kroner per due (dommerkort inkludert)

4. Valg.

• Hele styret gjenvalgt:

 • Formann: Jan Inge Våge
 • Sekretær: Tom Corneliussen
 • Kasserer: Gunnar Hatlelid
 • Sportslig utvalg: Jan Inge Våge og Tom Corneliussen
 • SBU-dommer: Jan Inge Våge

5. Planer for kommende sesong og sesonger (tiltak, innspill til drøfting)

• Innspill fra Stein Thorsen:

 • Roll-ups (PR-materiale innkjøpt av NBF). Pynte lokalene også i forbindelse med utstillinger med disse?
 • Brevduearrangement på Nøsteboden/Lorry/Etne. Kan dommerklubben koble seg på her?
 • PowerPoint i forbindelse med utstilling er dette en idé?

• Drøfting av eventuell hospitering på landsutstilling Danmark, Norge, Sverige. SBU-premie på hver av de skandinaviske landendes landsutstilling.

• Bestilling av dommer til regionale utstillinger må inn i NBFs årshjul. Frist for bestilling av dommer 25. oktober hvert år, slik at dette er klarlagt når dommerklubben møtes for sitt årlige møte medio november.

• Det er nå kommet inn henvendelser om følgende regionale utstillinger:

 • Lørdag 12. januar 2019 i Bergen: Knut Austreim og Gunnar Hatlelid dømmer.
 • Søndag 13. januar 2019 i Haugesund:
 • Lars Corneliussen jobber for en østlandsutstilling.

• Landsutstilling 2019: 25. – 27. januar 2019. Følgende dommere skal dømme:

 • Gunnar Hatlelid
 • Lars Corneliussen
 • Knut Austreim

• Grand Prix-kåring 2018: Evaluering av hvordan dette fungerte på landsutstillingen 2018.

• Samtale om tilbakemelding til den danske dommerklubben for samarbeidet rundt dommersamlingen november 2018.

NBF dommerklubb ved sekretær Tom Corneliussen.

 

Tidsskriftet

Det ble på forrige årsmøte bestemt at NBF skulle forsøke å få til et samarbeid med DDB angående tidsskriftet. Grunnet diverse omstendigheter ble det dessverre aldri noe av dette. DdB har hatt store interne utfordringer som har gjort at vi måtte stille saken om tidsskrift via DdB på vent. Denne sak må igjen fremmes av nytt styre i 2019/event vedtak på rep.møte 2019.

 

Websidene www.brevduesport.no og www.brevduen.no

Marianne Walente har også i 2018 fungert som webredaktør.

På www.brevdeusport.no ble det i 2018 ble det publisert 57 nye websider i 2018 01.01.2018 – 31.12.2018 har det vært 120.496 besøk på siden, som gjennomsnittlig har brukt 1m 2s på siden. Annonsører har vært DaPiRace, Pigeon Vitality, Team Femhøje og Helgesen Racing Pigeons.

På www.brevduen.no har det vært 106.349 besøk fra 01.01.2018 – 31.12.2018 som gjennomsnittlig har brukt 4m 57s på siden.

På Facebook: https://www.facebook.com/NorgesBrevdueforbund/ har vi nå 1165 som likes.

På Twitter : https://twitter.com/brevduesport har vi nå 372 følgere.

På Google+: https://plus.google.com/+BrevduesportNorge har vi fortsatt bare 9 følgere. .

 

Utfordringer i styre 2018:

Det har bare vert avholdt 2 styremøte i NBF sitt styre i 2018 hvor alle valgte styremedlemmer var tilstede. Møte 2 var et «orienteringsmøte» om saken til gruppe 6. Etter at styrevedtak av 5.6.18 ble fattet har det vert liten kontakt mellom styremedlemmer fra gr 6 (Thorsen/Johnsen) og det øvrige styre. Dette har gjort at styre i NBF ikke har fungert optimalt. Dette tema kan utdypes dersom det fremkommer ønske om dette fra rep.møte 2019.

 

Ved NBF sekretær

Marianne Walente

Fredag, 28 Februar 2020
05:39:36