Sted: Engensenteret, Bergen Tid: 03.11.18 kl. 10:00 – 12:15

Tilstedeværende:

Styret:

President: Stein Thorsen

Sekretær: Marianne Walente

Økonomiansvarlig: Ragnar Lyssand

Utregningsansvarlig: Roy Inge Johnsen

Styremedlem: Ingvar Kluge

Gruppe Representant Stemmetall
1 Naveed Akthar 3
2 Stiller ikke 1
3 Stiller ikke 2
4 Stiller ikke 1
5 Kenneth Silkebekken 4
6 Roy Inge Johnsen 5
7 Arne Knudsen 3
8 Trygve Tjessem 4
9 Stiller ikke 2
10 Stiller ikke 1
11 Stiller ikke  
12 Winston van der Pool 1
13 Geir Erling Birkeland 1
14 Edvard Engelsen 2
16 Stiller ikke 1
18 Rolf Helge Aspen 2
  Sum 33

 

Bakgrunn for møtet:

Gruppe 6 og 18, den 27.08.18 krevde at NBFs styre innkaller til ekstraordinært representantskapsmøte, med henvisning til Norges Brevdueforbunds vedtekter § 6 Representantskapets møter, begrunnet med at de vil ha opp saken angående gruppe 6 sine resultater for 2018, hvor NBFs styre har vedtatt at flere av disse skal annuleres (ref. Styrevedtak 05.06.18).

Presidenten åpner møtet og foreslår seg selv som møtedirigent, det kommer ingen motforestillinger mot det.

Gruppe 14s representant blir ansvarlig for opptelling av stemmer.

Da det har kommet flere tilhørere utenom selve representantskapet, foreslår sekretær at møtet foregår uten tilhørere da det er en svært betent sak, den handler om gruppe 6 og vi er i Bergen. Dette møtet burde vært avholdt på «nøytral» grunn og det fryktes at tilhørere kan påvirke diskusjonen.

Gruppe 6 ønsker å ha protokollført at de er sterkt uenig i forslaget.

Etter noe diskusjon fram og tilbake avviser møtedirigent at dette skal stemmes over med grunnlag i NBFs vedtekter.

 

Saksbehandling:

a) Gruppe 6 legger fram sin sak.

Gr. 6 sin bakgrunn for valgt løsning med tanke på NM-anmeldelser

Hver helg arrangerer gr.6 to slipp fra 100 eller 200 km. Duene blir sluppet med 30 min. mellomrom. I det første slippet kan hvert medlem sette inn maksimalt 8 duer. Innstillingene til NBF premier på slipp fra 200 km går på dette slippet. Henvendelsene som tidlig i sesongen kom til styret i NBF gjaldt slippene fra 200 km der medlemmene i gr.6 flyver til NBF mesterskapene.

Bakgrunnen for at gr.6 har gått for denne modellen er et kompromiss internt i egen gruppe i fjor høst. Vi opplevde i 2016/2017 at det var noen få store dominerende slag som sendte et betydelig antall duer (to slag hadde gjerne over halve flokken), som ga disse slagene et fortrinn som det ikke var mulig for størstedelen av medlemmene å påvirke gjennom kvalitet/trening/kondisjon/ motivasjon. På medlemsmøter i fjor høst var det flere forslag på bordet som ble diskutert, som f. eks seksjonsinndeling på ungdueslipp og korte slipp for de voksne.

Vi hadde noen runder internt, og så kom det et forslag som de aller fleste syntes var interessant. Det var som følger (limt inn fra protokollen fra vår generalforsamling i desember 2017):

  1. Sportsmesterskap gruppe, og forbundsinnstillinger 200 km, foreslås begrenset til maks 8 duer pr slag, hvor det er 2 tellende duer. Dette gjennomføres som dobbelt      slipp hvor da oppslipp av pulje 2 er uten noen begrensinger på antall sendte duer. Alle slipp vil telle på gruppemester åpen.

Det ble, mot 4 stemmer, vedtatt at dette skulle gjelde for både 100 km og 200 km.

På denne måten så konkurrerer alle medlemmene i gruppen under like vilkår, det er i betydelig større grad kvalitet/trening/kondisjon/motivasjon som avgjør slippene, og ikke beliggenhet/antall duer i flokken for noen få medlemmer som avgjør.

Dette var det stor enighet om var en god måte å løse det på. Alternativet ved å kjøre et klassisk NM-oppsett ville resultert i at mange medlemmer rett og slett ville sluttet, fordi noen få store slag preger alle de korte slippene på den måten de gjorde. Erfaringene fra de slippene vi har gjennomført så langt har vært veldig positive og stemningen blant medlemmene deretter.

Gr.6 har alltid vært opptatt av å opptre ryddig, og vi har aldri intensjoner om å drive med «smarte løsninger» for å omgå regelverket. Dette handler om at vi har gjort tiltak for å beholde den medlemsmassen vi har, og som vi har klart å gjenreise etter å ha ligget med brukket rygg i mange år, samt at alle medlemmene skal konkurrere på mest mulig like vilkår.

Et vesentlig moment som også må vektlegges er at gr.6 ikke gir seg selv noe konkurransefortrinn ved å anmelde slik som det er gjort. Det har alltid vært slik at jo flere deltagende duer det er på et slipp, jo flere duer får poeng og til mindre avstand er det i poeng fra plassering til plassering. Det gr.6 har gjort medfører at det er færre duer som får poeng enn hva som ville vært realiteten ved en klassisk anmeldelse.

 

Gr. 6 sin argumentasjon for hvorfor vedtaket må oppheves

Gr.6 registrerte med stor skuffelse det vedtaket som ble fattet 05.06.2018 og er særdeles uenig i de vurderingene som er gjort.  

I NBF sitt styremøte 24.05 så ble saken diskutert og det ble forelagt informasjon til styret med bakgrunn for valgt anmeldelse. Konklusjonen i dette styremøtet var at det var et informasjonsbehov ute i gruppene slik at de også kjente til bakgrunn. Samtidig ble det gjort klart at gr.6 risikerte å få sak reist på kommende representantskapsmøte hvor noen grupper kunne komme med krav om at resultatene ble strøket. Denne risikoen var gr.6 tydelig på at vi var innforstått med. Gr.6 anså derfor saken å vare frem til representantskapsmøtet siden det er dette som vårt høyeste organ som da eventuelt skal ta stilling til sakene som blir rapportert. Vi ville da bruke tiden frem mot formannsmøte/representantskapsmøte til å argumentere for vårt syn og være konstruktiv i forhold til eventuelle endringer som ville komme med tanke på slippreglement og premieringsplan. 

Så kommer det et brev 31.05 fra et medlem som uttrykker skuffelse over at styret ikke tar tak i saken. Dette brevet inneholder ingenting nytt i forhold til det som saken handler om. Det repeteres at noen er av den oppfatning at gr.6 handler i strid med NBF’s premieringsplan. Det brukes fra NBF sin side argumentasjon som at gr.6 «bryter viktige prinsipp som premieringsplanen er bygget opp omkring». Videre hevdes det at man på den måten «ikke får lik konkurranse gruppene i mellom hva gjelder flyvninger til mesterskap i NBF». 

På denne bakgrunn så velger da NBF v/sekretær å ta nytt initiativ i saken og det kalles inn til nytt styremøte hvor da Stein Thorsen og Roy Inge Johnsen ikke er tilstede grunnet påstått inhabilitet (begge er medlemmer i gr.6). Vedtaket 05.06 er da fattet av de tre gjenværende styremedlemmene som representerer gr.1 (Marianne Walente), gr.5 (Ragnar Lyssand) og gr.8 (Ingvar Kluge). Gr.6 stiller store spørsmålstegn ved om NBF’s styre her ser hva de har gjort når de gjør et vedtak om å annullere gr.6 sine resultater på nevnte slipp. Det som styret da i praksis har gjort, mest sannsynlig ubevisst, er å fremme sine egne interesser både på egne vegne og på sine gruppemedlemmers vegne. Ser man på resultatlistene og «stryker» gr.6 sine medlemmer så står man i all hovedsak igjen med medlemmer i de 3 nevnte gruppene, inkludert seg selv. Har de tre i NBF’s styre vurdert sin egen habilitet i saken? 

Gr.6 har fra dag 1 bedt om at det forevises tekst fra vedtekter/lovverk som sier at vi har brutt disse. Dette er enda ikke fremlagt, annet enn henvisninger til prinsipper og premisser. Det holder ikke til å avgi den straff som her er gjort. NBF har gitt etter for press fra et lite antall grupper og et medlem som ikke var fornøyd med styrets håndtering. NBF har sågar adoptert hele forslaget fra det ene medlemmet med tanke på videre håndtering. At gr.6 blir tilbudt å sette opp nye anmeldelser på gjenværende slipp viser at man ikke har forståelse for hvor gr.6 var i sesongen ved at langt de fleste medlemmene hadde sine duer forberedt til helt andre slipp mens andre igjen stod tilbake med få duer pga tap på slippene gjennom hele mai.  

Gr.6 står da tilbake som offer for en av tidenes alvorligste avstraffelser som overhodet ikke står i samsvar med saker som har vært aktuelle i nyere tid. I 2017 så var det flere grupper som sendte offerduer på flere slipp for å oppnå minste krav til antall slag for å være berettiget til NM deltagelse. Duer som aldri tidligere hadde deltatt på slipp ble sendt direkte til 300/400/500 km for hjelpe de øvrige medlemmene i gruppen med å oppnå minste krav. Sågar ble det bevist at et medlem heller aldri koblet opp sin TauRis etter innsetting etter å ha sendt en due av den sorten som nevnt over. Det kulminerte med at vedkommende fikk en advarsel. Gruppene som drev med denne praksisen (og det var flere) mottok aldri noen reaksjoner. Hvorfor? Det fantes ikke noe i slippreglementet/premieringsplanen å ta dem på. Ei heller ble det den gang referert til prinsipper/premisser slik det gjøres nå. 

Gr.6 anerkjenner fullt ut at et styre skal styre mellom representantskapsmøtene og sørge for at alt fungerer i tråd med vedtekter/slippreglement. Men man kan ikke avsi straff med bakgrunn i prinsipper og premisser, det holder bare ikke.  

Det mest ryddige NBF kunne gjort var å stå ved det som ble diskutert i styremøtet 24/5, at gr.6 informerte og gjorde det klart at vi var klar over og aksepterte risikoen det innebar å kjøre videre. Istedenfor har man bøyd av for et press og snudd bordet, dvs at nå er det ikke lenger opp til andre grupper å anlegge sak mot gr.6 men gr.6 må selv sende en anke til representantskapsmøtet. Med denne manøveren så setter samtidig de 3 styremedlemmene sin egen integritet i spill gitt den positive konsekvensen straffen får for egne resultater og egne klubb-/gruppemedlemmers resultater.  

 

Kort oppsummert så er det noen viktige spørsmål som gruppene må stille seg:

  • Er vedtaket forankret i konkrete paragrafer i lovverk/slippreglement? Før dette spørsmålet kan behandles i gruppene så må alle lese gjennom disse og finne konkrete brudd.
  • Er saksbehandlingen forankret i lovverket, ref. spørsmål om habilitet?
  • Det foreligger flere konkrete brudd på slippreglementet inneværende sesong som ikke har blitt gjort noe med (enda). Hva skal gjøres med disse?
  • Skal vi sitte stille og se på at medlemmer melder seg ut eller skal vi gjøre det vi kan for å beholde dem i sporten? Dette var utgangspunktet for vedtaket i gr.6. 

Gr.6 oppfordrer på det sterkeste om at NBF vedtaket oppheves og at vi kan føre en sunn diskusjon for å klargjøre slippreglement og lovverk for kommende år. Det innebærer at vi alle ser på 2018 som en viktig erfaring men uten å sanksjonere mot noen grupper. Husk at slippreglementet ble hastevedtatt like før sesongen via mail, etter at den opprinnelige saksbehandlingen på representantskapsmøtet ikke kunne gjennomføres grunnet tidsnød. Erfaringen vi har gjort er at vi, og da inkluderer vi hele NBF, ikke gjorde en god nok jobb med revideringen selv om enkeltpersoner brukte mye tid. 

Vi ber gruppene komme til møtet uten bundet mandat slik at vi får en reell saksbehandling.

 

Styret v/ sekretær redegjør for styrets vedtak:

Den 23.05.18 ble NBFs sekretær kontaktet på vegne av flere grupper og tidligere styremedlemmer i NBF angående gruppe 6 og deres måte å gjennomføre årets slipp med anmeldelser til NBF mesterskapene.

Slippene dette gjelder er:

14.05.2018 Kråkenes Fyr, 200 km, kl. 1, 3, 5, S Oppslipp: 16:20

19.05.2018, Kråkenes Fyr, 200 km, kl. 1, 3 Oppslipp: 08:00

Som det framgår har gruppe 6 anmeldt og fått godkjent dobbeltslipp disse helgene med anmeldelser til NBF mesterskapene på kun ett av slippene. Det gruppene reagerer på er at det på slippene med anmeldelser til NBF mesterskapene, sender hvert medlem maks 8 duer hver mens de på slippet uten anmeldelser blir det sendt ubegrenset med duer. Eksempelvis 8 duer på det ene slippet og 113 på det andre.

Gruppene mener at dette bryter med de premissene premieringsplanen til NBF er bygget på og hvor hele hensikten er at duene skal krysses: Eks. Kl.1 - er de første 8 innsatte NM-duer merket med 1. Det at gruppe 6 sine medlemmer setter inn maks 8 duer hver gjør at gruppe 6 konkurrerer på ulike vilkår i forhold til de øvrige gruppene i NBF.

Videre mente gruppene at gruppe 6 fortsatt har mulighet til å rette opp dette, slette resultatene fra de gjennomførte slippene der det er krysset til NBF mesterskapene og kjøre disse på nytt, der de konkurrerer under like forhold som resten av NBFs grupper. Dersom gruppe 6 ikke gjøre det vil det komme sak til representantskapsmøtet fra disse gruppene hvor det protesteres mot gruppe 6 sine resultater til NBF mesterskapene med forslag om at samtlige resultater underkjennes.

Allerede dagen etter 24.05.18 hadde NBFs styre et styremøte der saken ble lagt frem som en orienteringssak. Gjennom styrets medlemmer i gruppe 6, hadde gruppens medlemmer allerede blitt gjort kjent med saken. Det øvrige styret ble informert om at gruppe 6 har hatt både styremøte og medlemsmøte angående saken der styret og medlemmene har valgt å fortsette med deres opprinnelige plan. Gruppe 6 sine medlemmer er da klar over at det er en overhengende fare for at representantskapet kan komme til å underkjenne deres resultater for inneværende sesong. Gruppe 6 ville sende ut en forklaring til de øvrige gruppene i NBF om hvorfor de utfører slippene på denne måten. Forklaringen fra gruppe 6 ble sendt ut den 30.05.18.

Den 31.05.18 mottar styret en mail der et medlem utrykker sin skuffelse over at NBFs styre ikke har tatt tak i denne saken, da mailen fra gruppe 6 også bekrefter at gruppe 6 handler i strid med NBFs premieringsplan.

Samme dag velger NBFs sekretær å ta tak i saken. Det er 5 medlemmer i NBFs styre, hvorav 2 er sentrale medlemmer i gruppe 6. Dette gjelder Roy Inge Johnsen (styremedlem/utrekningsansvarlig) og NBFs president Stein Thorsen. Sekretær tar da kontakt med presidenten og opplyser at styret ser seg nødt for å behandle denne sak og at i behandling av den saken blir president og utregningsansvarlig erklært inhabile på grunn av deres tilknytning til gruppe 6.

Den 05.06.18 avholder det øvrige styrets medlemmer dvs. Marianne Walente, Ingvar Kluge og Ragnar Lyssand styremøte der denne sak står på agendaen.

 

Styrets vurdering:

En av styrets hovedoppgaver er «å utføre alle vedtak fra representantskapsmøter» § 8. 13. Premieringsplanen er vedtatt av NBFs representantskapsmøte(r). Siden innføringen av NM-formelen som beregningsgrunnlag for poeng i mesterskap har det vært en forutsetning at deltakerne skal velge ut sine mesterskapsduer blant de duer som vedkommende medlem setter inn i det aktuelle slippet. Eks: Et medlem setter inn 10 duer på 100 km. "De 8 først innsatte/ kryssede" duer kan ta poeng og de 2 beste av disse er tellende. For å komme frem til "riktig" antall duer ble det i 1986, av daværende styre, foretatt en stor "duetallsundersøkelse." Formålet var å sikre at alle reelt måtte velge sine mesterskaps duer på kort, mellom og lang. Undersøkelsen ble brukt som grunnlag i de vedtak som representantskapet senere gjorde med henhold til antall kryssede duer. Gjennom årene har kryssing av duer vært diskusjonstema, men prinsippet om aktiv utvelgelse har ikke blitt forandret.

Et annet viktig grunnprinsipp i NBFs premieringsplan har vært at deltakerne kan sende så mange duer de ønsker i flyvninger som teller i et mesterskap i NBF. Dette har gjennom årene alltid kommet til uttrykk gjennom måten man har formulert seg på i premieringsplanen: "På 200 og 300 km er de 8 første innsatte NM-duer. Merket N".

NBFs styre mener at gruppe 6 med sin gjennomføring av slipp på 200 km, med anmeldelser til NBF mesterskapene, bryter viktige prinsipp som premieringsplanen er bygget opp omkring. En enkelt gruppe kan ikke uten godkjenning «sette til side» de omtalte prinsipp. Slik får vi ikke lik konkurranse gruppene imellom hva gjelder flygninger til mesterskap i NBF.

 

Styrevedtak 05.06.2018:

Styret godkjenner ikke gruppe 6 sin måte å gjennomføre slipp på 200 km, med anmeldelser til NBFs mesterskap, så langt i 2018. De resultatene gruppe 6 har til NBFs mesterskap på slipp fra Kråkenes Fyr, 200 km, fram tom 05.06.18 vil bli annullert. Det er kun representantskapet som kan gjøre endringer i premieringsplanen. Styret tilbyr gruppe 6 å flytte sine anmeldelser til de resterende 200 km som er på slipplanen, eventuelt gjennomføre slippene på nytt, der gruppe 6 sine medlemmer konkurrerer på samme vilkår som de øvrige medlemmene i NBF.

 

Tillegg:

Etter at gruppe 6 mottok overstående styrevedtak har de fortsatt å sende bare maks 8 duer pr medlem på slipp som er anmeldt til NM/NBF mesterskap.

En naturlig konsekvens av at Gr. 6 ikke etterkom styret i NBF sitt vedtak av 5.6.18, men fortsatt med å sende maks 8 duer pr. medlem til anmeldte slipp i NM/NBF mesterskap må da bli:

Alle slipp som Gr. 6 har arrangert på beskrevet måte (maks 8 duer pr. medlem) vil få samme behandling og gå inn under samme vedtak som skal behandles på nåværende ekstraordinære generalforsamling.

Slippene dette gjelder er:

14.05.2018 Kråkenes Fyr, 200 km, kl. 1, 3, 5, S Oppslipp: 16:20

19.05.2018, Kråkenes Fyr, 200 km, kl. 1, 3 Oppslipp: 08:00

11.10.2018 Kråkenes Fyr, 200 km, kl. A (10) Oppslipp 09:15

Minner om at det i NBFs vedtekter, vedtektskommentarer, vedtatt 1977, revidert siste gang 23.01.16 står følgende i § 1 (vår formålsparagraf):

Med gjensidige forpliktelser menes at gruppene forplikter seg til å overholde de pålegg, frister og bestemmelser som blir bestemt av representantskapet og det valgte styret.

 

Kort pause 

 

Diskusjon i plenum omkring saken 

Det tas en ”runde rundt bordet” der alle representantene får sagt hva de mener og mulighet for å stille spørsmål til styret og gruppe 6. 

Det kommer frem at noen er enige med gruppe 6 i forhold til styrets vedtak mens det er andre som synes det er riktig at styret har tatt tak i saken, men er kritiske til vedtaket styret kom frem til. Det ytres også forståelse for at gruppe 6 har valgt å fly bare 8 duer, men presiseres at dette burde vært holdt på gruppenivå og ikke på NBF nivå.

Det er bra at styret har tatt tak i saken og at gruppe 6 fikk mulighet til å rette opp forhold styrets vedtak omhandlet. Det nevnes at gruppe 6 burde tatt opp dette sammen med gruppene på forhånd. Det ytres at når vi har et styre så bør vi følge det styret vedtar og det reageres på at gruppe 6 fortsatte å slippe med maks 8 duer etter at de mottok styrets vedtak. Det reageres også på at gruppe 6 i sin saksgang henger ut styremedlemmene og deres gruppetilknytning. Gruppene har ikke noe med styrevedtaket av 5.6.18 å gjøre. Gruppe 6 argumenterer for at de valgte å fly på denne måten var for å bevare sin medlemsmasse. Følgende av det de har gjort splitter hele brevdue Norge. Mange som har vurdert om de «gidder» og fortsette med duer etter denne saken.

Gruppe 6 sier at de var klar over at det var å bryte med vedtekter da de fortsatte å fly med maks 8 duer per medlem etter at de hadde mottatt styrets vedtak.

Det kommer spørsmål i forhold til noe i gruppe 6s sak som oppfattes som en ”trussel,” mot en annen gruppe. Man mener dette burde vært tatt opp som en separat sak på formannsmøtet. Gruppe 6 er forså vidt enige, men begrunner dette med at det har blitt en del saksgangen.

Til kommentarer om dette er den strengeste straffen noensinne ble det nevnt at det bare er noen år siden en gruppe fikk annullert alle sine NM resultater. Hvis man blir tatt i doping, er da straffen å bli tatt av listene?

Styret sier at slipplanen ikke hadde blitt godkjent om dette hadde kommet frem ved innsending. Det var kun sendt inn anmeldelser til dobbeltslipp, et slipp uten anmeldelser og et slipp med anmeldelser til NBFs mesterskap.

Styrevedtaket gjelder frem til neste representantskapsmøte. Å protestere på dette er mistillit til sittende styre.

Det stilles spørsmål ved saksbehandlingen og at styret fraskriver seg ansvar. Til det svarer styret at de ikke fraskriver seg noe i denne saken, og at hovedsaken var rettferdig konkurranse i forhold til NBFs medlemmer. Det står heller ikke noe sted at gruppen har lov til å begrense antall duer som blir sent. Da kommer det kommentar om at det heller ikke står i lovverket at gruppe 6 har brutt noen lover. Til det kommenteres det at lovverk kan bli så omfattende at man ikke forstår noe av det. Heller ikke «Norges lover» klarer å fange opp alt. NBF har flydd på samme premisser i 30 år angående kryssing av duer.

Det ytres liten forståelse til at gruppe 6 har trumfet dette gjennom uten å ta det opp på forhånd. Gruppe 6 burde trekke saken og ta den opp på nytt. Gruppe 6 hadde overhodet ikke tenkt at dette var noe kontroversielt, da de bestemte seg for å fly på denne måten i desember i fjor. De stiller spørsmål om de har pådratt seg noen fordel med dette, og nevner mer som de har tatt opp i sin saksgang.

Det kommer spørsmål om gruppe 6 ikke har sett at dette blir en konflikt da de tok det opp i sin gruppe i desember Gruppe 6 har ikke tenkt at dette kommer i konflikt med slippreglementet. Gruppe 6 burde sett at de gjorde noe annerledes da de begrenset medlemmer til å bare sende 8 duer.

Styret kommenterer at de som styremedlemmer er nødt for å ta det opp når de får reaksjoner fra grupper/enkeltmedlemmer i NBF. Dersom ikke hadde de vært et tafatt styre.

Det kommer spørsmål om gruppe 6 har vurdert å trekke sin sak når de har sett hvordan den har eskalert. Gruppe 6 sier at det har vært styremøter hele veien og at de har valgt å ta den risikoen det var å gå videre med sin slippeplan. Det er helt uaktuelt å trekke denne saken.

Styret kommenterer at de aldri tidligere har opplevd at en gruppe totalt har ignorert et styrevedtak. Hvis NBF i fremtiden skal ha grupper som bare overser/ikke bryr seg om de vedtak som styret fatter vil et naturlig resultat bli at det vil bli vanskelig å få noen til å sitte i styret.

Det stilles spørsmål om det er noen igjen til å behandle sakene dersom gruppe 6 sin sak går igjennom. Flertallet i styret, som har fattet det omstridte vedtaket, bekrefter at dersom gruppe 6 sin sak går gjennom vil dette medføre at samtlige trekker seg. Dette vil oppfattes som mistillit til disse.

Det kommer et forslag om at gruppe 6 kan få en advarsel isteden for styrevedtaket som er satt.  

 

Pause

 

Skal man stemme om gruppe 6 skal få en advarsel eller ikke? Styret opprettholdt sitt vedtak og gruppene stemte på 2 alternativ.

Alternativ 1: Støtter styret sitt vedtak.

Alternativ 2: Støtter gruppe 6 sin sak.

 

Avstemning:

Stemmer for styrets vedtak: 15 stemmer

Støtter gruppe 6: 13 stemmer

Blank: 5 stemmer

 

Styrets vedtak av 05.06.2018 m/ tillegg vil da bli stående.

 

Utregningsansvarlig i NBF sitt styre meddeler etter avstemming er foretatt, at han trekker seg fra sitt verv med umiddelbar virkning og begrunner det med at han ikke lenger har tillit til NBF.

 

Representantskapet presiserer at vi nå må tenke fremover, begrave stridsøkser og gå videre.

 

v/ protokoll

Marianne Walente

Sekretær

Onsdag, 26 Februar 2020
06:55:44