Referat fra Representantskapsmøte 2017 

Sted: Quality Airport Hotel Jessheim

Tid: Lørdag 21.01.19 kl. 10:00 - 16:30

1. Ragnar ønsker representantene velkommen til årets møte. Beklager at det i år ikke ble noen utstilling på grunn av «portforbudforskriften» fra Mattilsynet i forbindelse med fugleifluensavirus som er oppdaget i flere land inkludert Danmark og Sverige. Veldig bra at man likevel klarer å avholde live auksjon på fredag.

Vi minnes medlemmer som gikk bort i 2017, med 1 minutts stillhet.

2. Deltagere på NBFs representantskapsmøte 2017 med stemmetall

Rolle

Navn

Antall stemmer

Antall medlemmer 31.12.16

President

Ragnar Lyssand

 

 

Sekretær

Marianne Walente

 

 

Økonomiansvarlig

Tom Corneliussen

 

 

Styremedlem

Utregningsansvarlig

Terje Hjelmaas

 

 

Styremedlem

Materialforvalter

Ingvar Kluge

 

 

Representant gruppe 1

Lars Corneliussen

3

29

Representant gruppe 2

Arvid Myreng

1

13

Representant gruppe 3

Gruppe 13 får fullmakt

2

15

Representant gruppe 4

Gruppe 1 får fullmakt

1

7

Representant gruppe 5

Gunnar Hatlelid

4

37

Representant gruppe 6

Sigurd Torgilstveit/

Tim Igelkjøn

6

61

Representant gruppe 7

Arne Knudsen

Per Kristian Hansen

3

33

Representant gruppe 8

Leif Inge Lura/

Trygve Tjessem

4

39

Representant gruppe 9

Styret får fullmakt

2

21

Representant gruppe 10

Stilte ikke

1

10

Representant gruppe 11

Stilte ikke

1

6

Representant gruppe 12

Ikke aktiv

-

-

Representant gruppe 13

Terje Hjelmaas

2

17

Representant gruppe 14

Stilte ikke

2

16

Representant gruppe 16

Stilte ikke

1

6

Representant gruppe 17

Ikke aktiv

 

 

Representant gruppe 18

Helge Seldal

2

18

Representant gruppe 19

Stilte ikke

1

5

Sum

 

33

333

Stemmetall etter oppmøte

 

30

16 stemmer gir flertall

Opprop av representanter, fullmakter og stemmetall ble godkjent.

 

3. Årsberetningen ble enstemmig godkjent

 

4. Regnskap og budsjettforslag

Økonomiansvarlig leser opp tilbakemelding fra revisorer og forklarer at overskuddet i regnskapet er på grunn av et stort overskudd av chipringer.

Spørsmål til posten om VM duer.

Det står 10.000,- i overskudd på VM duene og hvor blir det av disse?

I 2013 – 2014 ble det vedtatt at overskuddet ble gitt til beste norske resultat.

Det kommer forslag om å sette VM pengene i fond, for så å bruke de til premiering av beste nasjonale resultat.

Hvorfor blir det overskudd? Fordi utgiftene på frakt osv. varierer fra år til år.

Det kommer forslag om at det kan settes opp en uavhengig sum som går til premiering.

NBF bør ta ansvar og følge opp premie til beste nasjonale VM due.

Forutsetningen da vi startet med VM var at dette ikke skulle koste NBF noe å sende duer til VM. Dersom vi åpner for premier her så kan det hende at dette blir en utgift for NBF.

 

Forslag 1: Eventuelt overskudd fra VM duer avsettes i eget fond.

Enstemmig vedtatt. 

Forslag 2.

Når det gjelder premiering så arbeides dette inn i premieringsplanen. Premien finansieres fra VM fondet.

Enstemmig vedtatt

Fører opp på websiden hvem som har vandrepokalen og den skal deles ut på årsmøtet.

 

Driftsregnskap

 • Balanse avskriv GPS
 • Balanse voliere blir avskrevet kommende år og vil da bli NBFs eiendom.

Chiper som ikke virker bør avskrives hvert år. Slik får vi ned verdien på den totale beholdning?

 

Driftsregnskap:  Enstemmig vedtatt

Balanseregnskap: Enstemmig vedtatt.

Budsjett blir behandlet etter innkomne saker da innkomne saker kan ha innvirkning på budsjettet.

 

Orientering v/Per Kristian Hansen om revidering av NBFs slippreglement

Per Kristian Hansen orienterte om arbeidet med å revidere slippreglementet til NBF. Han gjennomgikk et foreløpig forslag. Veien videre er at revideringskomite fortsetter sitt arbeid i 2017. Bruker styret i NBF som medspiller og et revidert forslag vil bli fremlagt for formannsmøte i 2017. Endelig forslag vil deretter bli fremlagt for rep.møte i Bergen 2018.

 

Innkomne forslag:

 

1. Gruppe 8 foreslår endring i NBF`S premiering av essduer.

Grunnlag premiekilometer flyttes fra medlemsmassen til deltakende duer.

Begrunnelse.

Dette er en premiering som går på duene og ikke medlemmene.

Derfor ønsker vi at avstanden som anvendes er gjennomsnittet av de deltakende duer på det enkelte slipp.

Dette medfører at dersom grupper har lenger avstand en det som strengt tatt er nødvendig, så får essduene dette godskrevet.

 Eks 1 gjennomsnitt 95 km  =  95 x 1:100 = 95p, 115km x 1 :100= 115 p

 Eks 2 gjennomsnitt 195 km =  195X1,5:200 = 146 P  220kmx1,5:200 =165p

 Eks 3 gjennomsnitt 295km= 295x2:300= 196p  350kmx2:300  = 233p

 Eks 4 gjennomsnitt 398km = 398 x 2,5:400 = 248p 425kmx2,5:400 = 265p

 Eks 5 gjennomsnitt 500km =500x3:500 = 300p 530kmx3:500= 318p

 Eks 6 gjennomsnitt 590km = 590x3,5:600 = 344p 630km x 3,5:600 = 367 p

 Kommentar fra styret sak 1:

 Gruppe 8 bør begrunne forslaget bedre før representantskapsmøte.

 Stemmer for utsettelse: 7 stemmer for

Stemmer for forslaget: 14 stemmer for.

Stemmer mot: 16

Forslaget falt.

 

2. Gruppe 1 vil gjerne at det er en regel som sier noe om siste frist for innlevering av klokker etter slipp.

Utregningsansvarlig kommenterer: - Tauris har kommet med en løsning hvor resultat kan sendes direkte til utregner slik at det ikke lenger er noe problem for de med lang avstand.

Kommentar fra styret sak 2:

Gruppene kan selv lage sitt interne regelverk så lenge dette ikke er i strid med NBF sine lover eller vedtekter. Slippreglementet er ft under revidering og styret mener at dette forslag bør oversendes revideringskomite for videre behandling. Det er viktig at denne komite ser «helheten» omkring slipp/utrekning når nytt forslag til reglement skal fremlegges.

22 stemmer for at forslaget sendes over til revideringskomiteen

 

3. Gruppe 1 vil gjerne at det  i NBFs slippreglement er en regel hvor det fremgår hvor lang tid gruppa skal sitte på slippkontrollmateriale

Kommentar fra styret sak 3:

Slippreglement er ft under revidering og dette forslag bør oversendes revideringskomite for videre behandling jfr. også styrets kommentar til sak 3.

Forslaget oversendes revideringskomiteen

 

4. Gruppe 1 vil gjerne at det utarbeides et felles skjema som alle grupper i NBF benytter som plombeskjema og oppslippserklæring.

Kommentarer fra styret sak 4:

Gruppe 7 hadde med 4 eksemplarer av skjemaer som de bruker. Disse sendes digitalt til Marianne, som legger det ut til nedlastning på brevduesport.no.

 • Skjemaene ligger nå på brevduesport.no.
 • Det framkommer ønske om NBF logo på hvert dokument.

 

5. Gruppe 1 ønsker en diskusjon rundt poengsystem og kryssing i NBF klasse 10

Medlemmer kan krysse 20% av sine innleverte duer NBF-klasse 10. Alle medlemmer kan uansett krysse minimum 8 duer. For eksempel så vil et slag som leverer inn 50 duer få muligheten til å krysse 10 duer (20% av 50 = 10). Et slag som leverer inn 10 duer vil fortsatt få krysse 8 duer. 

Kommentar fra styre sak 5:

Styret støtter ikke forslaget.

Stemmer for: 1

Forslaget falt.

 

6. Gruppe 1 foreslår et åpent mesterskap for voksne duer i NBF der alle innleverte duer er poenggivende. Et slikt åpent mesterskap skal følge de samme slipp som klasse 1, og poengformelen skal være den samme som i klasse 1. Kongepokalen går fortsatt til klasse 1.

Kommentar fra styre sak 6:

Styret støtter forslaget. Imidlertid vil en bemerke at alle «nye mesterskap» gjør at premieutgifter til NBF øker.

Stemmer for: 24 stemmer

Forslaget ble vedtatt. Styret får fullmakt til å sette dette inn i premieringsplanen

Stemmer for 5 premier: Enstemmig vedtatt.

 

7. Gruppe 1 foreslår et åpent mesterskap for unge duer i NBF der alle innleverte duer er poenggivende. Et slikt åpent mesterskap skal følge de samme slipp som klasse 10, og poengformelen skal være den samme som i klasse 10.

Kommentar fra styre til sak 7:

Styret støtter ikke forslaget. NBF har i dag en rekke mesterskap som blir premiert. De fleste av disse går på voksne duer. Dette synes styre er riktig da ikke alle medlemmer i NBF flyr sine ungduer. Dagens klasse 10 og 17 mener styre er en balanser premiering av ungduer i NBF regi.

Stemmer for: 4

Forslaget falt.

 

8. Gruppe 1 mener at det er i Mattilsynets interesse at alle duer i Norge vaksineres (også duer tilhørende passive medlemmer). Gruppe 1 mener at NBF bør henvende seg til Mattilsynet om denne problemstilling og at kostnaden for vaksine eventuelt kan dekkes av Mattilsynet. Begrunnelsen for forslaget er at dette sikrer at alle duer i Norge blir vaksinert.

Kommentar fra styre til sak 8:

Styret støtter ikke forslaget. «Rutiner for vaksinering av duer i NBF» ble revidert i november 2016. Vi har i dag en vaksinasjonsrutine som er «avklart» med Mattilsynet og styret mener at vaksinasjon av duer må gjennomføres slik det fremgår i ny revidert rutine.

Stemmer for:  4

Forslaget falt.

 

9. Gruppe 9 vil foreslå ovenfor formannsmøte /representanskapsmøte et Nasjonalslipp fra Duvberg 24/6-2017. Samlet oppslipp.

Premiering: Diplom til 3 beste hastighetene + diplom til beste i hver gruppe.

Slippkoordinator Øst: Lars Corneliussen

Slippkoordinator Vest: Rune Berg.

Dersom været forhindrer felles oppslipp Øst/Vest vil status bli endret til landsdelslipp.

Kommentar fra styret til sak 9:

Styret vil at representantskapet avgjør denne sak. Imidlertid var det ikke full enighet omkring et slik arrangement på årets formannsmøte.

Stemmer for: 16

Da blir det Nasjonalslipp 24/6 – 2017.

 

10. Avtale med Naveed Akthar i forbindelse med NBFs Resultatservice

- Styret legger fram forslag til avtale.

Enstemmig godkjent.

Godkjennelse på at vi videreutvikler NBF  resultatservice.

 • Enstemmig vedtatt.

 

11. Tidsskriftet

Tidsskriftredaktøren har sendt inn et skriv til styret om at han trekker som redaktør.

Hvordan ser vi på framtiden til tidsskriftet? Skal det være digitalt eller skriftlig?

 • Resultatnummeret ”spiste opp” nesten hele budsjettet
 • Ett  ”normal” nummer koster kr 32, ca. kr 60 ferdig utsendt. Vi produserer ca. 400 blad/ nummer pr produksjon
 • Vi må stikke fingeren i jorda og innse at interessen for bladet er sunket. ”Alle” vil ”ha” bladet, men ingen vil bidra.
 • Stig har et interessant forslag i forhold til video osv.
 • Vi må ta en beslutning om veien videre i forhold til tidsskriftet på representantskapsmøte.

Det er både de som er for styrket webvirksomhet, og de som vil ha tidsskriftredaktør. 

Etter mye diskusjon fram og tilbake kom det frem at Glenn Johansen gruppe 7 tilbyr seg å være ny redaktør dersom ingen andre ville ta vervet. Tilbud fremsatt via Lars Corneliussen som hadde hatt kontakt med Glenn.

Glenn Johansen har i ettertid bekreftet dette for styret, og blir da ny redaktør.

 

12. Fastsettelse av kontigenter NBF

Styret foreslår at kontingenten for 2018 er lik den som var i 2017 + indeksregulering

Aktive: kr.535,-   

Passive (inkluderer også tidligere støttemedlem og direkte tilsluttet): kr.325,-  

Junior:    kr.285,-  

Enstemmig vedtatt

 

13. Nedleggelse av grupper

Gruppe 12 har i over 10 år vært uten funksjon og uten medlemmer.

Styret foreslår å avvikle denne gruppe.

Gruppe 17 bestod/ består kun av et medlem som har flagget ut av Norge. Styret foreslår også å avvikle denne gruppe

Eneste klubb i gruppe 17 er Askøy brevdueforening

Enstemmig vedtatt

 

14. Stemplingsur

I forbindelse med revideringen av slippreglementet har sekretær har vært i kontakt samtlige grupper angående bruk av stemplingsur i NBF.

Etter å ha fått tilbakemeldinger fra samtlige grupper viser det seg at kun 2 medlemmer i hele NBF benytter dette. Styret mener at vi bør revidere oss inn i framtiden og fase ut gamle stemplingsur som i dag kun vil lage merarbeid innsettings/ utregningskomiteene i gruppene.

Stemmer for: 28

Stemmer mot: 2

 

15. Unikon ringer

Per i dag selger NBF kun Tauris ringer. Unikon ringer selges privat. Burde ikke salg av begge typer EL-ringer gi bidrag til NBF`s inntekter?

 • Det er gruppe 6 og 14, 9, Sunnhordaland som har Unicon.
 • Inntekten er ca. 2000 – 3000, i året. Hva med service og vedlikehold av Unicon skal NBF også ta dette?
 • NBF tar 1 kr ringen, har i år solgt 3.300 ringer i fjor solgte vi 5.800 ringer. Det koster 16 kr/ ring. NBF tar 1 kr/ ring i fortjeneste, det er bestemt av representantskapet.

-     Inntektskildene til NBF er kontigent -, ring-  og chip salg.

Vi utsetter saken til neste år. Vil ha en mer utfyllende og avklarende dialog rundt dette.

Enstemmig vedtatt.

 

16.  Innføring av SMS varsling.

Dette har vært kjørt som en valgfri prøveordning denne sesongen etter initiativ fra Naveed Akthar og Marianne Walente. NBF gav klarsignal for dette under den forutsetning at NBFs styre var fritatt arbeidsoppgaver/ henvendelser rundt dette. De grupper som har ønsket det har kunnet sende SMS via en GSM modul eller manuelt som tekstmelding, og duene vises nærmest umiddelbart for alle på brevduen.no.

Etter å ha sett gleden og entusiasmen rundt dette i denne sesongen vil styret fremme forslag om å innføre SMS varsling fra og med kommende sesong.

Vi ønsker ikke noe tvunget system men at alle gruppene oppfordrer sine medlemmer til å benytte dette.

Enstemmig vedtatt.

 

 1. SAK: FORMANNSMØTE – NBF`S VEDTEKTER § 13
 • 13. Formannsmøte.

Det avholdes hvert år, fortrinnsvis i løpet av oktober måned et møte med alle gruppeformennene, evt. andre representanter for gruppene, for å tilrettelegge neste års kappflyvninger og for å forberede sakene til representantskapsmøtet. Formannsmøtet er rådgivende organ for NBFs grupper, styret og representantskapsmøtet. De samlede reiseutgiftene for en representant per gruppe fordeles likt på de deltakende gruppene.

 

Forslag:

Styret foreslår fom 2017 å avvikle formannsmøte i den form som er beskrevet i NBFs vedtekter § 13.

 

Begrunnelse:

Rutiner omkring formannsmøte ble sist diskutert på representantskapsmøte i 2016 da vi gjennom flere år har opplevd et sviktende oppmøte fra gruppene til arrangerte formannsmøter. Resultatet av diskusjonen var at gruppene fortsatt ønsket formannsmøte frem i tid. 

Imidlertid møtte bare 6 grupper til møte i Bergen i oktober 2016. Resten av NBF sine grupper var fraværende. Når deltagelsen/oppmøte er så dårlig mister møtet sin kvalitet og styret/representanter får ikke nødvendig avklaring på de saker som blir fremlagt for diskusjon. For styret i NBF blir det feil bruk av tid/ressurser ifb med arrangement av et møte som ikke har noen verdi for organisasjonen.

 •  For eksempel regionsmøter. Styret reiser til vestlandet og østlandet og møter gruppene der.
 •  Formannsmøte bør fortsette i den form det er, i henhold til lover og vedtekter, da det er en av fellesskapsamlingene til NBF.
 •  Det er beklagelig og flaut at så få grupper har stilt de 2 siste årene. Det bør være pliktig å stille på formannsmøtet.
 •  Vi gir et prøvelses år 2017.
 •  Ifb med avstemming må forslaget ha 2/3 dels flertall da det er en vedtektsendring.
 •  Hvis ikke gruppene samler seg sammen og stiller opp på dette så er det ikke liv laga.

Stemmer for: 11

Forslaget falt.

Formannsmøtet fortsetter i den form det er

Valg av sted og arrangør for NBFs formannsmøte 2016:

Forslag Bergen 11

Forslag Stavanger 10 stemmer

Forslag østlandet 12 stemmer

Styret ser nærmere på dette da ingen forslag fikk flertall

 

Forts. Pkt 3. Budsjett:

Enstemmig vedtatt.

 

Valg

President:                  Ragnar Lyssand

Sekretær:                  Marianne Walente

Økonomiansvarlig:      Bjarte Alvær

Utregningsansvarlig:   Roy Inge Johnsen

Materialforvalter:        Ingvar Kluge

Enstemmig vedtatt

 

Kontrollkomite

Roy Inge Johnsen        (gruppe6)

Ole Gjerde                  (gruppe 5)

Knut Johansen             (gruppe 7)

 

Valgkomite

Formann:      Stein Thorsen

Medlem:        Ragnar Jørgensen

Medlem:        Ole Gjerde

Varamedlem: Terje Aaberg

Varamedlem: Helge Seldal

Varamedlem: Snorre Lindberg

 

Valg av sted og arrangør for NBFs representantskapsmøte 2017

Representantskapsmøtet 2018 avholdes i Bergen, gruppe 6

 

Fredag, 20 April 2018
12:14:44