Hei!

Det er påvist høypatogen aviær influensa (HPAI) i flere land i Europa den senere tid, nå også i Danmark og Sverige. Mattilsynet følger situasjonen tett og vi har jevnlig kontakt med Veterinærinstituttet. Smittesituasjonen kan endre seg raskt og vi gjør derfor fortløpende vurderinger av situasjonen.

Basert på tidligere års erfaringer er det lite sannsynlig at Norge blir berørt av hovedtrekket av fugler på høsten, langs den sydvestlige trekkruten fra østlige hekkeområder. Mattilsynet er ikke kjent med at det foreligger kunnskap om endrede trekkruter som vil endre risikoen for introduksjon av HPAI til Norge høsten 2020. Mens både Sverige, Finland og Danmark har påvist HPAI i fjørfe og viltlevende fugler tidligere, har HPAI aldri blitt påvist i Norge.

Selv om risiko for introduksjon av høypatogen aviær influensa til Norge fortsatt vurderes å være lav til moderat ønsker Mattilsynet at alle som oppdager svekkede eller døde fugler gir beskjed til Mattilsynet slik at vi kan vurdere prøvetaking av dyrene. Passiv overvåking av villfugl er det viktigste verktøyet vi har i forhold til å kontrollere helsestatus i villfuglpopulasjonen. Vi ønsker spesielt økt årvåkenhet i forhold til sykdom og død hos viltlevende fugler med tilknytning til vann som ender, svaner, gjess, måker og vadefugler, samt rov- og åtselfugler. Det er allerede informasjon om dette på Mattilsynets nettsider, og vi legger i dag ut en oppdatert versjon av denne informasjonen.

Mattilsynet går i tillegg ut med en pressemelding til publikum i håp om å øke årvåkenheten til de som eventuelt finner døde ville fugler. Videre legger vi ut informasjon på vår Facebookside i håp om å nå hobbyfjørfeholdere. Nettsiden https://www.artsobservasjoner.no/ , som mange fugleinteresserte er innom, har informasjon om fugleinfluensa øverst på siden med en oppfordring om å ta kontakt med Mattilsynet dersom de finner døde fugler. Ansatte i Mattilsynet har også fått informasjon om eventuell oppfølging av publikumshenvendelser om døde fugler og prøvetaking av disse.

Vi vil med dette oppfordre dere i rasefjørfelag, rasedueforbund og brevdueforbund om økt årvåkenhet for eventuelle symptomer på fugleinfluensa. Hos fjørfe gir høypatogen fugleinfluensa oftest rask dødelighet i fjørfeflokken uten forutgående symptomer. I noen tilfeller ses også luftveissymptomer eller sentralnervøse symptomer (bevegelsesforstyrrelser, lammelser). Vi ber om at fjørfeholdere og veterinærer tar kontakt med Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 dersom de har mistanke om at det er fugleinfluensa i flokken. Videre anbefaler vi at fjørfeholdere holder seg oppdatert om situasjonen på mattilsynets nettsider, her vil aktuell informasjon legges ut fortløpende: https://www.mattilsynet.no/

Vi benytter også anledningen til å minne om at følgende 2 paragrafer i Forskrift om høypatogen aviær influensa («portforbudforskriften») gjelder hele tiden og hele landet:

 

§ 3.Særskilt varslingsplikt

Dyreeier skal straks varsle Mattilsynet dersom ett eller flere av følgende forhold oppstår:

- Markert nedgang i fôr- eller vanninntak eller nedgang på mer enn 20% i mer enn to dager.

- Markert nedgang i eggproduksjonen eller nedgang på mer enn 5% i mer enn to dager.

- Markert dødelighet eller dødelighet på over 3% i løpet av en uke.

- Kliniske tegn eller andre funn som gir grunnlag for mistanke om aviær influensa.

 

§ 4.Krav til fôring og vanning

Fjørfe og andre fugler i fangenskap skal fôres og vannes på en slik måte at ville fugler ikke tiltrekkes av eller kan lande på stedet der det fôres og vannes.

 

Vi håper dere kan spre denne informasjonen til aktuelle mottakere.

 

På forhånd takk for hjelpen og ha en fin dag!

Med vennlig hilsen

Mattilsynet, seksjon dyrehelse

v/Bente Fjermestad-Eie

Søndag, 17 Januar 2021
04:07:41