Mattilsynet har igjen gått  gjennom regelverket og konferert med myndigheter i utvalgte nordiske land når det gjelder bestemmelser for innførsel av duer fra EØS-land. Vi har kommet fram til følgende tolkning av bestemmelsene.

Det er forskrift om samhandel med fjørfe og rugeegg som gir bestemmelser om innførsel av duer fra EØS. Vi har kommet fram til at tidligere praksis som åpner for at det kan gis dispensasjon ved innførsel av duer fra to av forskriftens krav kan videreføres. Dispensasjonene skal hjemles i forskriftens § 14.

1. Mulig å søke om unntak fra krav om Newcastle disease (ND), § 8 annet ledd

Ved innførsel av duer til Norge stilles det blant annet krav om at dyrene ikke skal være vaksinert mot ND. I tillegg stilles det krav om at duene må ha testet negativt på en serologisk test for ND.

Mattilsynet har valgt å åpne for at det etter søknad kan gis dispensasjon fra disse kravene. Begrunnelsen er at duer vanligvis holdes for konkurranse og utstilling. Ved deltakelse på konkurranse og utstilling stilles det krav om at duene må være vaksinert mot ND, jf. § 6 i vaksinasjonsforskriften. Bakenforliggende direktiv 2009/158/EØF gjelder ikke for fjørfe som skal delta på konkurranse eller utstilling.

Vilkårene for dispensasjonen er at duene er vaksinerte mot ND i løpet av de siste 6 måneder og ikke senere enn 6 uker før eksport. Duene skal være vaksinert med en vaksine som er godkjent av offentlig myndighet i avsenderlandet. Videre skal det ha gått så lang tid som vaksineprodusenten har oppgitt for å oppnå full immunitet, før forsendelsen finner sted.

 

2. Mulig å søke om unntak fra krav om blodprøvetest for Salmonella, § 11 fjerde ledd

Ved innførsel av partier på færre enn 20 duer til Norge stilles det blant annet krav om negativ serologisk test (= blodprøver) for Salmonella.

Mattilsynet har valgt å åpne for at det etter søknad kan gis dispensasjon fra dette kravet. Begrunnelsen er at duer vanligvis holdes for konkurranse og utstilling. Bakenforliggende direktiv 2009/158/EØF gjelder ikke for fjørfe som skal delta på konkurranse eller utstilling. I dette direktivet unntas dessuten duer fra kravet om negativ serologisk test ved innførsel av partier på færre enn 20 fjørfe.

Vilkåret for dispensasjonen er at testingen isteden foretas ved at avføring fra burene eller transportkassene testes for Salmonella.

Det må søkes om dispensasjon fra både kravene for ND og Salmonella nevnt ovenfor.

Vi beklager at Mattilsynet har vaklet fram og tilbake i denne saken, komplisert regelverk og begrensede ressurser er begrunnelsen for dette. Relevant informasjon på våre nettsider vil bli oppdatert.

 

Med vennlig hilsen

Fredrik W. Andersen

Veterinær/seniorrådgiver

Mattilsynet, hovedkontoret, seksjon dyrehelse

Lørdag, 16 Februar 2019
19:44:18