Hei

På bakgrunn av nylig utbrudd av Newcastle disease i Sverige har Mattilsynet gått gjennom regelverket for import/innførsel av fjørfe. Etter finlesning av EØS-bestemmelsene og faglige råd fra Veterinærinstituttet ser vi oss nødt til å gjøre visse endringer ved bestemmelsene for innførsel av partier på færre enn 20 duer. Konsekvensen blir en innstramming og en oppmykning når det gjelder dispensasjoner gitt ved slike innførsler.

1. Innstramming av krav til vaksinasjonsstatus og serologisk test (blodprøve) for paramyxovirusinfeksjon (Newcastle disease).

Når det gjelder paramyxovirusinfeksjon (Newcastle disease), så har Norge statusen: «Fristatus for Newcastle disease og land som ikke vaksinerer mot Newcastle disease». Dette betyr at vi i henhold til EØS-regelverket kun kan importere/innføre uvaksinert fjørfe (inkludert duer) som før innførsel har testet serologisk (blodprøve) negativt for Newcastle disease virus (NDV).

I praksis har det vært gitt dispensasjon fra disse kravene ved innførsel av partier på færre enn 20 duer på vilkår av at duene har vært vaksinert mot NDV de siste 6 måneder, men ikke senere enn 6 uker før eksport. Ved finlesning av EØS-bestemmelsene ser vi at vi ikke har anledning til å gi denne dispensasjonen. Veterinærinstituttet fraråder oss faglig sett fra å gi disse dispensasjonene. Da vi ikke ønsker introduksjon av paramyxovirusinfeksjon (Newcastle disease) til Norge, vil vi heller oppfordre til innførsel av rugeegg istedenfor levende duer. Ved slik innførsel kan mordyret ha blitt vaksinert mot NDV.

Når det gjelder brevduer som skal delta i konkurranse, gjelder fortsatt unntaket for tillatelse til vaksinasjon mot NDV. Denne vaksinasjonen må utføres etter innførsel/import av duene.

 

2. Oppmykning av kravet om serologisk test (blodprøve) for visse typer Salmonella

Norge har svært lav forekomst av Salmonellainfeksjoner hos dyr som vi kan dokumentere gjennom et overvåknings- og kontrollprogram. For å bevare denne gunstige situasjonen, gir EØS-regelverket oss anledning til å teste alle innførte/importerte fjørfe bakteriologisk (avføringsprøve) for alle typer Salomonellabakerier. Ved innførsel/import av partier på færre enn 20 fjørfe stilles det allikevel et tilleggskrav til at fuglene skal ha testet serologisk (blodprøve) negativt for Salmonella pullorum og Salmonella gallinarum.

I praksis har det vært gitt dispensasjon fra dette kravet ved innførsel av duer på vilkår av at det testes bakteriologisk (avføringsprøve) for Salmonella. Ved finlesning av EØS-bestemmelsene ser vi at dette tilleggskravet om serologisk test kun gjelder hønsefugl, andefugl, perlehøns, vaktler, fasan, rapphøns og ender, men ikke duer. Det er derfor ikke krav til denne testen ved slik innførsel av duer. Duene må allikevel, på lik linje med annet fjørfe, teste negativt bakteriologisk (avføringsprøve) på alle typer Salmonella (iht. Norges tilleggsgaranti). Vi vil spesifisere bestemmelsen i forskriften ved neste gjennomgang, slik at den blir tydeligere på dette punktet.

 

På bakgrunn av dette har vi endret informasjon på vår hjemmesider om innførsel og import av hobbyfjørfe og duer. Oppdatert informasjon om disse dispensasjonene er også sendt ut til Mattilsynets lokalkontor. Det vil ikke bli gitt dispensasjoner fra kravene beskrevet ovenfor ved innførsel/import av duer.

Vi håper at denne endringen ikke vil få store konsekvenser for dueholdere og at det vil være mulig å planlegge innførsel/import av duer på en måte som ikke avhenger av disse dispensasjonene framover.

 

Med vennlig hilsen

Fredrik W. Andersen

Veterinær/seniorrådgiver

Mattilsynet, hovedkontoret, seksjon dyrehelse

Mandag, 17 Desember 2018
02:57:47