Norges Brevdueforbunds vedtekter

§ 2. Medlemskap 

[..]Enkeltpersoner blir vanligvis medlemmer ved å søke om medlemskap i en forening.

Enkeltpersoner kan stå direkte tilsluttet NBF hvor foreninger ikke finnes eller hvis forholdene ellers ligger til rette for en sådan tilslutning.[...]

 

NBFs Vedtektskommentarer. Vedtatt 1977. Revidert siste gang 23.01.16.

§ 2. Medlemskap.

C. [...]Person(er) som ønsker å bli medlem(mer) i en forening, må søke skriftlig om dette.

Slike søknader avgjøres med simpelt flertall i et foreningsmøte.

Det skal på forhånd være gjort skriftlig kjent for medlemmene at slik(e) søknad(er) skal behandles på vedkommende møte.

Det skal føres protokoll fra foreningens behandling av søknaden(e).

Person(er) som ikke får innvilget sin(e) søknad(er) om medlemskap, kan anke foreningens avgjørelse inn for gruppestyret, - som fatter endelig vedtak.

Et eventuelt mindretall i foreningens møte kan på samme måte anke saken(e) inn for gruppestyret. Gruppestyret kan velge å legge saken(e) fram for gruppens generalforsamling.[...]

 

B. Medlemmer kan være tilsluttet foreningene/gruppene i NBF som aktiv senior, junior eller passiv. En passiv gruppe kan ikke delta om NBFs premier og medlemmene skal betale passiv kontingent.

Med aktiv senior menes ett eller flere medlemmer som er eldre enn 18 år som flyr fra samme slag.

Med junior menes ett eller flere medlemmer som minst fyller 10 år i det aktuelle kalenderåret, og som ikke har fylt 18 år den 1.1 det aktuelle år. Gruppene kan søke om dispensasjon til NBFs styre for medlemmet, begrenset nedad til det år medlemmet fyller 6 år.

Med passiv menes medlemmer som ikke er med på premieslippene i foreninger, gruppe og forbund. Andre enn disse har ikke stemmerett i noen av NBFs organisasjoner. Det er kun de som betaler medlemskontingent til NBF som kan være med i valgte komiteer og styrer i foreninger, grupper og forbund.

I fall to eller flere medlemmer inngår kompaniskap, kan hver av dem betale de gjeldende årsavgifter til forbund, gruppe og forening. Disse har hver for seg fulle rettigheter i forbund, gruppe og forening når de betaler separate årsavgifter.

Når det betales kun en kontingent, har man kun en stemme i forening og gruppe, og teller som ett medlem i forhold til beregning av gruppens stemmetall i NBF. Et kompaniskap med en kontingent betaler og konkurrerer som senior hvis minst en er senior. Ved innmelding oppgis personlige data for hver av kompanjongene, - pluss at det angis hvem som er hovedansvarlig overfor NBF. En person/et kompaniskap kan kun være medlem(mer) i en forening/en gruppe. Når flere medlemmer flyr fra samme slag, må alle være medlemmer i samme forening og gruppe.

 

Er du usikker på hvilken forening som er nærmest deg? Ta kontakt NBFs sekretær.

 

Portforbudforskriften som ble sist endret av Mattilsynet 31.3.17 gjelder fortsatt. Dvs at brevduer etter Forskrift om høypatogen aviær influensa § 5 bare kan foreta øvelsesflygning i sitt nærområde. Felles klubbtrening eller felles gruppetrening av duer er ikke tillatt etter gjeldende portforbudforskrift.

Hva er gjort fra NBF:

I samråd med NBF søkte Gr. 8 Mattilsynet om å avholde kappflygning med brevduer. Søknaden var godt begrunnet. Før søknaden ble behandlet av Mattilsynet tirsdag 25. april 2017 ble en vitenskapelig artikkel om duer sin immunitet mot fugleinfluensa fremlagt for Mattilsynet. Denne artikkel var innhentet fra DdB. Etter at Mattilsynet hadde behandlet Gr. 8 sin søknad om kappflygning den 25.4.17 kom følgende svar:

Vi har ingen avklaring eller signaler å gi ennå.

Det er som du skriver i søknaden lov ihht Portforbudforskriften å trene flyging i nærområdet men ikke kappflyging over større avstander.

Vi har sendt (mandag) en forespørsel til Veterinærinstituttet for å få en faglig vurdering av risiko rundt influensa og duer. Artikkelen ble lagt ved.

Vi må avvente den før vi kan komme med en tilbakemelding

Som veterinærkontakt vil undertegnede snarest sende en skriftlig formell henvendelse til Mattilsynet sentralt for å belyse den situasjon som nå har oppstått iht kappflygningssesongen. Frem til i dag har denne kontakt vert via telefon og samtale med veterinær.

Medlemmer, foreninger og grupper innen NBF må respektere de lover og regler som i denne sak blir/har blitt iverksatt av Mattilsynet. NBF v/undertegnede vil fortsette kontakten med Mattilsynet sentralt for å belyse NBF sine utfordringer samt øve påtrykk for at portforbudforskrift blir opphevet. Mattilsynet i Norge kjenner allerede til at Foedevarstyrelsen i Danmark og Jordbruksverket i Sverige begge har lempet på sine forskrifter slik at brevduer kan drive kappflygning. NBF må imidlertid forholde oss til hva regelverket er her i Norge.

 

Ragnar Lyssand

veterinærkontakt

For tiden ingen annonser inne

 

Landskode Land
   
SA Sør Afrika
Albania Albania
DV Tyskland
KSA Saudi Arabia
AF French Army
AUST Australia
BD Bangladesh
BE/ BElG Belgia
BIH Bosnia Herzegovina
BRASIL Brasil
BG Bulgaria
CRPV Canada
CRPA Kina
COL Columbia
CRO Kroatia
FCC Cuba
DAN Danmark
ESP Spania
I.F USA
AU USA
FR Frankrike
LUXEMBOURG Luksemburg
EGYPT FED Egypt
EGYPT P&D Egypt
GB England
NEHU England
HUN/ HUNG Ungarn
POMSI Indonesia
I.H.U. Irland
ISL Island
ITALIA Italia
JAPAN/ JPN Japan
KUWAIT CLUB Kuwait
MALTA Malta
MAROC Marokko
MEXICO FMC Mexico
NORGE Norge
NL Nederland
FCP Peru
PL Polen
PORTUGAL Portugal
RO Romania
SERB Serbia
SK Slovakia
SLOVENIJA Slovenia
S/ SVERIGE Sverige
CH/ SUISSE Sveits
TW Taiwan
CS Tjekkia
TRINID, TOBAGO Trinidad og Tobago
TR Tyrkia
SCV Venesuela
YU Joguslavia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirsdag, 24 Mai 2022
02:35:54