Som leser har du nå fått en utgave av tidsskriftet som er historisk. Det er første gang SBU (Skandinavisk brevdueunion) gir ut et felles tidsskrift hvor alle 3 land har bidratt med sin del av innholdet. Diskusjonen om et felles blad startet på SBU sitt møte i Stavanger 2014 og fortsatte på DdB sitt representantskapsmøte i februar samme år. I Brædstrup ble det bestemt at målet skulle være å gi ut et felles julenummer i desember 2014 og det er en utgave av dette tidsskrift du nå har i hånden.

Som president i NBF er jeg stolt over at vi klarte å få dette til. Det viser bare hvor god kommunikasjonen er blitt mellom de ulike forbund innen SBU. Videre frem i tid er det «superviktig» å videreutvikle dette samarbeide for å berge brevduesporten innen Skandinavia. Alle 3 land har i mange år mistet medlemmer av ulike grunner og det er derfor viktig at vi lærer av hverandre hvordan vi beholder medlemmer samt henter inn nye til vår felles hobby. Dette er en jobb som favner alle fra forbund, grupper, foreninger og helt ned til hvert enkelt medlem.

Julenummeret er redigert av Bjarne Borresen i DdB og trykket i DdB sitt sekretariat i Linde. Her blir DdB sitt tidsskrift også produsert i samme papirformat/kvalitet som dette julenummer. Innen NBF har det allerede vert en diskusjon om at vi skal trykke en versjon av det norske tidsskrift hos DdB og på forespørsel er vi bare møtt med positive tilbakemeldinger hos våre danske venner. Når det gjelder NBF sitt tidsskrift er det startet en diskusjon om hva vi gjør frem i tid og kommende representantskapsmøte på Stord i januar 2015 vil nok gi en del føringer for de videre veivalg angående tidsskriftet. Det er i alle fall godt å vite at DdB kan gi oss hjelp i denne forbindelse.

Felles utrekningsprogram

Etter at NBF valgte å kjøre et prøveprosjekt i 2013 ang nytt utrekningsprogram ble det besluttet at alle grupper skulle bruke dette i sesongen 2014. Programmet tilhører DdB og server er plassert i lokalene til DdB i Danmark. Før sesongen hadde NBF en samling i Kristiansand for gruppene sine utreknere og her ble strategien lagt for innføringen. Alle grupper fikk tilsendt medlem, forening - og seksjonsprogram. Dette var «arbeidsredskapet» som skulle på plass før sesongen startet i mai måned. Som vi nå alle vet tok alle grupper utfordringen på strak arm og resultat fra slipp ble produsert og lagt inn på hjemmesiden vår. Selvfølgelig var det en del innkjøringsproblem i starten, men disse var ikke større enn at det ble løst etter hvert. Grupperesultat samt NM-resultat er i dag produsert og disse finner du på vår hjemmeside – brevduesport.no.

Torsdag 4. desember hadde undertegnede og Terje Hjelmaas møte med Bjarne Borresen på DdB sitt sekretariat i Danmark. Temaet her var utrekningsprogrammet og hvilke muligheter NBF hadde for mer effektiv bruk av programmet. Under våre samtaler kom det fort frem at vi kunne utnytte serveren til DdB på en bedre måte. Ved å sende foreningsresultat direkte til server var muligheten tilstede for å «hente ut» NM-resultat direkte fra eget sekretariatprogram ved sesongens slutt. Dette vil gi en enorm besparelse for NBF sin sekretær som frem til i år har mottatt resultat fra grupper for deretter brukt masse tid på fletting før endelige resultatliste kunne produseres. NBF ble også orientert om muligheter for knytting av resultat direkte opp mot vår hjemmeside. NBF vil selvfølgelig bruke de muligheter som ligger i utrekningsprogrammet, men jeg er svært opptatt av at ting ikke skal gå for fort. Vårt forbund må være sikker på at alle grupper henger med i utviklingen. Styret i NBF vil derfor diskutere hva som skal prioriteres og hvilke mål vi skal sette oss for sesongen 2015.

Hjemmeside – brevduesport.no

Vår webredaktør Marianne Walente har i 2014 gjort en formidabel jobb med å endre plattform for NBF sin hjemmeside – brevduesport.no. Siden er nå blitt brukervennlig både for mobil, Ipad og datamaskin. I dagens digitale samfunn er det viktig å ha en funksjonell hjemmeside som brukes til informasjon og nyhetsoppdatering for vår medlemmer samt andre som ønsker opplysninger om NBF. Styret har sett viktigheten av digitaliseringen i samfunnet og har besluttet å bruke hjemmesiden vår på en bedre måte. Alle referater fra møter, ringlister, resultater, lovverk samt andre nyheter skal nå det enkelte medlem finne på hjemmesiden. Ser vi litt fremover i tid vil vi knytte hjemmesiden opp mot utrekningsprogrammet. Det vil si at vi vil legge ut linker på hjemmesiden hvor en kan hente «foreløpige resultater» fra innsendte resultat som er lagt på server i Danmark.

Vi har også SMS-funksjonen som NBF i dag ikke bruker. Denne blir i dag brukt hos DdB og her kan det enkelte medlem følge med via link på hjemmesiden når duer blir meldt inn via SMS varsling. Som dere alle forstår er det muligheter, men det er viktig at vi tar et steg om gangen. Imidlertid kan jeg love at styret i NBF holder seg oppdatert og vil innføre «nyheter» i dialog med gruppene.

Ny fotring fom 2015

Styret besluttet i 2014 å innføre ny fotring fom sesongen 2015. Ringens utforming vil være i tråd med FCI sitt reglement og på denne kan en lese foreningsnummer, logo FCI, NOR, årstall samt et firsifret nummer. Med innføring av nevnte ring vil duens ringnummer stemme overens med det som fremkommer i utrekningsprogrammet til DdB. Ringen er rund med glatt overflate dvs det er ikke plass til chip i denne ring. For at forbundene i SBU skal kunne bruke opp sitt lager av «ringchiper» vil det i 2015 bli produsert en plasthylster som plasseres på duens ledige fot. Her kan «ringchip» plasseres. Fom 2015 vil den nye el-chip også produseres. Denne kan brukes til både systemene Tauris og Unikon. I utførelse er denne chip lik den gamle el-chip som ble brukt før ringchipen ble introdusert. NBF har i dag et lite lager av «ringchipen», men vil også kjøpe inn den nye el-chip som kan bestilles via materialforvalter.

Medlemstall - veien videre

Som dere leser av tabellen under har NBF de siste årene klart å bremse den negative utvikling i antall medlemmer. Hovedårsaken til at brevduesporten fikk problemer utover 2000 tallet var nok vandrefalkens gjeninntreden i vår fauna. Imidlertid har sporten klart å tilpasse seg ved å velge nye slippretninger, andre slipptidspunkt osv samt at duene har lært å leve med luftens nye rovfugl. Vandrefalken sammen med hønsehauk vil nok også i fremtiden bli en utfordring som våre duer må forholde seg til. Det er derfor viktig at vi som driver brevduehold må finne nye måter å drive sporten på som gir duene den minste belastning. Her har vi allerede vist at vi er tilpasningsdyktige. Erfaringen høstes og korrigeringer blir forhåpentligvis gjort før neste sesong.

 

Kategori 2011 2012 2013 2014
Aktiv 220  211  209  208
Junior 24  23  17  16

Æresmedlem

3  3  4  4
Passiv 118  110  114  109
Støttemedlem 2  2  1  1
Totalt 367  349  345  338

 

På grunn av raske endringer i vår organisasjon hva gjelder utrekningsprogram og digitale muligheter mm, ser styret viktigheten av at vi reviderer vårt lovverk opp mot dagens behov. Det vil derfor bli fremmet en sak til kommende møte på Stord hvor styret foreslår at det nedsettes en gruppe som gjennomgår vårt lovverk. Dette er en nødvendighet da det alltid dukker opp situasjoner/forhold hvor lovverket er grunnlag for vedtak som skal fattes. Et gammelt udatert lovverk vil alltid hemme en organisasjon i å tilpasse seg nye muligheter/utfordringer.

Året 2014 er snart slutt og vi går inn i 2015 med ulike forventninger. Styret i NBF vil takke for det arbeid som er lagt ned innen de ulike grupper i sesongen som nå er over. For at vi skal ha en smidig og god organisasjon er vi helt avhengig av å ha grupper som fungerer og takler utrekningsprogram samt løser utfordringer/problem innad i gruppen. Mitt håp for kommende år er at alle grupper viderefører sitt gode arbeid. Skulle noen trenge hjelp er det bare å spørre «naboen» eller ta kontakt med styret som vil formidle nødvendig hjelp.

På vegne av styret vil jeg ønske dere alle: En riktig god og fredelig jul og måtte alle ønsker for 2015 bli innfridd

Ragnar Lyssand

President NBF

(Publisert i SBUs Julenummer 2014)

Onsdag, 25 November 2020
11:43:27